URK
Komisje Rektorskie

Rektorska Komisja ds. Nagród

Zadaniem Komisji jest ocena merytoryczna i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Rektora składanych przez wydziały i inne jednostki organizacyjne Uczelni oraz opiniowanie wniosków o nagrody naukowe w oparciu o ranking przedstawiony przez Rektorski Zespół ds. Oceny Działalności Naukowej pracowników Uczelni

Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik, prof. URK (WiŚiG) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. URK – WR-E
 3. dr hab. inż. Anna Gazda, prof. URK – WL
 4. prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska – WHiBZ
 5. dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. URK – WIŚiG
 6. prof. dr hab. Andrzej Kalisz – WBiO
 7. prof. dr hab. Maciej Kuboń – WIPiE
 8. dr hab.inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. URK – WTŻ

 

Rektorska Komisja ds. Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego URK

 
Zadaniem Komisji jest:

a) dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR w poszczególnych latach i wszelkich aspektach

b) formułowanie wniosków wynikających z działań Komisji, o których mowa w punkcie "a" i przedkładanie ich Rektorowi

c) formułowanie wniosków dotyczących rocznych planów rzeczowo-finansowych, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów i przedkładanie ich Rektorowi

Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Marek Kołodziejczyk, prof. URK (WR-E) – przewodniczący

 2. dr Wojciech Sroka, prof. URK – WR-E

 3. mgr Tomasz Szanser – kanclerz

 

Rektorska Komisja ds. Leśnego Zakładu Doświadczalnego

Zadaniem Komisji jest:

1) dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności Leśnego Zakładu Doświadczalnego w poszczególnych latach i wszelkich aspektach;
2) formułowanie wniosków wynikających z działań Komisji, o których mowa w pkt. 1 i przekładanie ich Rektorowi;
3) formułowanie wniosków dotyczących rocznych planów rzeczowo-finansowych, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów oraz przekładanie ich Rektorowi.

 Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Jan Banaś, prof. URK (WL) – przewodniczący
 2. dr Mariusz Dacko – WR-E
 3. mgr Tomasz Szanser – kanclerz

 

Rektorska Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Zadaniem Komisji jest:

 1) opracowanie programu procesu internacjonalizacji Uniwersytetu Rolniczego na lata 2020 – 2024,
 2) opiniowanie wyboru Akredytacji Międzynarodowej oraz innych strategicznych dokumentów z zakresu internacjonalizacji UR,
 3) analiza pozyskiwania środków w Polsce i za granicą na działania związane z internacjonalizacją UR,
 4) analiza realizacji wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników UR,
 5) analiza realizacji współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie kształcenia i badań naukowych,
 6) inne zadania wynikające z zarządzeń Rektora i bieżących potrzeb Uczelni.

 Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Małgorzata Kotula-Balak, prof. URK (UCMW) – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
 4. dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK – WR-E
 5. dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan, prof. URK – WL
 6. prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska – WHiBZ
 7. dr inż. Karolina Kurek – WIŚiG
 8. dr Anna Krakowiak-Bal – WIPiE
 9. dr hab. Agnieszka Sękara, prof. URK – WBiO
 10. dr hab. Magdalena Surma, prof. URK – WTŻ
 11. mgr Dominika Dankiewicz – kierownik BWiWM

 

 Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia

 Zadaniem Komisji jest:

 • planowanie działań celem dostosowania wewnętrznych dokumentów Uczelni dotyczących zapewnienia jakości kształcenia do aktualnych wymogów prawnych,
 • opracowywanie wniosków i propozycji działań umożliwiających realizację celów zgodnych z Polityką Jakości oraz Misją i Strategią Uczelni,
 • opracowanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją procedur związanych z jakością kształcenia w Uczelni,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wzorów dokumentów dotyczących oceny jakości kształcenia w Uczelni (ankiet, protokołów hospitacji, rocznego raportu samooceny jednostek Uczelni dotyczących jakości kształcenia i in.),
 • monitorowanie poszczególnych obszarów działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK),
 • przygotowywanie rocznego raportu samooceny dotyczącego funkcjonowania USZJK, wraz z propozycją działań doskonalących,
 • przekazywanie Komisjom ds. Jakości Kształcenia w poszczególnych jednostkach Uczelni rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia,
 • opracowywanie sprawozdania z zakresu realizacji celów i zadań Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • upowszechnianie dobrych praktyk i promowanie inicjatyw projakościowych wśród społeczności akademickiej,
 • analiza informacji pozyskanych od otoczenia społeczno-gospodarczego o programach studiów i jakości kształcenia w Uczelni, w odniesieniu do wymagań rynku,
 • opiniowanie adekwatności publicznego dostępu do informacji w odniesieniu do różnych grup interesariuszy.

 Skład osobowy:

 1. dr hab. Kinga Topolska, prof. URK – przewodnicząca (Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia)
 2. dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – Prorektor ds. Kształcenia
 3. prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak – Pełnomocnik Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej
 4. prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek (WR-E)
 5. dr hab. inż. Ewa Błońska, prof. URK (WL)
 6. dr hab. inż. Agnieszka Otwinowska-Mindur (WHiBZ)
 7. dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK (WIŚiG)
 8. dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK (WBiO)
 9. dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin, prof. URK (WBiO)
 10. dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK (WIPiE)
 11. dr inż. Krzysztof Nęcka (WIPiE)
 12. dr Gabriela Zięć (WTŻ)
 13. dr Grzegorz Lonc (UCMW)
 14. Gabriela Zapała (Studentka)
 15. mgr inż. Jakub Ptak (Doktorant)
 16. mgr Ewa Kliś-Brudny (Kierownik Biura PiJK) – bez prawa głosu
 17. dr inż. Agnieszka Szczeponek (Pracownik Biura PiJK) – bez prawa głosu
 18. mgr Grażyna Wójcik (Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego) – bez prawa głosu
 19. mgr inź. Mateusz Ponikiewicz ( Kierownik Sekcji OSS) – bez prawa głosu

 

Rektorska Komisja ds. Własności Intelektualnej

 Zadaniem Komisji jest:

 •  rozstrzyganie sporów dotyczących kwalifikacji danego dobra intelektualnego,
 • na wniosek Rektora lub Prorektora ds. Nauki opiniowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących własności intelektualnej nieuregulowanych Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wydanych,
 • kształtowanie polityki Uniwersytetu w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Józef Hernik (WIŚiG) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. URK – WR-E
 3. dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK – WL
 4. prof. dr hab. Anna Hrabia – WHiBZ
 5. prof. dr hab. inż. Sylwester Smoleń – WBiO
 6. dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK – WIPiE
 7. dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK – WTŻ
 8. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. URK – UCMW

 

Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni dla  pracowników.

  Skład osobowy:

 1.  dr hab. Krzysztof Pawlak, prof. URK (WHiBZ) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Anna Gorczyca, prof. URK – WR-E
 3. prof. dr hab. Krystyna Czekońska – WHiBZ
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Gruba – WL
 5. dr hab inż. Jakub Sikora, prof URK– WIPiE
 6. dr hab. Dorota Gumul, prof. URK – WTŻ
 7. prof. dr hab. inż. Piotr Herbut – WIŚiG
 8. dr hab. inż. Iwona Kowalska, prof. URK– WBiO

 

Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni dla wyróżniających się studentów.


Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Edward Kunicki – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK (WIPiE)
 3. dr inż. Dariusz Młyński (WIŚiG)
 4. Zuzanna Basak (Studentka)
 5. mgr Piotr Gibas (Kierownik Biura PMiON) – bez prawa głosu

 

Rektorska Komisja ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

 Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem ludzi, w tym stanowiących podstawę:

1) projektów finansowanych z dotacji MEiN, NCN i innych źródeł;
2) prac dyplomowych;
3) prac doktorskich;
4) prac wykonywanych w ramach działalności sekcji Kół Naukowych,
- pod kątem ich zgodności z zasadami etyki i poszanowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego.

Skład osobowy:

 1. dr hab. Kinga Topolska, prof. URK (WTŻ) – przewodnicząca
 2. dr n. med. Ewa Piątkowska, prof. URK (WTŻ) – sekretarz
 3. prof. dr hab. Anna Wójtowicz (WHiBZ)
 4. dr Magdalena Kowalska (WR-E)
 5. prof. dr hab. Renata Kostogrys (WTŻ)
 6. dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk, prof. URK (WHiBZ)
 7. ks. dr hab. Jerzy Brusiło (UP JPII)
 8. mgr Michał Cyran (radca prawny)
 9. mgr Magdalena Bialik (inspektor ochrony danych)

 

Rektorska Komisja ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych

Do zadań Komisji należy podjęcie działań i czynności skutkujących wdrożeniem w Uczelni Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwanych dalej PPK, w, w szczególności:

1) opracowanie procedury oraz wzorów dokumentów informacyjnych dla uczestników PPK,

2) przeanalizowanie ilościowe grup wiekowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych w przedziałach 18-55 lat, 55-70 lat i powyżej,

3) przeanalizowanie kosztów wdrożenia PPK w Uczelni. 3

Efektem prac Komisji ma być przygotowanie raportu z działań opisanych w ust. 2 oraz rekomendacji dla Rektora dotyczącej wyboru instytucji finansowej zarządzającej środkami PPK. 

 

Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - przewodniczący
 2. mgr Maciej Oleksiak
 3. mgr Aleksander Sokół
 4. mgr inż. Agnieszka Taboła
 5. mgr inż. Anna Gibowska-Sikora
 6. mgr inż. Anna Niedziocha
 7. dr Julia Gorzelany (przedstawiciel ZNP)
 8. dr inż. Łukasz Migdał (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
 9. mgr Jan Stanik (przedstawiciel ZZPNNA)

 

Rektorska Komisja ds. Modernizacji Energetycznej Uczelni

 

Zadanie Komisji: opracowanie Raportu o możliwościach wykorzystania alternatywnych źródeł energii w obiektach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1.  dr hab. inż. Jarosław Knaga - Przewodniczący
 2.  dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK
 3.  dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga
 4.  dr inż. Tomasz Stachura
 5.  mgr inż. Agnieszka Swatek
 6.  mgr inż. Anna Tyrała

 

Rektorska Komisja ds. wdrożenia w formie elektronicznej oceny Nauczycieli Akademickich

Do zadań Komisji należy podjęcie działań i czynności skutkujących wdrożeniem w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w formie elektronicznej oceny okresowej nauczycieli akademickich, a w szczególności:
1) dostosowanie użytkowanych programów w Uczelni na potrzeby oceny w zakresie osiągnięć naukowych, pracy dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej;
2) opracowanie procedury oraz terminów wdrożenia poszczególnych elementów oceny;
3) wcześniejsze przetestowanie możliwości programowych elektronicznej obsługi procesów oceny okresowej;
4) inne zadania wynikające z zarządzeń Rektora i bieżących potrzeb Uczelni, a dotyczących oceny okresowej.
3. Informacja na temat składu osobowego Komisji

 

Skład osobowy: 

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
 3. prof. dr hab. inż. Bugno-Poniewierska
 4. dr Wojciech Młocek
 5. mgr inż. Mateusz Ponikiewicz
 6. Małgorzata Garus
 7. mgr inż. Anna Gibowska-Sikora
 8. dr inż. Maria Walczycka (przedstawiciel ZNP)
 9. dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
 10. dr inż. Marek Szeląg (przedstawiciel ZZPNNA)

 

 

Rektorska Komisja ds. planu równości płci

Do zadań Komisji należy: 

 1. opracowanie planu równości płci, w tym przeprowadzenie niezbędnych badań;
 2. monitorowanie działania planu oraz osiągania założonych celów i wskaźników;
 3. proponowanie działań doskonalących politykę równościową Uczelni.

 

Skład osobowy:

 1. dr inż. Małgorzata Szczęsna (WHiBZ) Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
 4. dr inż. Joanna Dłużniewska (WRE)
 5. dr inż. Łukasz Paluch (WRE)
 6. dr inż. Anna Droździk (WL)
 7. dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK (WL)
 8. dr hab. inż. Jacek Nowicki prof. URK (WHiBZ)
 9. dr hab. inż. Alina Wiszniewska, prof. URK (WBiO)
 10. dr hab. inż. Zbigniew Gajewski (WBiO)
 11. dr inż. Aneta Dacko (WIŚiG)
 12. dr inż. Artur Szwalec (WiŚiG)
 13. mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska (WIPiE)
 14. mgr Maciej Waligóra (WIPiE)
 15. dr Magdalena Witek (WTŻ)
 16. dr inż. Marek Zdaniewicz (WTŻ)
 17. dr hab. Hanna Lutnicka (UCMW)
 18. dr Grzegorz Ramisz (UCMW)
 19. mgr inż. Karolina Fryc (doktorantka)
 20. mgr inż. Kamil Szymonik (doktorant)
 21. Julia Świeboda (studentka)
 22. Patryk Klima (student)
 23. mgr Paulina Czuryłowska (BPiR)
 24. dr inż. Maria Walczycka (ZNP)
 25. dr inż. Wojciech Grygierzec (NSZZ "Solidarność")
 26. mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej (ZZPNNA)