BanerUR
Rada Uczelni

Kadencja

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwała krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r.

Zadania

  1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu statutu;
  3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
  5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:

  1. opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
  2. zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  3. zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Druga Rada Uczelni

 


W tajnym głosowaniu Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, powołał Radę Uczelni na kadencję 2021 – 2024, w składzie:

 

Ponadto zgodnie z ustawą w skład Rady Uczelni wchodzi Przewodniczący URSS: