Banner URK
Polityka prywatności / Privacy policy

 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
internetowy serwis informacyjny UR

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (adres Uczelni: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis Uczelni. Korzystając z serwisu Uczelni nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Prawa Użytkownika internetowego serwisu informacyjnego

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 173 „Prawa telekomunikacyjnego” przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika jest dozwolone, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. Użytkownik zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji oraz o możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 2. Użytkownik, po otrzymaniu w/w informacji, wyrazi na to zgodę, przy czym zgoda ta może być wyrażona za pomo cą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Administrowanie stronami serwisu Uczelni

Administratorem serwisu http://urk.edu.pl/ jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Za zamieszczanie treści na stronach internetowych i ich zawartość merytoryczną odpowiadają redaktorzy stron.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:
 1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika w celu rejestracji do wypełnienia formularzy kontaktowych. Podanie danych wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykorzystania oferowanej funkcji.
 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Mechanizm cookies

 1. Od 22 marca 2013 r. przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników (tzw. "cookies") i uzyskiwanie do nich dostępu jest możliwe jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.
 2. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Uczelni przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera lub w pamięci urządzenia końcowego.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników stron internetowych.
 5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 6. Uczelnia przechowuje pliki cookies w celu:
  • właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb Użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności,
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po załogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do swojego urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 10. Konfiguracja najczęściej używanych przeglądarek przeglądarki na urządzeniach mobilnych

Wykorzystywanie danych

 1. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych.
 2. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wy łącznie na użytek Uczelni. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom.
 3. Uczelnia zapewnia Użytkownikom swoich stron internetowych realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

 1. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. Strony internetowe administrowane przez Uczelnię zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Podstawa prawna

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, str. 11—36)
 2. Ustawa z dnia 16 lipca 2012 r. Prawo telekomunikacyjne nowelizującą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2016 poz. 1489)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)
 4. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030)
 5. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058)
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666)

 

Privacy policy and the use of cookie files
internet information service UAK

 

University of Agriculture in Krakow (address: al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow) attaches particular importance to respecting the privacy of Users visiting the University's website. By using the University's website, it is not possible for viruses or other unwanted software to enter Users' devices or malicious software.

Rights of the User of the online information service

According to the new wording of art. 173 "Telecommunications law" storing information or accessing information already stored in the User's terminal device is allowed, provided that the following conditions are met:

 1. The user will be directly informed in advance in an unambiguous, easy and understandable way about the purpose of storage and access to this information and about the possibility of determining the storage conditions or accessing this information by means of software settings installed in the end device used or configuration of the service.
 2. The User, after receiving the above information, agrees, the consent may be expressed through the software settings installed in the end device used or the service configuration.
 3. Stored information or accessing it does not cause any configuration changes in the User's end device and the software installed in this device.

Administer University websites

The administrator of the website http://urk.edu.pl/ is Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaj in Krakow. The website's editors are responsible for posting content and their substantive content.

Data collection

All data from Users are collected in two ways:
 1. nformation provided voluntarily by the User for registration to fill out contact forms. Providing data requires consent to the processing of personal data. Expressing consent is voluntary, but necessary to use the offered function.
 2.  Information obtained automatically when using websites:
  • information in server logs - our servers automatically save data such as the page request sent by the user, IP address, date and time of request and sending a response, device type, browser type, browser language, operating system,
  • text files ("cookies") sent to the User's computer when visiting the website.

The mechanism of cookies

 1. As of March 22, 2013, storing information in Users' end devices (so-called "cookies") and accessing them is possible only after obtaining the explicit consent of the User.
 2.     When using websites placed on the University's servers, the web browser may store cookies on a computer disk or in the memory of the final device.
 3. The content of cookies does not allow the identification of the user.
 4.  By means of cookies, personal data of Website Users are not processed or stored.
 5. The cookie mechanism is not used to obtain any information about the Website Users or to track their navigation
 6. The university stores cookies in order to:
  • proper matching of websites to the needs of Users,
  • remember your preferences and individual settings,
  • creating audience statistics,
  • maintaining the User's session (after logging in), thanks to which he does not have to re-enter the Login and Password on each subpage of the website.
 7. The user can change the cookie settings independently and at any time, specifying the conditions of their storage and access to their device. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings.
 8. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available on the websites of browser manufacturers.
 9. Limiting the use of cookies may affect some of the functionalities available on websites.
 10. Configuration of the most frequently used browsers browsers on mobile devices

Use of data

 1. The collected data is used to provide specific services to our Users and for administrative and statistical purposes, as well as to protect websites.
 2. All Users' data obtained through websites is intended solely for use by the University. These data will not be shared with other institutions, organizations, people.
 3. Uczelnia zapewnia Użytkownikom swoich stron internetowych realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Security

 1. The University makes every effort to protect its websites against unauthorized access by third parties.
 2. Websites administered by the University contain links to other websites. We recommend that after switching to other websites, read the privacy policy in force there.

Legal basis

 1. Directive 2009/136 / EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directive 2002/22 / EC on universal service and related to users' electronic communications networks and services, Directive 2002/58 / EC concerning the processing of personal data and privacy protection in the electronic communications sector and Regulation (EC) No. 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for enforcing consumer law (OJ L 337, 18.12.2009, pp. 11-36)
 2. Act of 16 July 2012 Telecommunications law amending the Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2016, item 1489)
 3. Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2016, item 922)
 4. The Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2016, item 1030)
 5. The Act of September 6, 2001 on Access to Public Information (Journal of Laws 2015, item 2058)
 6. The Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws of 2016, item 666)

 


Kraków 16.12.2016 r.
opracował: Bogdan Sanocki
Dział Informatyki

Krakow 16.12.2016 r.
developed: Bogdan Sanocki
IT Department