Regulamin

 

REGULAMIN UCZESTNICWA ERASMUS +

 

 

 

 

ARCHIWALNE

Wytyczne
dotyczące rekrutacji i kryteriów naboru studentów i pracowników
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
na wyjazdy w ramach Programu Erasmus +

§ 1
 1. Rekrutację studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach Programu ERASMUS+ prowadzą Komisje Rekrutacyjne na poszczególnych Wydziałach.
 2. Skład komisji rekrutacyjnej i szczegółowe zasady rekrutacji powinny być ustalone na każdym wydziale.
 3. Rekrutacja studentów powinna być zakończona do końca marca, ewentualną dodatkową rekrutację/nabór na praktyki należy ostatecznie zakończyć do końca kwietnia.
 4. Koordynator Wydziałowy ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Programie.
 5. Rekrutacja nauczycieli na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć prowadzona jest na wydziałach na podstawie przedstawionego „Indywidualnego programu nauczania” potwierdzonego przez instytucję partnerską.
 6. Koordynatorzy przekazują imienną listę pracowników wraz z „Indywidualnym programem nauczania” dla każdego kandydata na wyjazd potwierdzonym przez instytucje partnerską do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej do dnia 30 czerwca.
§ 2
  Podstawowe warunki uczestnictwa w Programie Erasmus + (zwanym dalej Programem) winny uwzględnić:
  • Zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub zarejestrowanie na pierwszym semestrze studiów drugiego lub trzeciego stopnia. (Studenci pierwszego roku pierwszego cyklu studiów kwalifikowani są warunkowo – wyjazd jest uzależniony od zaliczenia pierwszego roku studiów).
  • Znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej lub znajomość języka angielskiego potwierdzona uznanym certyfikatem lub odpowiednim zaświadczeniem ze Studium Języków Obcych UR o znajomości języka na poziomie co najmniej B2 (z oceną co najmniej dobrą). W przypadku niektórych uczelni partnerskich posiadanie certyfikatu językowego może być kryterium niezbędnym.
   Dodatkowe kryteria selekcji ustalane są na wydziałach.
§ 3
 1. Student zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd do uczelni partnerskiej składa następujące dokumenty:
  • „Zgłoszenie do Programu ERASMUS+” z podaną średnią ocen za wszystkie zaliczone semestry studiów.
  • Zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziome B2 – certyfikat językowy, świadectwo ze szkoły językowej lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych UR.
 2. Zgłoszenie do Programu wraz załącznikami należy składać na ręce Wydziałowego Koordynatora Programu.
 3. Termin składania dokumentów ustala Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+
 4. Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+ zwołuje posiedzenie komisji rekrutacyjnej.
 5. Po przeprowadzonej rekrutacji przekazuje dokumenty kandydatów do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i listą rankingową studentów zgłoszonych i zakwalifikowanych do udziału w Programie.
 6. Zasady alokacji grantu ustala się w oparciu o wytyczne Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i dostępne środki na realizację Programu, zgodnie umową finansową zawartą z NA.
 7. Miesięczne stawki Wsparcia Indywidualnego dla studentów oraz stawki dzienne dla nauczycieli i pracowników są zatwierdzane przez prawnego przedstawiciela Uczelni, upoważnionego do podpisywania dokumentów Programu Erasmus+ i zamieszczane na stronie Programu: erasmus.ur.krakow.pl/komunikaty.
Kraków, 03. 02. 2014 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Dominika Dankiewicz