Banner URK

Pełnomocnicy i Rzecznicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Kinga Topolska, prof. URK

Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia
Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122
E-mail: kinga.topolska@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 48 32

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • przewodniczenie pracom Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną i zapewnieniem jakości kształcenia w poszczególnych obszarach,
 • monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu jakości kształcenia w Uczelni, z uwzględnieniem wszystkich form i poziomów kształcenia oraz jednostek organizacyjnych,
 • monitorowanie skuteczności działań podejmowanych na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • współpraca ze wszystkimi uczestnikami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości, w zakresie działań wspierających jakość kształcenia w Uczelni,
 • przedstawianie Rektorowi i organom wskazanym w Statucie rocznego raportu dotyczącego jakości kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych

dr inż. Anna Kołton, prof. URK

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, al. 29 Listopada 54
E-mail: anna.kolton@urk.edu.pl

Telefon: (12) 662 52 11

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • aktywizowanie i wspieranie wszelkiej formy aktywności naukowej studentów studiujących w Uczelni, nie objętych programami studiów, w szczególności w zakresie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów naukowych,
 • współuczestniczenie w organizacji sesji kół naukowych organizowanych w Uczelni,
 • opiniowanie spraw dotyczących obozów naukowych oraz udziału studentów w prezentacjach osiągnięć kół naukowych organizowanych poza Uczelnią,
 • przedkładanie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Kół Naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr hab. inż. Joanna Puła

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21
E-mail: joanna.pula@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 43 67

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • podejmowanie wszelkich działań związanych z szeroko rozumianą pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów z niepełnosprawnościami i chorujących przewlekle, studiujących w Uniwersytecie Rolniczym,
 • wspieranie i konsultowanie inicjatyw osób z niepełnosprawnościami oraz opiniowanie przedsięwzięć skutkujących wykorzystaniem funduszu przeznaczonego na stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnie w celu odbycia kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej,
 • merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami,
 • inicjowanie działań oraz działanie na rzecz usuwania wszelakiego rodzaju barier w dostępie osób z niepełnosprawnościami do zasobó dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Analiz Działalności Naukowej

dr Wojciech Młocek

Katedra Zastosowań Matematyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, ul. Balicka 253 C
E-mail: wojciech.mlocek@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 45 73

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • opracowywanie i aktualizowanie, we współpracy z Rektorskim Zespołem ds. Oceny Działalności Naukowej, zasady oceny działalności naukowej (ODN) nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w kontekście zasad ewaluacji działalności naukowej dyscyplin,
 •        sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i aktualizacją systemu ODN w Uczelni,

 •  przygotowywanie raportów zbiorczych z oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych Uczelni,

 •  przygotowywanie raportów indywidualnych z oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich,

 •  generowanie oświadczeń pracowników o upoważnieniu Uczelni do wykazania do celów ewaluacji osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie,

 •  wykonywanie innych czynności na polecenie Rektora, a dotyczące oceny działalności naukowej w Uczelni.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego

dr Krzysztof Molenda

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116 b
E-mail: krzysztof.molenda@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 46 24

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • inicjowanie działania na rzecz rozwoju kształcenia zdalnego w Uczelni oraz wyrażanie opinii w zakresie wdrażania metod, technik i form tego kształcenia, w szczególności zastosowanych narzędzi informatycznych i wprowadzanych uregulowań prawnych, 
 • przeprowadzanie szkoleń oraz nadzorowanie merytorycznego funkcjonowania kształcenia zdalnego i wdrożonych w Uczelni narzędzi informatycznych, w szczególności przeznaczonych do prowadzania zajęć, a także przeprowadzania i kontroli przebiegu zaliczeń oraz egzaminów określonych w programach właściwego kształcenia,
 • współpraca w powyższym zakresie z dziekanami oraz kierownikami katedr i kierownikami jednostek ogólnouczelnianych, w których zatrudnieni są nauczyciele akademiccy wykorzystujący w kształceniu narzędzia informatyczne, a także z kierownikami studiów podyplomowych.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik - Asystent Rektora

dr Szymon Sikorski

Biuro Rektora, al. Mickiewicza 21
E-mail: szymon.sikorski@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 41 95

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • współredagowanie strony podmiotowej BIP Uczelni, dbanie o jej aktualność i nadzorowanie informacji na niej zawartych,
 • współredagowanie i nadzorowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Rolniczego,

 • udział i reprezentowanie Rektora na pogrzebach akademickich oraz prowadzenie akademickiej części uroczystości,

 • poświadczanie za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem,

 • przekazywanie za pośrednictwem kierowników jednostek indywidualnych decyzji i poleceń Rektora do właściwych adresatów oraz informowanie Rektora o ich realizacji,

 • wykonywanie analiz i innych zadań administracyjnych zleconych przez Rektora.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Otwartego Dostępu

mgr Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna 

Biblioteka Główna, al. Mickiewicza 24/28
E-mail: katarzyna.jaskulska-dwurazna@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 40 34

 

Zadaniem Pełnomocnika jest: 

 • koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury Polityki Otwartego Dostępu (POD) w Uczelni;
 • edukowanie adresatów POD w zakresie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych;
 • monitorowanie oraz przedstawianie Rektorowi rocznego raportu na temat realizacji POD;
 • doradzanie członkom społeczności Uniwersytetu w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z POD;
 • informowanie pracowników, doktorantów i studentów o zasadach i zastosowaniu POD w Uczelni.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, ul. Balicka 253 c

  
telefon: (12) 662 45 01
 

Zadania Pełnomocnika:

 • rejestracja Uczelni jako Operatora Lotniczego;
 • opracowanie instrukcji i procedur wykonywania lotów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych należących do Uczelni;
 • kontakty z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;
 • inne czynności niezbędne do zgodnego z obowiązującym prawem wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w prowadzonych badaniach, badaniach zamawianych oraz procesie dydaktycznym.

 

 Pełnomocnik Rektora ds. Kliniki Małych Zwierząt

dr hab. lek. wet. Roman Aleksiewicz, prof. URK

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Instytut Nauk Weterynaryjnych

 
 
 

Zadaniem Pełnomocnika jest nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji Klinki Małych Zwierząt oraz jej wyposażenia i ustalenia zasad funkcjonowania, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spotkaniach i wszelkich innych ustaleniach dotyczących realizacji budowy i wyposażenia Klinki Małych Zwierząt;
 • opracowanie projektu zapotrzebowania na wyposażenie Kliniki Małych Zwierząt i innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie;
 •  opracowanie projektu przyszłej organizacji i zasad funkcjonowania Klinki Małych Zwierząt jako jednostki Uczelni, w tym opracowanie projektów dokumentów koniecznych do powołania i uruchomienia jednostki;
 • opracowanie projektu obsady Klinki Małych Zwierząt. 

 

Pełnomocnik Rektora ds. równości

dr inż. Joanna Dłużniewska

 telefon: 12 662 44 00

 

 Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. równości należeć będzie podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i wyrównywania szans wszystkim członkom wspólnoty Uczelni,
w szczególności:
1) monitorowanie realizacji działań równościowych określonych w Planie Równości Płci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
2) zbieranie informacji na temat dobrych praktyk równościowych i ich upowszechnianie,
3) promowanie i upowszechnianie równego traktowania i standardów antydyskryminacyjnych,
4) informowanie o kursach i szkoleniach równościowych,
5) pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego i kontaktowego w sprawach dyskryminacji,
6) regularne informowanie wspólnoty Uczelni o postępach w realizacji polityki równościowej,
7) zapewnienie wsparcia administracyjnego w zakresie spraw związanych z tematyką równościową i gromadzenie dokumentacji tych spraw,
8) współpraca z Rektorską Komisją ds. Planu Równości Płci.

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy

mgr Krzysztof Kupiec

Biuro Marketingu i Komunikacji

e-mail: k.kupiec@urk.edu.pl 

 
 

Zadaniem Pełnomocnika jest:

·         nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;

·         współpraca z administracją rządową; 

·         nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami;

·         organizowanie spotkań, konferencji, seminariów oraz innych wydarzeń mających na celu rozwijanie współpracy zewnętrznej;

·         współpraca z partnerami w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty badawcze, dydaktyczne i inne inicjatywy;

·         wspieranie działań promocyjnych Uczelni w kontekście współpracy zewnętrznej;

·         prowadzenie działań marketingowych mających na celu zwiększenie widoczności Uczelni na rynku;

·         koordynowanie działania jednostek Uczelni w zakresie współpracy zewnętrznej;

·         reprezentowanie Uczelni na spotkaniach, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z współpracą zewnętrzną

 

Pełnomocnik Rektora - Inspektor Ochrony Radiologicznej

dr Kinga Kowalik

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 

telefon: 12 662 41 07

1

  Zadaniem Pełnomocnika jest:

1. wypełniać obowiązki inspektora ochrony radiologicznej zgodnie z art. 72 Ustawy Prawo atomowe dn. 29 listopada 2000 r (Dz.U. z 2023 poz. 1173), m.in.:

a.    nadzorować przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną wymagań ochrony radiologicznej,

b.    szkolić pracowników w zakresie ochrony radiologicznej,

c.    dokonywać wstępnej oceny narażenia pracowników,

d.    ustalać wyposażenie jednostek w środki ochrony indywidualnej
i przyrządy dozymetryczne, a także nadzorować działanie aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowe oznakowanie miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego,

e.    współpracować ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym,

2.    przygotowywać i aktualizować dokumentację oraz nadzorować prace jednostek wykorzystujących promieniowanie jonizujące,

3.    uczestniczyć w przekazywaniu informacji pomiędzy Uczelnią a Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie,

4.    współpracować w powyższym zakresie z dziekanami, kierownikami katedr i kierownikami jednostek ogólnouczelnianych oraz pracownikami Uczelni.

 

 Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Strategii HRS4R
 

mgr Aleksandra Kieszkowska

Kancelaria Kanclerza

telefon: 12 662 42 80, 889 052 748

e-mail: aleksandra.kieszkowska@urk.edu.pl

 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Strategii HRS4R należeć będzie koordynowanie procesu implementacji zapisów Strategii HRS4R oraz pośredniczenie między Komitetem Sterującym, Komisją Rektorską ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, Zespołem ds. Monitorowania wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych URK, a środowiskiem akademickim Uczelni.

 

Rzecznik Akademicki

prof. dr hab. inż. Barbara Filipek Mazur

 Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, al. Mickiewicza 21

telefon: 12 662 43 44
 
 
Do zadań Rzecznika należy:

 

 1.  wspomaganie stron w rozwiązaniu konfliktu zaistniałego w Uczelni, polegające w szczególności na pomocy w zdiagnozowaniu problemu i wyborze określonych sposobów jego rozwiązania,  względnie na samodzielnym rozwiązaniu sporu,
 2.  przedstawienie zainteresowanym osobom stosownej informacji dotyczącej funkcjonowania i regulacji prawnych obowiązujących w Uczelni;
 3.  wskazanie i/lub kontakt z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu uzyskania stosownej informacji lub wyjaśnienia sprawy;
 4.  promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim;
 5.  przedstawianie Rektorowi informacji i rekomendacji, leżących w zakresie obowiązków Rzecznika, dotyczących wskazania niezbędnych zmian systemowych i sposobów działania Uczelni.
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
Rzecznik Prasowy

dr inż. Izabella Majewska

 

al. Mickiewicza 21, pok 102

telefon: 12 662 48 61
 
Rzecznik prasowy odpowiada za utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu i udzielanie informacji o działalności Uczelni, zgodnie z prawem prasowym.

Do zadań rzecznika prasowego należy w szczególności:

 1. kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni;
 2. reprezentowanie uczelni w mediach oraz kreowanie relacji z mediami;
 3. inicjowanie aktywności informacyjnej wspólnoty Uczelni;
 4. prowadzenie i organizacja konferencji prasowych z udziałem władz Uczelni;
 5. bieżąca analiza informacji medialnych i gromadzenie informacji medialnych o Uczelni;
 6. zarządzanie treścią kanałów komunikacji społecznej.

 

Rzecznik prasowy współredaguje stronę główną Uczelni i w tym zakresie współpracuje z Biurem Promocji i Rekrutacji.