Banner URK
Deklaracja dostępności - urk.edu.pl

 

Deklaracja Dostępności

 

  Wstęp Deklaracji

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej urk.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównego serwisu internetowego uczelni.

   Data publikacji strony internetowej: 2016-04-13.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • materiały audio nie posiadają transkrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


  Wygląd strony

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13 r., Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Audytor Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.. Raport audytu Deklaracji Dostępności strony


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami, tel.: +48 12 662 43 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

   Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Wykaz budynków Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z wyszczególnieniem usprawnień ułatwiających dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynki administracyjne i edukacyjne:

Domy studenckie:

Administrator budynków przy al. Mickiewicza 21, al. Mickiewicza 24/28, ul. Czystej 21, ul. Łobzowskiej 24, ul. Podłużnej 3
   Specjalista Bogdan Banek
telefon: 12-662-4007, kom: 693-359-901
e-mail: bogdan.banek[a]urk.edu.pl

Administrator budynków przy al. 29 Listopada 46, al. 29 Listopada 52, al. 29 Listopada 54, al. 29 Listopada 56, al. 29 Listopada 56 A, ul. Klemensiewicza 3 oraz budynku Studium WF-Fitness przy al. 29 Listopada 48
   specjalista ds. administrowania obiektem mgr inż. Piotr Balawender
telefon: 12-662-5276, kom: 609-530-191
e-mail: piotr.balawender[a]urk.edu.pl

Administrator budynków przy ul. Balickiej 116, 116A, 116B (budynki od A do J), ul. Balickiej 120, 120A, ul. Balickiej 122, ul. Balickiej 253A, 253B, 253C, ul. Łupaszki 4, ul. Łupaszki 6 oraz ul. Spiczakowa 6
   specjalista ds. administrowania obiektem Paweł Waga
telefon: 12-662-4752, kom: 607-504-216
e-mail: pawel.waga[a]urk.edu.pl

 

   Aplikacje mobilne

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie