Maj 2024
Udostępnij:

Nabory wniosków o dofinansowanie ogłoszone przez Ministra Nauki


Minister Nauki ogłosił dwa nabory wniosków w ramach: programu „Doskonała nauka II” oraz programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

1) Przedmiotem programu „Doskonała nauka II” jest wsparcie m.in. podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program składa się z modułów:

„Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: 

a. tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz

b. udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa powyżej, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi 

w przypadku modułu:

1. „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł,

2. „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł

Nabór wniosków w ramach programu trwa do 7 czerwca 2024 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie MNISW.

 

2) Przedmiotem programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” jest wsparcie m.in. podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

„Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: 

a. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych 

i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,

b. organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej 

w codziennym życiu,

c. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,

d. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;

„Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu 

w postaci elektronicznej.

Dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi 

w przypadku modułu:

a. „Popularyzacja nauki” – nie więcej niż 1 000 000 zł,

b. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – nie więcej niż 250 000 zł

Nabór wniosków w ramach programu trwa do 14 czerwca 2024 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie MNISW.

 

Zgodnie z treścią konkursów wnioskodawca może złożyć w każdym naborze nie więcej niż 3 wnioski w ramach każdego modułu. 

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę większej liczby wniosków w ramach danego modułu rozpatrzeniu podlegają 3 wnioski, które wpłynęły w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania aplikowaniem do ww. konkursów prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, numer telefonu 12 662 44 08, e-mail: katarzyna.wojcik@urk.edu.pl  

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie