Banner URK
Komisje Rektorskie

Rektorska Komisja ds. Nagród

Zadaniem Komisji jest ocena merytoryczna i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Rektora składanych przez wydziały i inne jednostki organizacyjne Uczelni oraz opiniowanie wniosków o nagrody naukowe w oparciu o ranking przedstawiony przez Rektorski Zespół ds. Oceny Działalności Naukowej pracowników Uczelni

Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik, prof. URK (WiŚiG) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. URK – WR-E
 3. dr hab. inż. Anna Gazda, prof. URK – WL
 4. prof. dr hab. Wojciech Jagusiak – WHiBZ
 5. dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. URK – WIŚiG
 6. prof. dr hab. Andrzej Kalisz – WBiO
 7. prof. dr hab. Maciej Kuboń – WIPiE
 8. dr hab.inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. URK – WTŻ

 


Rektorska Komisja ds. Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego URK

 
Zadaniem Komisji jest:

a) dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR w poszczególnych latach i wszelkich aspektach
b) formułowanie wniosków wynikających z działań Komisji, o których mowa w punkcie "a" i przedkładanie ich Rektorowi
c) formułowanie wniosków dotyczących rocznych planów rzeczowo-finansowych, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów i przedkładanie ich Rektorowi

Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Marek Kołodziejczyk, prof. URK (WR-E) – przewodniczący
 2. dr Wojciech Sroka, prof. URK – WR-E
 3. mgr Marcin Gałan – Kanclerz

 


Rektorska Komisja ds. Leśnego Zakładu Doświadczalnego

Zadaniem Komisji jest:

1) dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności Leśnego Zakładu Doświadczalnego w poszczególnych latach i wszelkich aspektach;
2) formułowanie wniosków wynikających z działań Komisji, o których mowa w pkt. 1 i przekładanie ich Rektorowi;
3) formułowanie wniosków dotyczących rocznych planów rzeczowo-finansowych, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów oraz przekładanie ich Rektorowi.

 Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Jan Banaś, prof. URK (WL) – przewodniczący
 2. dr Mariusz Dacko – WR-E
 3. mgr Marcin Gałan – Kanclerz

 


Rektorska Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Zadaniem Komisji jest:

 1) opracowanie programu procesu internacjonalizacji Uniwersytetu Rolniczego na lata 2020 – 2024,
 2) opiniowanie wyboru Akredytacji Międzynarodowej oraz innych strategicznych dokumentów z zakresu internacjonalizacji UR,
 3) analiza pozyskiwania środków w Polsce i za granicą na działania związane z internacjonalizacją UR,
 4) analiza realizacji wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników UR,
 5) analiza realizacji współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie kształcenia i badań naukowych,
 6) inne zadania wynikające z zarządzeń Rektora i bieżących potrzeb Uczelni.

 Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotula-Balak – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
 4. dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK – WR-E
 5. dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan, prof. URK – WL
 6. prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska – WHiBZ
 7. dr inż. Karolina Kurek – WIŚiG
 8. dr Anna Krakowiak-Bal – WIPiE
 9. dr hab. Agnieszka Sękara, prof. URK – WBiO
 10. dr hab. Magdalena Surma, prof. URK – WTŻ
 11. mgr Dominika Dankiewicz – kierownik BWiWM

 


 Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia

 Zadaniem Komisji jest:

 • planowanie działań celem dostosowania wewnętrznych dokumentów Uczelni dotyczących zapewnienia jakości kształcenia do aktualnych wymogów prawnych,
 • opracowywanie wniosków i propozycji działań umożliwiających realizację celów zgodnych z Polityką Jakości oraz Misją i Strategią Uczelni,
 • opracowanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją procedur związanych z jakością kształcenia w Uczelni,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wzorów dokumentów dotyczących oceny jakości kształcenia w Uczelni (ankiet, protokołów hospitacji, rocznego raportu samooceny jednostek Uczelni dotyczących jakości kształcenia i in.),
 • monitorowanie poszczególnych obszarów działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK),
 • przygotowywanie rocznego raportu samooceny dotyczącego funkcjonowania USZJK, wraz z propozycją działań doskonalących,
 • przekazywanie Komisjom ds. Jakości Kształcenia w poszczególnych jednostkach Uczelni rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia,
 • opracowywanie sprawozdania z zakresu realizacji celów i zadań Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • upowszechnianie dobrych praktyk i promowanie inicjatyw projakościowych wśród społeczności akademickiej,
 • analiza informacji pozyskanych od otoczenia społeczno-gospodarczego o programach studiów i jakości kształcenia w Uczelni, w odniesieniu do wymagań rynku,
 • opiniowanie adekwatności publicznego dostępu do informacji w odniesieniu do różnych grup interesariuszy.

 Skład osobowy:

 1. dr hab. Kinga Topolska, prof. URK – przewodnicząca (Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia)
 2. dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – Prorektor ds. Kształcenia
 3. prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak – Pełnomocnik Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej
 4. prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek (WR-E)
 5. prof. dr hab. inż. Ewa Błońska (WL)
 6. dr hab. inż. Agnieszka Otwinowska-Mindur (WHiBZ)
 7. dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK (WIŚiG)
 8. dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK (WBiO)
 9. dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin, prof. URK (WBiO)
 10. dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK (WIPiE)
 11. dr inż. Krzysztof Nęcka (WIPiE)
 12. dr Gabriela Zięć (WTŻ)
 13. dr Grzegorz Lonc (UCMW)
 14. Gabriela Zapała (Studentka)
 15. mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn (Doktorant)
 16. mgr Ewa Kliś-Brudny (Kierownik Biura PiJK) – bez prawa głosu
 17. dr inż. Agnieszka Szczeponek (Pracownik Biura PiJK) – bez prawa głosu
 18. mgr Grażyna Wójcik (Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego) – bez prawa głosu
 19. mgr inź. Mateusz Ponikiewicz ( Kierownik Sekcji OSS) – bez prawa głosu

 


Rektorska Komisja ds. Własności Intelektualnej

 Zadaniem Komisji jest:

 •  rozstrzyganie sporów dotyczących kwalifikacji danego dobra intelektualnego,
 • na wniosek Rektora lub Prorektora ds. Nauki opiniowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących własności intelektualnej nieuregulowanych Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wydanych,
 • kształtowanie polityki Uniwersytetu w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Józef Hernik (WIŚiG) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. URK – WR-E
 3. dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK – WL
 4. prof. dr hab. Anna Hrabia – WHiBZ
 5. prof. dr hab. inż. Sylwester Smoleń – WBiO
 6. dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK – WIPiE
 7. dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK – WTŻ
 8. prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak,

 


Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni dla  pracowników.

  

Skład osobowy:

 1. dr hab. Krzysztof Pawlak, prof. URK (WHiBZ) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Anna Gorczyca, prof. URK – WR-E
 3. prof. dr hab. Krystyna Czekońska – WHiBZ
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Gruba – WL
 5. dr hab inż. Jakub Sikora, prof URK– WIPiE
 6. dr hab. Dorota Gumul, prof. URK – WTŻ
 7. prof. dr hab. inż. Piotr Herbut – WIŚiG
 8. dr hab. inż. Iwona Kowalska, prof. URK– WBiO

 


Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni dla wyróżniających się studentów.


Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Edward Kunicki – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK (WIPiE)
 3. dr inż. Dariusz Młyński (WIŚiG)
 4. Ewelina Gogół (Studentka)
 5. mgr Piotr Gibas (Kierownik Biura PMiON) – bez prawa głosu

 


Rektorska Komisja ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

 Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem ludzi, w tym stanowiących podstawę:

1) projektów finansowanych z dotacji MEiN, NCN i innych źródeł;
2) prac dyplomowych;
3) prac doktorskich;
4) prac wykonywanych w ramach działalności sekcji Kół Naukowych,
- pod kątem ich zgodności z zasadami etyki i poszanowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego.

 

Skład osobowy:

 1. dr n. med. Ewa Piątkowska, prof. URK (WTŻ) – przewodnicząca
 2. dr inż. Kinga Dziadek (WTŻ) – sekretarz
 3. prof. dr hab. Anna Wójtowicz (WHiBZ)
 4. dr Magdalena Kowalska (WR-E)
 5. prof. dr hab. Renata Kostogrys (WTŻ)
 6. dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk, prof. URK (WHiBZ)
 7. dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. URK (WR-E)
 8. ks. dr hab. Jerzy Brusiło (UP JPII)
 9. mgr Michał Cyran (radca prawny)
 10. mgr Magdalena Bialik (inspektor ochrony danych)

 


Rektorska Komisja ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych

Do zadań Komisji należy podjęcie działań i czynności skutkujących wdrożeniem w Uczelni Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwanych dalej PPK, w, w szczególności:

1) opracowanie procedury oraz wzorów dokumentów informacyjnych dla uczestników PPK,
2) przeanalizowanie ilościowe grup wiekowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych w przedziałach 18-55 lat, 55-70 lat i powyżej,
3) przeanalizowanie kosztów wdrożenia PPK w Uczelni. 3

Efektem prac Komisji ma być przygotowanie raportu z działań opisanych w ust. 2 oraz rekomendacji dla Rektora dotyczącej wyboru instytucji finansowej zarządzającej środkami PPK. 

 

Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - przewodniczący
 2. mgr Maciej Oleksiak
 3. mgr Aleksander Sokół
 4. mgr inż. Agnieszka Taboła
 5. mgr inż. Anna Gibowska-Sikora
 6. mgr inż. Anna Niedziocha
 7. dr Julia Gorzelany (przedstawiciel ZNP)
 8. dr inż. Łukasz Migdał (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
 9. mgr Jan Stanik (przedstawiciel ZZPNNA)

 


Rektorska Komisja ds. Modernizacji Energetycznej Uczelni

Zadanie Komisji: opracowanie Raportu o możliwościach wykorzystania alternatywnych źródeł energii w obiektach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Skład osobowy:

 1.  dr hab. inż. Jarosław Knaga - Przewodniczący
 2.  dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK
 3.  dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga
 4.  dr inż. Tomasz Stachura
 5.  mgr inż. Agnieszka Swatek
 6.  mgr inż. Anna Tyrała

 


Rektorska Komisja ds. wdrożenia w formie elektronicznej oceny Nauczycieli Akademickich

Do zadań Komisji należy podjęcie działań i czynności skutkujących wdrożeniem w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w formie elektronicznej oceny okresowej nauczycieli akademickich, a w szczególności:
1) dostosowanie użytkowanych programów w Uczelni na potrzeby oceny w zakresie osiągnięć naukowych, pracy dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej;
2) opracowanie procedury oraz terminów wdrożenia poszczególnych elementów oceny;
3) wcześniejsze przetestowanie możliwości programowych elektronicznej obsługi procesów oceny okresowej;
4) inne zadania wynikające z zarządzeń Rektora i bieżących potrzeb Uczelni, a dotyczących oceny okresowej.
3. Informacja na temat składu osobowego Komisji

 

Skład osobowy: 

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
 3. prof. dr hab. inż. Bugno-Poniewierska
 4. dr Wojciech Młocek
 5. mgr inż. Mateusz Ponikiewicz
 6. Małgorzata Garus
 7. mgr inż. Anna Gibowska-Sikora
 8. dr inż. Maria Walczycka (przedstawiciel ZNP)
 9. dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
 10. dr inż. Marek Szeląg (przedstawiciel ZZPNNA)

 


Rektorska Komisja ds. planu równości płci

Do zadań Komisji należy: 

 1. opracowanie planu równości płci, w tym przeprowadzenie niezbędnych badań;
 2. monitorowanie działania planu oraz osiągania założonych celów i wskaźników;
 3. proponowanie działań doskonalących politykę równościową Uczelni.

 

Skład osobowy:

 1. dr hab inż. Małgorzata Szczęsna (WHiBZ) Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
 4. dr inż. Joanna Dłużniewska (WRE)
 5. dr inż. Łukasz Paluch (WRE)
 6. dr inż. Marta Kempf (WL)
 7. dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK (WL)
 8. dr hab. inż. Jacek Nowicki prof. URK (WHiBZ)
 9. dr hab. inż. Alina Wiszniewska, prof. URK (WBiO)
 10. dr hab. inż. Zbigniew Gajewski (WBiO)
 11. dr inż. Aneta Dacko (WIŚiG)
 12. dr inż. Artur Szwalec (WiŚiG)
 13. mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska (WIPiE)
 14. mgr inż. Maciej Waligóra (WIPiE)
 15. dr Magdalena Witek (WTŻ)
 16. dr inż. Marek Zdaniewicz (WTŻ)
 17. dr hab. Hanna Lutnicka (UCMW)
 18. dr Grzegorz Ramisz (UCMW)
 19. mgr inż. Aleksandra Such (doktorantka)
 20. mgr inż. Adam Górski (doktorant)
 21. Julia Świeboda (studentka)
 22. Alina Chudzik (studentka)
 23. mgr Paulina Czuryłowska (BPiR)
 24. dr inż. Maria Walczycka (ZNP)
 25. dr inż. Wiesław Grygierzec (NSZZ "Solidarność")
 26. mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej (ZZPNNA)

 


Rektorska Komisja ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Do zadań Komisji należy w szczególności wdrożenie w URK zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
Szczegółowy zakrez zadań Komisji został zapisany w Zarządzeniu nr 172/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

 

 

Skład osobowy:

 

Komitet sterujący:

 Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman- Przewodniczący, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą 
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz- Wiceprzewodnicząca, Prorektor ds. Nauki  
Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk- Prorektor ds. Ogólnych

  Podkomisja ds. analizy aktów prawnych (grupa robocza WG1):
- mgr Ewa Weyssenhoff  - przewodnicząca
- mgr inż. Anna Gibowska-Sikora  
- mgr Alina Handzlik
- mgr Maciej Oleksiak
- dr Alina Klonowska
- mgr inż. Angelika Kliszcz

  Podkomisja ds. przeprowadzenia i analizy wyników ankiety (grupa robocza WG2):
- prof. dr hab. inż. Joanna Makulska- przewodnicząca
- prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski  
- dr hab. inż. Michał Ciach, prof. URK  
- dr inż. Łukasz Paluch
- dr inż. Sylwia Pałka
- dr inż. Justyna Likus-Cieślik

- mgr Natalia Gumulak
- mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta
- mgr inż. Agnieszka Waliczek

   Podkomisja ds. przygotowania raportu HR (grupa robocza WG3)):
- dr Szymon Sikorski - przewodniczący
- prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak
- dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. URK 
- dr inż. Krzysztof Tokarz, prof. URK
- dr hab. inż. Tadeusz Gargula
- dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
- dr inż. Anna Stępień 
- dr inż. Katarzyna Stelmach
- dr inż. Magdalena Jurkiewicz

- lic. Patrycja Witek
- mgr inż. Maria Pazdan
- mgr inż. Krystian Marzec 
- lek. wet. Klaudia Dubniewicz
- dr Izabela Siemińska

 
Podkomisja ds. kontaktów z Komisją Europejską i aktualizacji danych na stronie internetowej (grupa robocza WG4):
- mgr Dominika Dankiewicz - przewodnicząca
- dr Jakub Fitas
- dr inż. Grzegorz Fiutak

- mgr mgr Paulina Czuryłowska 
- mgr inż. Mateusz Ponikiewicz
- mgr Joanna Najder-Zapotoczny
- mgr inż. Izabella Majewska 
- mgr inż. Jakub Styks
- mgr inż. Magdalena Skotniczny 

 


Rektorska Komisja ds. przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

Do zadań Komisji należy przegląd wytworzonych w Uczelni materiałów zawierających informacje niejawne celem ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony na podstawie Ustawy i dokonania, w razie potrzeby, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

 

Skład osobowy:

 1. mgr Jan Jezuita - Inspektor Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych - Przewodniczący
 2. mgr inż Rafał Ludwikowski - Kierownik Działu Straży UR
 3. Stanisław Szetner

 


 Rektorska Komisja ds. społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Do zadań Komisji należy:

 • opracowanie projektu Deklaracji społecznej odpowiedzialności Uczelni
 • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności Uczelni
 • przygotowanie raportów społecznych Uczelni.

 

Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, prof. URK (WR-E) - Przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. URK (WR-E)
 3. dr hab. inż. Marek Pająk, prof. URK (WL)
 4. dr hab. inż. Maciej Murawski, prof. URK (WHiBZ)
 5. dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK (WIŚiG)
 6. dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. URK (WBiO)
 7. dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK (WIPiE)
 8. dr hab. Paweł Szlachcic, prof. URK (WTŻ)
 9. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK (UCMW)

 

 


Rektorski Zespół ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w URK

Do zadań Zespołu należy:

 • nadzór nad procesem wdrażania Strategii HRS4R URK;
 • nadzorowanie działań Komisji Rektorskiej (grupy roboczej) oraz innych jednostek zaangażowanych w proces wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uczelni;
 • zapewnienie jakości i skuteczności działań podejmowanych w zakresie Strategii HRS4R;
 • określenie mierników realizacji działań oraz systematyczna ocena efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu przez poszczególne zespoły i jednostki organizacyjne w Uczelni;
 • analiza efektów poszczególnych etapów procesu wdrażania Strategii HRS4R;
 • informowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o wynikach wdrożenia Strategii HRS4R w Uczelni;
 • formułowanie zaleceń dotyczących dalszych etapów wdrażania zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uczelni.

 

Skład osobowy:

 

1.      mgr Marcin Gałan – Kanclerz, przewodniczący Zespołu

2.      Aleksander Sokół – Kierownik, Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem

3.      mgr Michał Cyran – o radca prawny (Zespół Radców Prawnych)

4.      mgr Paweł Jakubiec – Dyrektor Biblioteki UR,

5.      dr inż. Michał Szanduła – Dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

6.      dr inż. Tomasz Czech, prof. URK –          Dyrektor Centrum Transferu Technologii

7.      dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK – Prodziekan, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

8.      Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek – Wydział Leśny

9.      dr inż. Marta Basiaga - Prodziekan, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

10.  prof. dr hab. inż. Jacek Domagała – Prodziekan, Wydział Technologii Żywności

11.  dr hab. inż. Krzysztof Tokarz, prof. URK – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

12.  dr hab. inż. Mariusz Cholewa – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

13.  dr hab. inż. Urszula Sadowska, prof. URK – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

14.  dr hab. wet. Izabela Krakowska, prof. URK – Zastępca Dyrektora, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

15.  Małgorzata Garus – Kierownik Biura Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych

16.  mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta – Dyrektor Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

17.  mgr inż. Iwona Fijałkowska – kierownik Biura Promocji i Rekrutacji

18.  mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko – Dyrektor Centrum Informatyki

19. mgr inż. Joanna Krużel – sekretariat Szkoły Doktorskiej

20.  mgr Klaudia Jaszcza – student

 

 

 


Rektorska Komisja ds. awansów nauczycieli akademickich

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków awansowych nauczycieli akademickich.

 

  Skład osobowy:

 1. prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska (WHiBZ) – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (WBiO) 
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz (WBiO)
 4. prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak (UCMW)

   

  Dodatkowo w skład Komisji każdorazowo wchodzi: dziekan wydziału, na którym zatrudniony jest kandydat oraz – w przypadku stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych – koordynator dyscypliny wiodącej, w której kandydat prowadzi działalność naukową. W przypadku kandydatów, którzy wskazali dwie dyscypliny w równym udziale czasu pracy, w posiedzeniu komisji biorą udział koordynatorzy obu dyscyplin.

 

 


 

Rektorska Komisja ds. współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań i Informacji o Gospodarce Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej (CIRIEC)


Do zadań Komisji należy koordynowanie współpracy Uczelni z CIRIEC, w szczególności:

1) realizacja wspólnych projektów naukowych, B+R i społecznych;

2) organizacja konferencji, kongresów, seminariów i innych eventów;

3) uczestnictwo pracowników Uczelni w komisjach naukowych i grupach roboczych CIRIEC.

 

   Skład osobowy:

 1. dr Barbara Kiełbasa WRE - przewodnicząca - nauki o zarządzaniu i jakości
 2. mgr Marcin Gałan - Kanclerz – reprezentant URK w CIRIEC
 3. dr inż. Łukasz Satoła WRE - ekonomia i finanse
 4. dr hab. Magdalena Surma, prof. URK, WTŻ - technologia żywności i żywienia
 5. dr hab inż. Agnieszka Operacz, prof. URK, WIŚiG - inżynieria środowiska, górnictwo o energetyka.

 

 


Rektorska Komisja ds. współpracy i projektów badawczych w zakresie wykorzystania technologii kosmicznych i satelitarnych


Zadaniem Komisji jest:

1) analiza projektów krajowych oraz międzynarodowych w zakresie badań i wykorzystywania technologii kosmicznych;

2) przygotowanie dokumentacji organizacyjnej i informacyjnej w zakresie inicjatyw i projektów mającej na celu zgłoszenie uczestnictwa w projektach o tematyce określonej w pkt 1;

3) wskazywanie kandydatów na prelegentów oraz uczestników konferencji, programów oraz projektów w zakresie badań i wykorzystywania technologii kosmicznych;

4) wypracowanie i rozwijanie inicjatyw oraz projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie tematyki związanej z obszarem branży kosmicznej;

5) współpraca w ramach Stowarzyszenia NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) z regionami oraz z partnerami stowarzyszonymi, w szczególności z podmiotami z Małopolski;

6) inicjowanie współpracy między pracownikami Uczelni w obszarze badań oraz wykorzystania technologii kosmicznych (np. z serwisów Copernicus czy Galileo);

7) promowanie tematyki związanej z obszarem branży kosmicznej wśród pracowników oraz studentów Uczelni poprzez organizację paneli, konferencji oraz przygotowanie innych materiałów dydaktycznych;

 

   Skład osobowy:

 1. dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK (WL)- przewodniczacy
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Socha (WL)
 3. prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć (WTŻ)
 4. dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK (WTŻ)
 5. prof. dr hab. inż. Józef Hernik (WIŚiG)
 6. dr inż. Dawid Kudas (WIŚiG)
 7. dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. URK (WIPiE)
 8. prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz (WBiO)