URK

Pełnomocnicy i Rzecznicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Kinga Topolska, prof. UR

Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia
Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122
E-mail: kinga.topolska@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 48 32

Konsultacje: WTOREK  8:00 – 9:00 w aplikacji MS Teams: link do kanału

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • przewodniczenie pracom Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną i zapewnieniem jakości kształcenia w poszczególnych obszarach,
 • monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu jakości kształcenia w Uczelni, z uwzględnieniem wszystkich form i poziomów kształcenia oraz jednostek organizacyjnych,
 • monitorowanie skuteczności działań podejmowanych na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • współpraca ze wszystkimi uczestnikami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości, w zakresie działań wspierających jakość kształcenia w Uczelni,
 • przedstawianie Rektorowi i organom wskazanym w Statucie rocznego raportu dotyczącego jakości kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych

dr inż. Anna Kołton, prof. UR

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, al. 29 Listopada 54
E-mail: anna.kolton@urk.edu.pl

Telefon: (12) 662 52 11

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • aktywizowanie i wspieranie wszelkiej formy aktywności naukowej studentów studiujących w Uczelni, nie objętych programami studiów, w szczególności w zakresie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów naukowych,
 • współuczestniczenie w organizacji sesji kół naukowych organizowanych w Uczelni,
 • opiniowanie spraw dotyczących obozów naukowych oraz udziału studentów w prezentacjach osiągnięć kół naukowych organizowanych poza Uczelnią,
 • przedkładanie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Kół Naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr hab. inż. Joanna Puła

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21
E-mail: joanna.pula@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 43 67

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • podejmowanie wszelkich działań związanych z szeroko rozumianą pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów z niepełnosprawnościami i chorujących przewlekle, studiujących w Uniwersytecie Rolniczym,
 • wspieranie i konsultowanie inicjatyw osób z niepełnosprawnościami oraz opiniowanie przedsięwzięć skutkujących wykorzystaniem funduszu przeznaczonego na stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnie w celu odbycia kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej,
 • merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami,
 • inicjowanie działań oraz działanie na rzecz usuwania wszelakiego rodzaju barier w dostępie osób z niepełnosprawnościami do zasobó dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Analiz Działalności Naukowej

dr Wojciech Młocek

Katedra Zastosowań Matematyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, ul. Balicka 253 C
E-mail: wojciech.mlocek@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 45 73

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • opracowywanie i aktualizowanie, we współpracy z Rektorskim Zespołem ds. Oceny Działalności Naukowej, zasady oceny działalności naukowej (ODN) nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w kontekście zasad ewaluacji działalności naukowej dyscyplin,
 •        sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i aktualizacją systemu ODN w Uczelni,

 •  przygotowywanie raportów zbiorczych z oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych Uczelni,

 •  przygotowywanie raportów indywidualnych z oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich,

 •  generowanie oświadczeń pracowników o upoważnieniu Uczelni do wykazania do celów ewaluacji osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie,

 •  wykonywanie innych czynności na polecenie Rektora, a dotyczące oceny działalności naukowej w Uczelni.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego

dr Krzysztof Molenda

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116 b
E-mail: krzysztof.molenda@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 46 24

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • inicjowanie działania na rzecz rozwoju kształcenia zdalnego w Uczelni oraz wyrażanie opinii w zakresie wdrażania metod, technik i form tego kształcenia, w szczególności zastosowanych narzędzi informatycznych i wprowadzanych uregulowań prawnych, 
 • przeprowadzanie szkoleń oraz nadzorowanie merytorycznego funkcjonowania kształcenia zdalnego i wdrożonych w Uczelni narzędzi informatycznych, w szczególności przeznaczonych do prowadzania zajęć, a także przeprowadzania i kontroli przebiegu zaliczeń oraz egzaminów określonych w programach właściwego kształcenia,
 • współpraca w powyższym zakresie z dziekanami oraz kierownikami katedr i kierownikami jednostek ogólnouczelnianych, w których zatrudnieni są nauczyciele akademiccy wykorzystujący w kształceniu narzędzia informatyczne, a także z kierownikami studiów podyplomowych.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik - Asystent Rektora

dr Szymon Sikorski

Biuro Rektora, al. Mickiewicza 21
E-mail: szymon.sikorski@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 41 95

Zadaniem Pełnomocnika Rektora jest:

 • współredagowanie strony podmiotowej BIP Uczelni, dbanie o jej aktualność i nadzorowanie informacji na niej zawartych,
 • współredagowanie i nadzorowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Rolniczego,

 • udział i reprezentowanie Rektora na pogrzebach akademickich oraz prowadzenie akademickiej części uroczystości,

 • poświadczanie za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem,

 • przekazywanie za pośrednictwem kierowników jednostek indywidualnych decyzji i poleceń Rektora do właściwych adresatów oraz informowanie Rektora o ich realizacji,

 • wykonywanie analiz i innych zadań administracyjnych zleconych przez Rektora.

Pełnomocnik na kadencję 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku

 

Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Otwartego Dostępu

mgr Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna 

 

Biblioteka Główna, al. Mickiewicza 24/28
E-mail: katarzyna.jaskulska-dwurazna@urk.edu.pl
Telefon: (12) 662 40 34

Zadaniem Pełnomocnika jest: 

 • koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury Polityki Otwartego Dostępu (POD) w Uczelni;
 • edukowanie adresatów POD w zakresie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych;
 • monitorowanie oraz przedstawianie Rektorowi rocznego raportu na temat realizacji POD;
 • doradzanie członkom społeczności Uniwersytetu w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z POD;
 • informowanie pracowników, doktorantów i studentów o zasadach i zastosowaniu POD w Uczelni.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. UR

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, ul. Balicka 253 c

 
 
telefon: (12) 662 45 01
 

Zadania Pełnomocnika:

 

1)        rejestracja Uczelni jako Operatora Lotniczego;

2)        opracowanie instrukcji i procedur wykonywania lotów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych należących do Uczelni;

3)        kontakty z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;

4)        inne czynności niezbędne do zgodnego z obowiązującym prawem wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w prowadzonych badaniach, badaniach zamawianych oraz procesie dydaktycznym.

 

 

Rzecznik Akademicki

prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł

 

Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi, al. 29 Listopada 46

telefon: 12 662 50 10
 
 
Do zadań Rzecznika należy:

 

 1.  wspomaganie stron w rozwiązaniu konfliktu zaistniałego w Uczelni, polegające w szczególności na pomocy w zdiagnozowaniu problemu i wyborze określonych sposobów jego rozwiązania,  względnie na samodzielnym rozwiązaniu sporu,
 2.  przedstawienie zainteresowanym osobom stosownej informacji dotyczącej funkcjonowania i regulacji prawnych obowiązujących w Uczelni;
 3.  wskazanie i/lub kontakt z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu uzyskania stosownej informacji lub wyjaśnienia sprawy;
 4.  promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim;
 5.  przedstawianie Rektorowi informacji i rekomendacji, leżących w zakresie obowiązków Rzecznika, dotyczących wskazania niezbędnych zmian systemowych i sposobów działania Uczelni.
 
 
Rzecznik Prasowy

mgr inż. Izabella Majewska

 

al. Mickiewicza 21, pok 102

telefon: 12 662 48 61
 
Rzecznik prasowy odpowiada za utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu i udzielanie informacji o działalności Uczelni, zgodnie z prawem prasowym.

Do zadań rzecznika prasowego należy w szczególności:

 1. kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni;
 2. reprezentowanie uczelni w mediach oraz kreowanie relacji z mediami;
 3. inicjowanie aktywności informacyjnej wspólnoty Uczelni;
 4. prowadzenie i organizacja konferencji prasowych z udziałem władz Uczelni;
 5. bieżąca analiza informacji medialnych i gromadzenie informacji medialnych o Uczelni;
 6. zarządzanie treścią kanałów komunikacji społecznej.

 

Rzecznik prasowy współredaguje stronę główną Uczelni i w tym zakresie współpracuje z Biurem Promocji i Rekrutacji.