BanerUR
Rektor

Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

 

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, jest absolwentem Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1989 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa. W 1990 r. został asystentem naukowo-dydaktycznym, a po uzyskaniu w 1997 r. stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej (na podstawie rozprawy pt. Ocena postępu naukowo-technicznego w rolnictwie na przykładzie wybranych gospodarstw Polski Południowej) został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej (na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie"). W 2011 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a od 2019 r. jest profesorem uczelni.
W latach 2008–2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki (dawny WTiER), a od roku 2012 (przez dwie kadencje) pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Specjalizuje się w ekonomice mechanizacji rolnictwa oraz w organizacji i zarządzaniu w inżynierii rolniczej. Jego dorobek naukowy i wdrożeniowy obejmuje analizę i optymalizację procesów z uwzględnieniem zastosowań rozwiązań IT – od prostych procesów wytwórczych i produkcyjnych realizowanych w sektorze gospodarki żywnościowej po złożone procesy zarządzania zespołami i organizacjami.
Prof. Sylwester Tabor jest współautorem 6 monografii naukowych, w tym 2 jako redaktor naukowy, autorem 23 ekspertyz wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych oraz 6 opracowań popularnonaukowych. Był też kierownikiem projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wykonawcą 7 projektów badawczych (jednego jako główny wykonawca) i promotorem dwóch obronionych doktoratów. Był kierownikiem studiów podyplomowych „Zarządzanie jednostką transferu technologii” (2 edycje) w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W latach 2007–2011 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POL-SITA. Od 2012 r. jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest też ekspertem Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. Aktywnie prowadzi współpracę Uniwersytetu Rolniczego z uczelniami zagranicznymi: Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze oraz Uniwersytetem Technicznym w Zwoleniu. Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie i praktykę w zakresie zarządzania Uczelnią: od członka komisji budżetowej, uczestniczącego we wprowadzaniu decentralizacji finansów Uczelni, do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, wdrażającego dwie ustawy o szkolnictwie wyższym i ich liczne nowelizacje.