URK
Wyszukiwarka

dr inż. Edyta Kruk, prof. URK


adres: Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: 518
telefon: 12 662 41 51
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Rozwój naukowy:
W latach 2000–2004 uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni, profil: humanistyczny. W latach 2004–2005 studiowała na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, specjalność: Ogrodnictwo z marketingiem. W latach 2005–2010 studiowała na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Inżynieria ekologiczna. Pracę dyplomową magisterską pt. "Model wyznaczania współczynnika podatności erozyjnej gleby na przykładzie zlewni potoku Kasińczanka" obroniła w dniu 29 czerwca 2010 uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 2010–2011 studiowała na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie Szacowania Nieruchomości. Studia podyplomowe ukończyła 18 czerwca 2011 r. W latach 2011–2015 była uczestniczką Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W dniu 13.07.2016 r. na posiedzeniu Rady Wydziału przedstawiła pracę pt. ”Zastosowanie technik GIS w ocenie zagrożenia erozją wodną na przykładzie zlewni potoku Mątny w Beskidzie Wyspowym” uzyskując Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji nr 122/2016 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalności ochrona gleb i wód, kształtowanie środowiska rolniczego, gospodarka wodna gleb. Zainteresowania naukowe: mechanizm procesów erozji wodnej gleb, prognozowanie procesów erozyjnych w zlewniach oraz obszarach wiejskich w terenie górskim i podgórskim, przeciwerozyjne kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, cyfrowe modelowanie procesów erozyjnych zachodzących w środowisku, technologia GIS.

Przebieg pracy zawodowej:
W okresie 1.08.2010 r. – 5.03.2015 r. pracowała na stanowisku asystenta rzeczoznawcy majątkowego. Od 6.03.2015 r. pracuje na stanowisku asystenta naukowo–dydaktycznego w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Działalność naukowa:
W latach 2007 – 2010 r. była członkiem studenckiego Koła Naukowego Sekcji Geotechniki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, prowadzonym w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pełniąc funkcję przewodniczącego. W latach 2011–2016 wzięła udział w 14 konferencjach Naukowych Krajowych i Międzynarodowych.

Dorobek naukowy:
Kruk E., Ryczek M., Klatka S., Malec M. Modelowanie oceny ryzyka wystąpienia erozji wodnej powierzchniowej w rolniczej zlewni górskiej. Inżynieria Ekologiczna I/2017 vol. 18 (w druku). Malec M., Ryczek M., Klatka S., Kruk E., 2016. Przebieg procesu torfotwórczego na zdegradowanym torfowisku Baligówka. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 15 (3), 2016 XX–XX DOI: www.formatiocircumiectus.actapol.net/pl/. Halecki W., Młyński D., Ryczek M., Kruk E., Lis J. 2016. Zmienność przestrzenna wilgotności i gęstości objętościowej gleby w zlewni potoku górskiego Mątny w Gorcach. EPISTEME Czasopismo Naukowo–Kulturalne, nr 30, t. I, str. 347–357. Kruk E., Ryczek M., Malec M., Klatka S., 2016. Kształtowanie się współczynnika wilgotności gleby w zlewni potoku Mątny w Gorcach. Inżynieria Ekologiczna, z. 50/2016 (w druku). Kruk E., Ryczek M., 2013. Ocena strat materiału glebowego w skutek erozji wodnej zlewni potoku Poniczanka w Karpatach Zachodnich, EPISTEME Czasopismo Naukowo–Kulturalne, nr 18, t. III, str. 165–174. Ryczek M., Kruk E., Malec M., Klatka S. 2013. Estimation of water erosion threat of the Smuga stream basin in the Beskid Wyspowy. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Environmental Protection and Natural Resources, vol. 24, no 4(58), 33–37. Ryczek M., Kruk E., Boroń K., Klatka S., Stabryła J. 2013. Comparison of methods for determination of soil erodibility factor (K–USLE) on the example of the Kasińczanka stream basin. Acta Scie. Pol., Formatio Circumiectus, 12(2); str. 103–110. Kruk E., Dedio K., Ryczek M. 2012. Ocena zagrożenia erozją wodna zlewni potoku Smugawka w Beskidzie Makowskim z wykorzystaniem technik GIS. EPISTEME Czasopismo Naukowo–Kulturalne, nr 14: str. 67–76. Ryczek M., Boroń K., Klatka S., Kruk E. 2010. Wykorzystanie technik GIS do oceny zagrożenia erozją wodną na przykładzie zlewni potoku Mątny w Beskidzie Wyspowym. Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Rolnictwo XCVI, nr 576, str. 163–173. Zydroń T., Kozielska–Sroka E., Michalski P., Dryś D., Kruk E., Płonka M. 2010. Badania postępu procesu abrazji brzegów zbiornika Czorsztyn–Niedzica. Górnictwo i Geoinżynieria, 34 zesz. 2, str. 663–673.

Działalność dydaktyczna:
Od roku 2012 prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunków: Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria i Gospodarka Wodna.

Działalność organizacyjna:
Członek Komitetu Naukowo – Organizacyjnego Konferencji Naukowo – Technicznej: „Erozja Wodna i Metody Zapobiegania Jej Skutkom:, Szonowice, 19 – 20 luty 2015 r. Członek Komitetu Organizacyjnego XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENVIRO 2016 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska”, Wieliczka, 1 – 3 czerwiec 2016 r. Przewodnicząca sesji naukowej „Aspekty biologiczno – techniczne badań naukowych” I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki”, 10 październik 2016r., Kraków.Aktualizacja: 2016.11.30