Banner URK
Historia Uczelni

   Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku.

   W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój Wydziału przerwała II wojna światowa. W trudnych warunkach okupacji organizowano studia konspiracyjne i tajne nauczanie. Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność rozbudowując struktury i w 1946 r. przekształcony został w Wydział Rolniczo-Leśny. Trzy lata później w 1949 r. powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1951 r. wstrzymano rekrutację.

   Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Odegrał on istotną rolę w kształceniu studentów i kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni oraz powstania w jej strukturach kolejnych wydziałów.

   Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja – prekursora nauk rolniczych w Polsce.

   11 kwietnia 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 


Rok 1910

 

Ważniejsze daty w historii Uczelni

1776 Postulat utworzenia w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa
1806 - 1809 Katedra Gospodarstwa Wiejskiego
1890 - 1923 Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1923 Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego
1946 - 1949 Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego
1949 Wydział Rolniczy i Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego
1953 - 1972 Wyższa Szkoła Rolnicza
1972 Akademia Rolnicza
1978 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2008 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Historia powstania wydziałów

1953 Wydział Zootechniczny (obecnie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
1955 Wydział Melioracji Wodnych (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
1963 Wydział Leśny (reaktywowany)
1968 Wydział Ogrodniczy
1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (włączony w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 r.)
1977 Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa (później - Wydział Agroinżynierii, a obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
1994 Wydział Technologii Żywności
2003 Międzywydziałowe Studium Biotechnologii (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)
2009 Architektura Krajobrazu – Studia międzywydziałowe
2010 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
2014 Przekształcenie Wydziału Ogrodniczego w Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
2014 Włączenie Architektury Krajobrazu - Studiów Międzywydziałowych w strukturę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji