BanerUR
Rada Uczelni

W tajnym głosowaniu Senat UR podjął uchwałę nr 39/2019 następującej treści:

Na podstawie art. 230 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 22 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 1668 ze zm.), na wniosek Rektora, Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powołuje pierwszą Radę Uczelni w składzie:

  prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
  prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek
  mgr inż. Michał Szanduła
  mgr inż. Bogusław Berka
  mgr inż. Wiesław Kozioł
  mgr inż. Kazimierz Murzyn
  inż. Daria Okła