URK
Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Kinga Topolska, prof. UR

Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia
Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122
E-mail: kinga.topolska@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 48 25

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • przewodniczenie pracom Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną i zapewnieniem jakości kształćenia w poszczególnych obszarach,
 • monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu jakości kształcenia w Uczelni, z uwzględnieniem wszystkich form i poziomów kształcenia oraz jednostek organizacyjnych,
 • monitorowanie skuteczności działań podejmowanych na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • współpraca ze wszystkimi uczestnikami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości, w zakresie działań wspierających jakość kształcenia w Uczelni,
 • przedstawianie Rektorowi i organom wskazanym w Statucie rocznego raportu dotyczącego jakości kształćenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych

dr inż. Anna Kołton

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, al. 29 Listopada 54
E-mail: anna.kolton@urk.edu.pl

Telefon: (12) 662 52 11

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • aktywizowanie i wspieranie wszelkiej formy aktywności naukowej studentów studiujących w Uczelni, nie objętych programami studiów, w szczególności w zakresie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów naukowych,
 • współuczestniczenie w organizacji sesji kół naukowych organizowanych w Uczelni,
 • opiniowanie spraw dotyczących obozów naukowych oraz udziału studentów w prezentacjach osiągnięć kół naukowych organizowanych poza Uczelnią,
 • przedkładanie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Kół Naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr hab. inż. Joanna Puła

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21
E-mail: joanna.pula@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 43 67

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • podejmowanie wszelkich działań związanych z szeroko rozumianą pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów z niepełnosprawnościami i chorujących przewlekle, studiujących w Uniwersytecie Rolniczym,
 • wspieranie i konsultowanie inicjatyw osób z niepełnosprawnościami oraz opiniowanie przedsięwzięć skutkujących wykorzystaniem funduszu przeznaczonego na stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnie w celu odbycia kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej,
 • merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami,
 • inicjowanie działań oraz działanie na rzecz usuwania wszelakiego rodzaju barier w dostępie osób z niepełnosprawnościami do zasobó dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Analiz Działalności Naukowej

dr Wojciech Młocek

Katedra Zastosowań Matematyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, ul. Balicka 253 C
E-mail: wojciech.mlocek@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 45 73

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • opracowywanie i aktualizowanie, we współpracy z Rektorskim Zespołem ds. Oceny Działalności Naukowej, zasady oceny działalności naukowej (ODN) nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w kontekście zasad ewaluacji działalności naukowej dyscyplin,
 •        sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i aktualizacją systemu ODN w Uczelni,

 •  przygotowywanie raportów zbiorczych z oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych Uczelni,

 •  przygotowywanie raportów indywidualnych z oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich,

 •  generowanie oświadczeń pracowników o upoważnieniu Uczelni do wykazania do celów ewaluacji osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie,

 •  wykonywanie innych czynności na polecenie Rektora, a dotyczące oceny działalności naukowej w Uczelni.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego

dr Krzysztof Molenda

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116 b
E-mail: krzysztof.molenda@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 46 24

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • inicjowanie działania na rzecz rozwoju kształcenia zdalnego w Uczelni oraz wyrażanie opinii w zakresie wdrażania metod, technik i form tego kształcenia, w szczególności zastosowanych narzędzi informatycznych i wprowadzanych uregulowań prawnych, 
 • przeprowadzanie szkoleń oraz nadzorowanie merytorycznego funkcjonowania kształcenia zdalnego i wdrożonych w Uczelni narzędzi informatycznych, w szczególności przeznaczonych do prowadzania zajęć, a także przeprowadzania i kontroli przebiegu zaliczeń oraz egzaminów określonych w programach właściwego kształcenia,
 • współpraca w powyższym zakresie z dziekanami oraz kierownikami katedr i kierownikami jednostek ogólnouczelnianych, w których zatrudnieni są nauczyciele akademiccy wykorzystujący w kształceniu narzędzia informatyczne, a także z kierownikami studiów podyplomowych.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik - Asystent Rektora

dr Szymon Sikorski

Biuro Rektora, al. Mickiewicza 21
E-mail: szymon.sikorski@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 41 95

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • współredagowanie strony podmiotowej BIP Uczelni, dbanie o jej aktualność i nadzorowanie informacji na niej zawartych,
 • współredagowanie i nadzorowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Rolniczego,

 • udział i reprezentowanie Rektora na pogrzebach akademickich oraz prowadzenie akademickiej części uroczystości,

 • poświadczanie za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem,

 • przekazywanie za pośrednictwem kierowników jednostek indywidualnych decyzji i poleceń Rektora do właściwych adresatów oraz informowanie Rektora o ich realizacji,

 • wykonywanie analiz i innych zadań administracyjnych zleconych przez Rektora.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Emerytów i Rencistów

inż. Agata Tymczyszyn

al. Mickiewicza 21, pok. 107 (poniedzki i środy godz. 11-14)
E-mail: emeryci@ur.krakow.pl
Telefon: (12) 662 42 70

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • przedstawianie Rektorowi propozycji działań w zakresie budowania relacji z absolwentami Uczelni oraz realizacja tych działań;
 • inicjonowanie i koordynacja współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń i budowy dobrych praktyk;
 • organizowanie działalności informacyjnej i szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie budowania relacji z absolwentami;
 • współpraca z władzami Uczelni i wydziałów w zakresie realizacji podejmowanych działań;
 • współdziałanie z Biurem  Karier i Kształcenia  Praktycznego, Archiwum  oraz Biurem Promocji i Informacji, szczególnie w zakresie inicjowania nowych form współpracy z absolwentami oraz tworzenia stron internetowych dla absolwentów;
 • tworzenie projektów aktów wewnątrzuczelnianych dotyczących powierzonych zadań;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego.