URK
Misja Uczelni

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE


W czasach, w których tak wiele się zmienia, aktualne pozostaje przesłanie naszych poprzedników z 1903 roku.
Tak więc nasza Uczelnia nadal

NIECH BĘDZIE PRZYBYTKIEM
MIŁOŚCI BOGA, OJCZYZNY, NAUKI.

 

   Czerpiąc z dziedzictwa i wielowiekowej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 1890 rozpoczęto nauczanie rolnictwa w języku polskim na poziomie akademickim, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest nowoczesną, publiczną uczelnią akademicką o zasięgu europejskim, predystynowaną do szczególnego oddziaływania na region Polski południowej, specyficzny pod względem demograficznym i środowiskowym oraz struktury agrarnej i leśnej.

   Patron Uniwersytetu Rolniczego Hugo Kołłątaj, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, wielki reformator Akademii Krakowskiej – prekursor utworzenia Katedry Rolnictwa – jest godnym naśladowania intelektualnym wzorem dla naszej Społeczności akademickiej. Dbałość o zachowanie pamięci o nauczycielach i badaczach, którzy przyczynili się do rozwoju Uniwersytetu Rolniczego jest obowiązkiem współczesnych i przyszłych pokoleń pracowników i studentów Uczelni.

   Realizacja bieżących celów oraz kształtowanie przyszłości Uczelni są możliwe dzięki potencjałowi intelektualnemu i materialnemu gromadzonemu od początku samodzielnego jej istnienia. Pielęgnując dziedzictwo pokoleń, Uniwersytet Rolniczy wypełnia podstawowe zadanie kształcenia studentów i pracowników naukowych z poszanowaniem wartości akademickich, w duchu odpowiedzialności za idee humanizmu, wolności, tolerancji, respektowania norm etycznych oraz kreowania postaw otwartości na ludzi, wiedzę i świat. Uniwersytet zachowuje profil rolniczo-leśny, wzbogacany naukami przyrodniczymi, technicznymi, ekonomicznymi i weterynaryjnymi.

    Misją Uczelni jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Odpowiadając na te wyzwania, Uczelnia kształci na wszystkich poziomach studiów uniwersyteckich w języku polskim, a na wybranych kierunkach i specjalnościach także w języku angielskim. Oferta edukacyjna uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych, odnoszące się do ochrony i kształtowania środowiska.

   Podstawą wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kadr naukowych na Uniwersytecie Rolniczym jest prowadzenie innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych, nakreślone w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym. Uczelnia aktywnie wspiera tworzenie zespołów i konsorcjów badawczych z udziałem krajowych i międzynarodowych jednostek naukowo-badawczych oraz gospodarczych.

    Uniwersytet Rolniczy, wykorzystując posiadany potencjał, współpracuje z podmiotami społecznymi i gospodarczymi oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Społeczność akademicka dąży do rozszerzania i pogłębiania międzynarodowej współpracy dydaktyczno-badawczej z ośrodkami akademickimi Unii Europejskiej oraz innych krajów świata.