URK
Rada Absolwentów

      przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

   Jest to organ opiniodawczy i doradczy powołany Zarządzeniem Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 11 maja 2021 roku.

 

   Cel działania:

 • stworzenie i rozwój aktywnej współpracy wspólnoty Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz promowanie Uczelni, jako nowoczesnej jednostki badawczo-dydaktycznej, specjalizującej się w naukach skupionych wokół sektora life-science;
 • konieczność wymiany myśli w obszarze obecnych działań Uczelni oraz działanie na rzecz umożliwienia szerokiego prezentowania potencjału i dorobku Uczelni;
 • budowanie przyjaznego środowiska dla podejmowanych przez Uczelnię inicjatyw, które dostosowane będą do realiów otoczenia gospodarczego i społecznego;
 • działanie na rzecz realizacji najważniejszego zadania stojącego obecnie przed nauką, zamykające się w słowach: Nauka – Praktyce.

 

   Do Rady Absolwentów powoływani są przedstawiciele absolwentów Uczelni sprzyjający jej rozwojowi, reprezentujący różne środowiska, zarówno skupione wokół administracji rządowej i samorządowej, jak również będący aktywnymi członkami organizacji gospodarczych i naukowych, którzy dzięki uzyskanemu wykształceniu oraz konsekwencji w realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów współczesności, osiągnęli sukces, stając się naturalnymi ambasadorami swojej Uczelni.

 

   Skład Rady Absolwentów:

 1.  Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2.  Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 3.  Krzysztof Kupiec - Doradca Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 4.  Krzysztof Klęczar - Burmistrz Gminy Kęty
 5.  Adam Korta - Starosta Bocheński
 6.  Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 7.  Tomasz Kuśnierek - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 8.  Piotr Kempf - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
 9.  Tadeusz Zaremba - Dyrektor Departamentu Generalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 10.  Karolina Adamska-Gąszcz - kierownik Centrum Kongresowego URK