Marzec 2023
Udostępnij:

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU „STRENGTHENING FARM HEALTH AND SAFETY KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS” - SAFEHABITUS


 

SafeHabitus - rozpoczęcie realizacji projektu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie Unii Europejskiej
Międzynarodowy zespół 45 ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, naukowców oraz organizacji reprezentujących rolników i pracowników gospodarstw rolnych spotkał się w Dublinie 25 i 26 stycznia, aby rozpocząć realizację ambitnej inicjatywy mającej na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracy rolników i pracowników rolnych w Unii Europejskiej. Projekt SafeHabitus otrzymał 4,8 mln euro dofinansowania w ramach unijnego programu Horizon Europe i będzie realizowany przez cztery lata.

Przemawiając na spotkaniu Lider Projektu, David Meredith stwierdził, że SafeHabitus jest ukierunkowany na zmniejszenie liczby urazów i wypadków śmiertelnych wśród rolników i pracowników rolnych oraz społeczne zrównoważenie systemów produkcji żywności w UE. Rolnictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów w Europie. Statystyki pokazują, że wskaźnik śmiertelności w rolnictwie jest o 233% wyższy niż w innych branżach, a wskaźnik wypadków o 18% wyższy. Dr Meredith podkreślił, że liczby te nie odzwierciedlają skali problemu, ponieważ znaczna część wypadków śmiertelnych, urazów  i zachorowań w rolnictwie nie jest zgłaszana. Nie w pełni wdrażane są też metody zapobiegania takim zdarzeniom. Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa pracy rolników oraz innych pracowników gospodarstw rolnych wymaga skoordynowanych działań wielu interesariuszy w kierunku zaniechania niebezpiecznych praktyk i przyjęcia nowych, bezpieczniejszych, a tym samym zdrowszych metod pracy.

Projekt SafeHabitus jest koordynowany przez Teagasc, Irlandzką Organizację ds. Rozwoju Rolnictwa i Żywności. Uczestniczy w nim 20 partnerów z 12 państw członkowskich UE (Irlandii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Polski, Litwy, Estonii, Finlandii, Niemczech, Belgii, Francji i Hiszpanii), reprezentujących  naukowców, służby doradztwa rolniczego i edukatorów. Będą oni współpracować z rolnikami i decydentami na poziomie krajowym i unijnym w celu zaprojektowania, opracowania i przetestowania praktycznych rozwiązań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, stanu zdrowia i dobrostanu rolników oraz innych pracowników rolnych, a w konsekwencji do osiągnięcia większego  zrównoważenia społecznego rolnictwa UE.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie uczestniczy w sześciu Zadaniach Badawczych, spośród których najważniejsze to: Communities of Practice (CoP) – Społeczności Praktyków Rolnictwa, Farm Work Risk Management – Zarządzanie Ryzykiem Pracy w Gospodarstwie oraz Enhancing the attractiveness of farming, - Zwiększenie Atrakcyjności Działalności Rolniczej, w ramach których odpowiada za utworzenie grupy fokusowej Społeczności Praktyków Rolnictwa (CoP) oraz analizę studiów przypadku w Polsce w celu identyfikacji i oceny istniejących rozwiązań, a także opracowania, aplikacji i ewaluacji proponowanych działań dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Kierownik merytoryczny projektu URK: prof. dr hab. inż. Joanna Makulska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie