BanerUR
Rektor

Rektor


prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon: (12) 633 13 36
Faks: (12) 633 62 45
E-mail: rector@urk.edu.pl

 

Włodzimierz Jakub SADY, profesor doktor habilitowany inżynier nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, doktor honoris causa. Urodził się 26 lipca 1946 roku w Porąbce Uszewskiej w woj. małopolskim. Żona Stanisława z domu Buczek, córki: Katarzyna (ur. 1973) i Anna (ur. 1980).

Zainteresowania naukowe
Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z uprawą i nawożeniem roślin ogrodniczych, żywieniem mineralnym roślin, bezglebowymi technologiami uprawy roślin, biostymulatorami, wartością biologiczną plonu, ochroną środowiska przyrodniczego.

Przebieg kariery naukowej
W 1972 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie i otrzymał dyplom magistra inżyniera ogrodnictwa na podstawie pracy Wpływ nawożenia organicznego na plon i zawartość niektórych składników w owocach truskawek odmiany „purpuratka” na plantacji założonej z rozsady wolnej od nicieni i roztocza truskawkowego. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na tym samym Wydziale na podstawie dysertacji Przydatność różnych podkładów grzejnych i podłoży organicznych w wiosennej uprawie szklarniowej melona (Acta Agr. Silv., ser. Agr., 18, 2, 1979). Habilitował się z zakresu ogrodnictwa (1987) na podstawie pracy Wpływ składu mineralnego pożywki i wybranych czynników agrotechnicznych na wzrost i plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w uprawie metodą cienkowarstwowych kultur przepływowych (CKP) (Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozprawy, 116, 1987). Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 1996 roku.

Kariera zawodowa
Przed podjęciem studiów (1967) prowadził rodzinne gospodarstwo rolno-ogrodnicze, kształcąc się w Korespondencyjnym Technikum Ogrodniczym w Tarnowie-Gumniskach. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie, początkowo jako asystent (1972–1973), a następnie starszy asystent (1973–1977), adiunkt (1977–1989), docent (1989–1996), profesor nadzwyczajny (1996–2004) i profesor zwyczajny (2004). W latach 1992–1996 był kierownikiem Zakładu, a w latach 1996–2014 kierownikiem Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych na Wydziale Ogrodniczym UR w Krakowie.
W okresie od kwietnia 1994 do marca 1995 roku był zatrudniony w ZPOW Alima-Gerber SA w Rzeszowie na stanowisku doradcy naukowego-konsultanta ds. jakości surowca, zaopatrzenia i współpracy z terenem, równocześnie prowadząc wykłady na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie i sprawując merytoryczną opiekę nad rozwojem młodej kadry naukowej w Zakładzie Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych.

Współpraca z praktyką
W całym okresie działalności zawodowej brał aktywny udział w szkoleniach służb agrotechnicznych, nauczycieli zawodu i uczniów szkół zawodowych, a także producentów prowadzących specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze. Jako rzeczoznawca SITO jest autorem wielu ekspertyz w spornych sprawach sądowych i opinii opracowywanych na zlecenie zainteresowanych stron. Był autorem i głównym ekspertem programu PHARE „Integrowany system produkcji warzyw w rejonie rzeszowskim” realizowanego w 1995 roku i obejmującego swym zasięgiem 5 byłych województw południowo-wschodniej Polski. Był też ekspertem programu PHARE „Modernizacja produkcji sadowniczej i szkółkarskiej regionu Polski południowo-wschodniej”, realizowanego w latach 1995–1996. W latach 1993–2005 był konsultantem i doradcą naukowym w zakresie zapewnienia jakości surowca dla przemysłu przetwórczego ZPOW Alima-Gerber SA w Rzeszowie, produkującego wyroby dla niemowląt i dzieci. Utrzymuje stałą współpracę z praktyką ogrodniczą, m.in. ze Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw dla Przemysłu w Rzeszowie.

Staże i praktyki naukowe
Odbył miesięczny staż naukowy w Instytucie Produkcji Ogrodniczej AR w Poznaniu (1974), 4-tygodniowy staż naukowy w Instytucie Marica, Płowdiw, Bułgaria (1975), 6-miesięczny staż naukowy w Long Island Research Laboratory, Cornell University, USA (1980) oraz na przełomie lat 1979/1980 roczny staż produkcyjny w Ivy Acres Farm, Calverton, w Stanach Zjednoczonych. W 1987 roku odbył staż w Instytucie Puszkarowa w Sofii, w 1988 roku w Instytucie Agrofizyki w Leningradzie, a w 1995 roku na Reńskim Uniwersytecie w Niemczech.

Dorobek naukowy
Jego dorobek naukowy liczy ponad 420 pozycji, w tym 149 oryginalnych prac twórczych, 4 patenty i 1 wzór użytkowy, 102 prace opublikowane w materiałach konferencyjnych, 20 instrukcji wdrożeniowych. Kierował ponad 30 grantami naukowymi i projektami zleconymi przez instytucje gospodarcze.

Działalność dydaktyczna
Był promotorem 5 rozpraw doktorskich (wszystkie obronione z wyróżnieniem), ponad 70 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich), recenzentem ponad 120 prac magisterskich i inżynierskich, 6 prac doktorskich, 9 rozpraw habilitacyjnych, 4 wniosków na stanowisko profesora i 4 wniosków o tytuł profesora, jednego wniosku o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 4 podręczników oraz wielu wniosków o grant i grantów wykonanych, a także publikacji do czasopism naukowych.

Aktywność organizacyjna na rzecz Uczelni
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2012–2020)
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich (2005–2012)
Dziekan Wydziału Ogrodniczego (2002–2005)
Kierownik Zakładu (1992–1996), a następnie Katedry Uprawy Roślin i Nawożenia Roślin Ogrodniczych (1996–2014)
Członek Senatu Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2002–2020)
Członek Rady Wydziału Ogrodniczego (1987–2019)
W latach 1973–2002 brał czynny udział w pracach wielu komisji wydziałowych.
Członek Uczelnianej Komisji ds. Hoteli i Mieszkań Służbowych (1991–1993).
Członek Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów (1987–1990)

Pozostała aktywność organizacyjna
Członek Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN Oddział w Krakowie (1988–1994) oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (1999–2006). Obecnie jest członkiem International Society for Horticultural Science, Krakowskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – NOT (w latach 1982–1986 był prezesem krakowskiego oddziału tego stowarzyszenia). W latach 1995–1998 był członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Ogrodnictwa w Rzeszowie, który opracował perspektywiczne kierunki rozwoju ogrodnictwa dla regionu południowo-wschodniej Polski. W okresie 1996–2000 był członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy ODR w Boguchwale, a w latach 1982–1986 członkiem Komisji Rolnej Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków-Krowodrza. Od 2001 roku należy do Rady Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego. Jest współzałożycielem Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; od chwili jej powstania (2006) pełnił funkcję zastępcy, a od 2012 roku przewodniczącego Rady Fundacji.
W roku 2016 wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, zaś w 2019 roku wybrany na wiceprezydenta Visegrad University Association.
Od 2010 roku jest członkiem Rady Naukowej Czasopisma Naukowo-Kulturalnego „Episteme” – Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme” w Krakowie, a od 2012 roku członkiem Rady Naukowej czasopisma „Acta Scientarum Polonorum”, seria Hortorum Cultus.

Odznaczenia i wyróżnienia
Wyróżniony został odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010), nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1989), nagrodą indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2013, 2014, 2015, 2016 i 2019), Srebrną Odznaką za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1988), Odznaką Honoris Gratia za Zasługi dla Miasta Krakowa (2013) oraz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1978) i Złotym Krzyżem Zasługi (2014). Ponadto otrzymał: Odznakę Zarządu Głównego ZKRP „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (2014), Kordelas Leśnika Polskiego nadany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych za szczególne zasługi dla leśnictwa (2012), Złoty Medal „Serce za Serce” Fundacji Prometeusz (2014), Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława (2016), Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2017), Złoty Medal „XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” (2018). Otrzymał tytuły: doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego (2015), doktora honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (2017), profesora honorowego Uralskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Jekaterynburgu (2015), nadany przez Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej, oraz profesora honorowego Podolskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kamieńcu Podolskim (2015), nadany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, a także honorowego obywatela Gminy Dębno (2015), nadany przez Radę Gminy Dębno.

Zainteresowania
Jest bibliofilem i posiadaczem biblioteki liczącej ponad 6 tys. pozycji. Jego pasją są: historia, sport – zwłaszcza jeździectwo i sporty zimowe, oraz podróże i zwiedzanie, szczególnie obiektów historycznych i przyrodniczych.