BanerUR
Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej

prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46
E-mail: rlmalek@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 50 83

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • Koordynowanie i realizacja procesu internacjonalizacji Uniwersytetu Rolniczego.
 • Nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, inicjowanie porozumień o współpracy.
 • Koordynacja współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie kształcenia.
 • Promocja Uczelni za granicą.
 • Reprezentowanie Uczelni wobec podmiotów zagranicznych i za granicą.

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR

Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46
E-mail: rlskrzys@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 50 43

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym, zgodnie z zasadami określonymi przez Senat Uczelni.

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych

dr hab. inż. Renata Wojciechowska

Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46
Ee-mail: rwojciechowska@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 52 08

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest

 • aktywizacja i wspieranie wszelkich form pozaprogramowej naukowej aktywności studentów studiujących na Uniwersytecie Rolniczym.

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr hab. inż. Joanna Puła

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21
E-mail: joanna.pula@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 43 67

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest

 • podejmowanie wszelkich działań związanych z szeroko rozumianą pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych i chorujących przewlekle, studiujących na Uniwersytecie Rolniczym.

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Emerytów i Rencistów

inż. Agata Tymczyszyn

al. Mickiewicza 21, pok. 107 (poniedzki i środy godz. 11-14)
E-mail: emeryci@ur.krakow.pl
Telefon: (12) 662 42 70

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • przedstawianie Rektorowi propozycji działań w zakresie budowania relacji z absolwentami Uczelni oraz realizacja tych działań;
 • inicjonowanie i koordynacja współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń i budowy dobrych praktyk;
 • organizowanie działalności informacyjnej i szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie budowania relacji z absolwentami;
 • współpraca z władzami Uczelni i wydziałów w zakresie realizacji podejmowanych działań;
 • współdziałanie z Biurem  Karier i Kształcenia  Praktycznego, Archiwum  oraz Biurem Promocji i Informacji, szczególnie w zakresie inicjowania nowych form współpracy z absolwentami oraz tworzenia stron internetowych dla absolwentów;
 • tworzenie projektów aktów wewnątrzuczelnianych dotyczących powierzonych zadań;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Śląskim

dr hab. inż. Robert Witkowicz

Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, Instytut Produkcji Roślinnej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21
E-mail: rrwitkow@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 43 85

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Małopolskim

dr hab. inż. Edyta Molik

Katedra Biotechnologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ul. Rędzina 1b
E-mail: rzmolik@urk.edu.pl
Telefon: (12) 429 75 47

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Świętokrzyskim

dr hab. inż. Piotr Bugajski

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al. Mickiewicza 24/28
E-mail: p.bugajski@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 40 39

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Podkarpackim

dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al. Mickiewicza 24/28
e-mail: kiwig@urk.edu.pl
tel: (12) 662 41 36

Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku