Banner URK
Projekt GROWID

PROJEKT GROWID

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” został złożony w pierwszym konkursie ogłoszonym przez NCBiR, dotyczącym strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Projekt zaplanowano na 36 miesięcy (01.01.2019 – 31.12.2021). Budżet projektu wynosi 4 191 912 zł (dofinansowanie: 4 095 742 zł).

Koordynatorem zadań realizowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest dr hab. Wioletta Knapik (Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny).

Liderem projektu GROWiD jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostali partnerzy:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków.

Głównymi celami projektu są: opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. Działania te są odpowiedzią na zjawisko pułapki demograficznej zdiagnozowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Proponowany projekt przyczyni się także do likwidacji innych istotnych dla Polski barier rozwojowych, m.in.:

 • nierówności pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi w dostępie do usług społecznych,
 • problemów z organizacją usług publicznych na poziomie lokalnym,
 • niską jakością kapitału społecznego oraz nierówności społecznych,
 • niewystarczającą koordynacją polityk publicznych.

W pierwszym etapie projektu zrealizowane zostaną zadania badawcze, których wyniki będą stanowić podstawę modelu gospodarstwa opiekuńczego. Na drugi etap składają się prace związane z przygotowaniem do wdrożenia modelu: opracowanie niezbędnych regulacji prawnych oraz budowa poparcia politycznego i społecznego na rzecz ich wprowadzenia.

Gospodarstwa rolne mogą pełnić nie tylko funkcje produkcyjne, ale także przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnych i poprawy jakości życia ich członków. Możliwe jest innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych na poziomie lokalnym.

Gospodarstwo opiekuńcze można zdefiniować jako formę wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej na rzecz osób potrzebujących i ich rodzin. Opieka jest świadczona w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa i w powiązaniu z wykonywaną działalnością rolniczą. Ważną cechą proponowanego rozwiązania jest to, że nie stanowi ono alternatywy dla istniejącego już systemu wsparcia. Gospodarstwa opiekuńcze będą raczej kolejnym elementem tego sytemu, wypracowanym wspólnie przez sektor rolniczy i pomoc społeczną. Dzięki temu możliwe będzie przezwyciężenie problemów z dostępnością usług społecznych na obszarach wiejskich.

Zadania w projekcie:

 1. Nieformalna pomoc dla seniorów w ramach sieci wsparcia na obszarach wiejskich na tle modelu starzenia się na obszarach wiejskich jako przykład innowacji społecznych.
 2. Diagnoza postaw społecznych wobec starości, wsparcia społecznego oraz zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.
 3. Analiza kosztów oraz określenie potencjału samorządów i gospodarstw rolnych w zakresie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich.
 4. Identyfikacja i analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw w zakresie łączenia działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce.
 5. Opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego i strategii jego wdrażania.
 6. Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań.
 7. Opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Paulina Czuryłowska