URK
Komisje Rektorskie

Rektorska Komisja ds. Nagród

Zadaniem Komisji jest ocena merytoryczna i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Rektora składanych przez wydziały i inne jednostki organizacyjne Uczelni

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Maria J. Chmiel, prof. UR - WR-E
 3. prof. dr hab. inż. Dorota Zięba-Przybylska - WHiBZ
 4. dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik, prof. UR - WIŚiG
 5. dr hab. inż. Andrzej Kalisz, prof. UR - WBiO
 6. prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski - WIPiE
 7. dr hab. inż. Tomasz Tarko, prof. UR - WTŻ
 8. dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR - WL

 

Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zadaniem Komisji jest:

 • monitorowanie standardów kształecenia
 • ocena przebiegu procesu kształcenia
 • ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć oraz wyposażenia sal dydaktycznych
 • ocena dostępności informacji na temat kształcenia


Skład osobowy

 1. dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Gondek - WR-E
 3. dr hab. inż. Maciej Pach, prof. UR - WL
 4. dr hab. Sławomir Kornaś, prof. UR - WHiBZ
 5. prof. dr hab. Marek Ptak - WIŚiG
 6. dr hab. Małgorzata Frazik-Adamczyk - WBiO
 7. dr inż. Krzysztof Nęcka - WIPiE
 8. dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. UR - WTŻ
 9. dr Grzegorz Lonc - UCMW

 

Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni dla:

 • wyróżniających się pracowników
 • studentów i doktorantów

 

Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla pracowników

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Halina Gambuś - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Anna Gorczyca, prof. UR - WR-E
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Małek - WL
 4. dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, prof. UR - WHiBZ
 5. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Herbut - WIŚiG
 6. prof. dr hab. inż. Edward Kunicki - WBiO
 7. dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. UR - WIPiE
 8. dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. UR - WTŻ

 

Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Edward Kunicki - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. UR - WHiBZ
 3. mgr Ewa Kliś-Brudny - Dział Nauczania
 4. Marian Skoczeń - Dział Nauczania
 5. mgr inż. Joanna Krużel - Samorząd Doktorantów
 6. Tymoteusz Nowicki - URSS
 7. Zuzanna Chrobak- URSS

 

Rektorska Komisja ds. Własności Intelektualnej

Zadaniem Komisji jest:

 • rozstrzyganie sporów dotyczących kwalifikacji danego dobra intelektualnego
 • na wniosek Rektora lub Prorektora ds. Nauki i Współpray z Zagranicą opiniowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących własności intelektualnej nieuregulowanych Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami właśności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wydanych Zarządzeniem 10/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
 • wypracowanie polityki Uniwersytetu w sprawach dotyczących własności intelektualnej


Skład osobowy

 1. dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. UR - przewodniczący
 2. dr inż. Agnieszka Synowiec - WR-E
 3. prof. dr hab. inż. Joanna Makulska - WHiBZ
 4. dr hab. inż. Sylwester Smoleń, prof. UR - WBiO
 5. prof. dr hab. inż. Józef Hernik - WIŚiG
 6. dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR - WIPiE
 7. dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. UR - WTŻ
 8. prof. dr hab. Bogdan Kania - UCMW

 

Rektorska Komisja ds. Stacji Doświadczlanych I Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR

Zadaniem Komisji jest:

 • dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR w poszczególnych latach i wszelkich aspektach
 • formułowanie wniosków wynikających z działań Komisji, o których mowa w punkcie "a" i przedkładanie ich Rektorowi
 • formułowanie wniosków dotyczących rocznych planów rzeczowo-finansowych, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów i przedkładanie ich Rektorowi


Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig - przewodnicząc
 2. dr hab. inż. Jan Błaszczyk - WBiO
 3. dr inż. Zenon Podstawski - WHiBZ
 4. dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR - WR-E
 5. dr inż. Mirosław Zagórda - WIPiE
 6. mgr inż. Jerzy Jaskiernia - kierownik RGD

 

Rektorska Komisja ds. Wymiany Międzynarodowej

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Małek, Przewodniczący
 2. dr Jakub Piecuch, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 3. dr hab. inż. Maciej Pach, Wydział Leśny
 4. prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 5. dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 6. dr inż. Marcin Jewiarz, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 7. dr hab. inż. Aneta Kopeć, Wydział Technologii Żywności
 8. dr hab. inż. Maria Pobożniak, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 9. Agata Zagrajczuk, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Rektorska Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni

Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu zmian w strukturze Uczelni mających na celu jej dostosowanie do nowelizowanych przepisów o szkolnictwie wyższym oraz jej optymalizację w związku z wynikami parametryzacji Wydziałów przeprowadzonej w 2017 roku.

 

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
 3. prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 4. prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 5. prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, Wydział Leśny
 6. prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 7. prof. dr hab. Marek Ptak, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 8. prof. dr hab. inż. Rafał Barański, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 9. dr hab. inż. Sławomir Francik, prof. UR, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 10. prof. dr hab. Renata Kostogrys, Wydział Technologii Żywności
 11. mgr Ewa Weyssenhoff, Radca Prawny

Sekretarz: mgr Marzena Zawadzka

 

Rektorska Komisja ds. wdrożenia RODO

Zadaniem Komisji jest opracowanie do dnia 25 maja 2018 r. koncepcji systemu ochrony danych osobowych w Uczelni i przepływu tych danych w zgodzie z wymaganiami określonymi w RODO oraz wdrożenie przyjętych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych osobowych w Uczelni.

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
 2. dr Szymon Sikorski, dyrektor Biura Rektora
 3. mec Ewa Weyssenhoff, radca prawny
 4. mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko, główny informatyk
 5. mgr inż. Mateusz Ponikiewicz, Dział Informatyczny
 6. Małgorzata Garus, kierownik Biura Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
 7. mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej, kierownik Sekcji Planowania Strategicznego i Rozliczeń Inwestycji

Rektorska Komisja ds. Opracowania Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja w Krakowie

Zadaniem Komisji jest opracowanie Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec, Wiceprzewodnicząca
 3. prof. dr hab. inż. Teofil Łabza, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 4. prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 5. prof. dr hab. inż. Rafał Barański, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 6. prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 7. mgr Ewa Weyssenhoff, Radca Prawny

Sekretarz: mgr Aneta Sosin