URK
Wyszukiwarka

dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
pokój nr: 311
telefon: 12 662 53 56
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21Anna Klamerus-Iwan posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych (2019 r., doktorat 2010 r.) w dyscyplinie leśnictwo, specjalność: hydrologia leśna. Podstawowy kierunek badań jest związany z określaniem pojemności wodnej elementów ekosystemu leśnego. Podejmuje również zagadnienia związane z obliczaniem zapasu wody w glebach górskich i zmienionych antropogenicznie. Odbyła 3-miesięczny staż na Uniwersytecie w Leeds w Anglii i kilka krótkoterminowych pobytów badawczych i dydaktycznych w Niemczech, we Włoszech oraz w Hiszpanii. Współautorka ponad 40 artykułów naukowych (większość z listy JCR) oraz kilku rozdziałów w książkach (Springer) i monografiach. Współorganizowała także sesje naukowe na takich konferencjach, jak American Geoscience Union (2021), BioHydrology (Walencja) czy Terraenvision (Holandia 2022). Aktywnie uczestniczy w pracach licznych komisji dziekańskich i rektorskich oraz w Radzie Szkoły Doktorskiej, poprzez m.in. współtworzenie programu kształcenia doktorantów.


Wykształcenie i stopnie naukowe


 • 2004 r. - obrona tytułu magistra inżyniera na podstawie pracy wykonanej pod opieką naukową dr hab. inż. Jarosława Kuczy na temat „Badanie nasiąkliwości wodnej szkieletu gruntowego z uwzględnieniem stopnia jego zwietrzenia w warunkach gleb górskich”
 • 2010 r. - uzyskanie tytułu doktora leśnictwa w zakresie hydrologii leśnej. Rozprawa na podstawie pracy zatytułowanej „Intercepcja wybranych gatunków drzew leśnych w warunkach badań laboratoryjnych” wykonanej pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. inż. Józefa Sulińskiego

Przebieg pracy zawodowej


 • 2004 -2005 r. - roczny staż zawodowy w Nadleśnictwie Myślenice, Lasy Państwowe, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem
 • 2005 – 2006 r. - referent ds. Lasów Nadzorowanych, Nadleśnictwo Myślenice, Lasy Państwowe
 • 2004 – 2010 r. – Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • 2010 – 2012 r. - asystent naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Inżynierii Leśnej Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • 2012 r. - adiunkt naukowo dydaktyczny w Zakładzie Inżynierii Leśnej Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zainteresowania badawcze


 • Intercepcja drzew leśnych, badana w warunkach symulowanego opadu deszczu. Pojemność wodna koron drzew i zwilżalność materiału roślinnego oraz czynniki kształtujące hydrologiczne właściwości elementów drzew
 • Obliczania zapasu wody w glebach górskich. Laboratoryjne ujęcie badania nasiąkliwości wodnej szkieletu gruntowego z uwzględnieniem stopnia jego zwietrzenia w warunkach gleb górskich. Określenie czynników warunkujących nasiąkliwość materiału skalnego w górskich glebach leśnych.
 • Komunikacje leśne - aktualizacja współczynnika optymalnej gęstości sieci dróg leśnych w terenach górskich w świetle współczesnych trendów w gospodarce leśnej.

Profil Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Klamerus-Iwan

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=GMw_gNwAAAAJ&hl=pl

Staże i wyjazdy zagraniczne


 • Staż naukowy - wizytujący badacz w School of Geography, Uniwersytetu w Leeds (Anglia) 26.06.2017 – 26.09.2017
 • Krótkoterminowy pobyt badawczy (STSM) w ramach COST Action FP1206 – EuMIXFOR – 28.06 -06.07.2015 na Technicznym Uniwersytecie w Monachium (TUM); Niemcy. Osoba goszcząca: Hans Pretzsch, kierownik Instytutu Hodowli Lasu. Tytuł realizowanego projektu: Analysis of change in soil water capacity conditions in mixed vs. Pure stands in Europe. (10 dni).
 • Osoba goszcząca na krótkoterminowym pobycie badawczym (STSM) prof. Louis-Francois Pau, Uniwersytet w Kopenhadze (Dania) w ramach COST Action TU1302 SaPPART. Tytuł projektu: GNNS accuracy implications in high tech farming and forestry exploitation (7 dni)
 • Staż dydaktyczny na Politechnice w Madrycie, Wydział Inżynierii Leśnej, w ramach programu ERASMUS – dla pracowników (kwiecień 2014)
 • Staż dydaktyczny na Uniwersytecie w Padwie na wydziale Land, Environment, Agriculture and Forestry w katedrze Water Resources, Soil and Watershead protection, w ramach programu ERASMUS - dla pracowników ( maj/czerwiec 2012)

Organizacje


 • Stowarzyszenie Hydrologów Polski – od 2015 r.
 • Członek European Geosciences Union (EGU)
 • COST action TU1302: Satellite Positioning Performance Assessment for Road Transport (SaPPART) | European Cooperation in Science and Technology. Główna rada naukowa.
 • COST action FP1204: Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests. European Cooperation in Science and Technology. Członek pomocniczy.
 • COST Action ES1404: A European network for a harmonised monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction Członek pomocniczy
 • COST Action CA15206: Payments for Ecosystem Services (Forests for Water) European Cooperation in Science and Technology. Członek pomocniczy
 • COST Action CA16209: Natural Flood Retention on Private Land. Członek pomocniczy
 • COST Action CA16219: Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring. Członek pomocniczy

Projekty badawcze


 • W latach 2008 -2010 zrealizowanie grantu promotorskiego finansowanego przez MNiSW ze środków na naukę. Temat badawczy; „ Intercepcja wybranych gatunków drzew leśnych w warunkach badań laboratoryjnych” wykonany został pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Józefa Sulińskiego.
 • 2012 - Uzyskanie dotacji celowych na prowadzenie badań naukowych dla młodych naukowców (BM4415/KIL/2012). Temat badawczy; „Intercepcja potencjalna drzew w warunkach badań laboratoryjnych przy zastosowaniu natężeń deszczu w przedziale od 1 do 10 mm/h”
 • 2013-2015 realizacja zadania badawczego w projekcie realizowanym dla Lasów Państwowych we współpracy z Instytutem Badań Leśnictwa ( IBL) w Warszawie; BZ - 726/KIL/2013. Tytuł projektu; „Zbadanie intercepcji wybranych gatunków drzew leśnych, ściółki i retencji próchnicy leśnej w warunkach symulowanego opadu deszczu oraz opracowanie wzorów opisujących proces intercepcji”
 • 2013-2014 –Uzyskanie dotacji celowych na prowadzenie badań naukowych dla młodych naukowców (BM4428/KIL/2013). Temat badawczy: „Badanie zależności pomiędzy nasiąkliwością szkieletu glebowego a stopniem jego zwietrzenia określanym przy zastosowaniu metody samo ścieralności”
 • 2015 – Realizacja zadania badawczego w Polish-Norway Grant “Abrasion” Pol-Nor/209947/ 52/2013: Analysis about impact of erosion simulation on the formation of the elemental composition of soil and weathered sandstone skeleton in Istebna Mountains
 • 2016 – Realizacja zadania badawczego w Polish-Norway Grant “Abrasion” Pol-Nor/209947/ 52/2013: Evaluation of methods for determination changes in interception losses and erosion level. Review and a case study for spruce deforestation in Carpathian Mountains

Nagrody i wyróżnienia


 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Rolniczego III° za działalność naukową, za rok 2017
 • Stypendium ufundowane z Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na dofinansowanie stażu naukowego (2017)
 • Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na dofinansowanie kosztów podróży w celu realizacji stażu naukowego na Uniwersytecie w Leeds (Anglia). (2017).
 • Stypendium ufundowane w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego JM. Rektora Uniwersytetu Rolniczego na realizację projektu badawczego pt. „Intercepcja aktualna drzew w warunkach badań laboratoryjnych przy zastosowaniu natężeń deszczu w przedziale od 1 do 10 mm/h” ( styczeń - maj 2013)

Patenty


 • P401540 - Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego potrzebnego do wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego. Kucza J., Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A. 2016
 • P401541 - Sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego w środowisku suchym i wodnym. Kucza J., Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A. 2016

Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych


 • Klamerus-Iwan A., Gloor E., Sadowska-Rociek A., Błońska E., Lasota J., Łagan S. 2018. Linking the contents of hydrophobic PAHs with the canopy water storage capacity of coniferous trees. Environmental Pollution 242:1176 – 1184
 • Błońska E., Klamerus-Iwan A., Łagan S., Lasota J. 2018. Changes to the water repellency and storage of different species of deadwood based on decomposition rate in a temperate climate. Ecohydrology https://doi.org/10.1002/eco.2023
 • Klamerus-Iwan A., Witek W. 2018. Variability in the Wettability and Water Storage Capacity of Common Oak Leaves (Quercus robur L.). Water 10, 695; doi:10.3390/w10060695
 • Klamerus-Iwan A., Błońska E. 2018. Canopy storage capacity and wettability of leaves and needles: The effect of water temperature changes. Journal of Hydrology 559: 534 - 540
 • Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Słowik-Opoka E., Mszal A. and Kowalski Ł. 2018. Influence of air pollution in Cracow on the interception of the sessile oak (Quercus petraea). Baltic Forestry – in press
 • Sioma A., Socha, J., Klamerus-Iwan, A., 2018. A New Method for Characterizing Bark Microrelief Using 3D Vision Systems. Forests, 9(1), 30; doi:10.3390/f9010030
 • Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Waligórski P., Kalandyk A., 2017 Seasonal variability of leaf water capacity and wettability under the influence of pollution in different city zones. Atmospheric Pollution Research; doi.org/10.1016/j.apr.2017.11.006
 • Błońska E., Klamerus-Iwan A., Lasota J., Gruba P., Pach M., Pretzsch H. 2017 What are the characteristics of soil fertility can improve in mixed stands of Scots pine and European beech compared with monospecific stands? Communications in Soil Science and Plant Analysis. DOI:10.1080/00103624.2017.1421658
 • Klamerus-Iwan A., Kraj W. 2017. Wettability and interception in relationship with the seasonal changes on the Fagus sylvatica leaf surface. Forest Research Papers 78 (3): 210–217
 • Valatin G,et al., 2017. PESFORW: Improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water Payments for Ecosystem Services. Research Ideas and Outcomes 3: e13828. https://doi.org/10.3897/rio.3.e13828
 • Blonska E., Lasota J., Piaszczyk W., Wiechec M., Klamerus-Iwan A., 2017.The effect of landslide on soil organic carbon stock and biochemical properties of soil. J Soils Sediments. DOI 10.1007/s11368-017-1775-4
 • Klamerus-Iwan A., Szymański W., 2017. Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie pojemności wodnej koron drzew leśnych na przykładzie buka zwyczajnego. Sylwan 161(2): 142-148
 • Klamerus-Iwan A., Szymański W., 2017. Terenowy pomiar opadu deszczu pod koroną pojedynczego drzewa. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 1:71-83
 • Klamerus-Iwan A., Błońska E., 2017. Seasonal variability of interception and water wettability of common oak leaves. Annals of Forest Research 60(1): 63 - 73. DOI: 10.15287/afr.2016.706
 • Błońska E., Lasota J., Zwydak M., Klamerus-Iwan A., Gołąb J., 2016. Regeneration forest soil after landslides. Ecological Engineering. 97:503-515
 • Błońska E., Lasota J., Szuszkiewicz M., Łukasik A., Klamerus-Iwan A., 2016. Assessment of forest soil contamination in Krakow surroundings in relation to the type of stand. Environ Earth Sci. 75: 1205. doi:10.1007/s12665-016-6005-7
 • Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Kalandyk A., Waligórski P., 2015. Influence of oil contamination on physical and biological properties of forest soil after chainsaw use, Water, air and soil pollutions 226: 389
 • Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A. 2015, Study of absorption changes in soil skeleton at selected genetic horizons using the laboratory method of abrasive wear – Magura sandstone case study. Sylwan R. 159 (6):452-460
 • Klamerus-Iwan A., 2014. Different views on tree interception process and its determinants. Forest Research Papers 75 (3): 291-300.
 • Klamerus-Iwan A., Sporysz M. 2014. Laboratory determination of potential interception of young deciduous trees during low-intense precipitation. Folia Forestalia Polonica, series A 56 (1): 3-8.
 • Klamerus-Iwan A., 2014. Potential interception in laboratory condition under simulated rain with low intensity. Sylwan 158 (4): 291-297.
 • Klamerus-Iwan A., 2014. Potential interception of sprayed tree in relations to tree species and changes occurring during single rainfall. Sylwan 158 (11): 867-874.
 • Klamerus-Iwan A., 2014. Rainfall parameters affect canopy storage capacity under controlled conditions. Forest Research Papers 75 (4): 353-358.
 • Klamerus-Iwan A., Owsiak K., 2013. Assessment of the design of the prototype experimental station for the research on forest trees interception in the laboratory conditions. Sylwan 157 (6): 464-469.
 • . Owsiak K., Klamerus-Iwan A., Gołąb J., 2013. Effect of current state of the sprinkled surface on rain water coherence – laboratory research on interception by trees. Sylwan 157 (12): 922-928.
 • Klamerus-Iwan A., Owsiak K., Szczuka M., 2013. Zmodyfikowana metodyka badania intercepcji drzew w warunkach laboratoryjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4 (1): 45-57.
 • Klamerus-Iwan A., Kostrzewa E., Owsiak K., 2012. Wybrane cechy morfologiczne igieł i pędów sosny zwyczajnej w kontekście obliczania potencjalnej intercepcji pojedynczych drzew. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3 (4): 203-213.
 • Lasota J., Błońska E., Wanic T., Klamerus-Iwan A., Więcek Z. 2012. Characteristics of soil conditions of introduced species in case Prószków Forest District. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 14. 4 (33)
 • Klamerus-Iwan A., 2008. Rozdział w monografii “Problems of rainfall interception modelling”. „ Multidirectional research in agriculture and forestry” Volume1. Publisher University of Agriculture in Krakow.

Konferencje


I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hydrologia w środowisku naturalnym i antropogenicznym” 04 – 07.09.2018 Kraków, Polska
 • Łagan S., Klamerus-Iwan A. Metoda kropli siedzącej w ocenie właściwości warstwy wierzchniej igieł wybranych gatunków drzew - poster
 • Klamerus-Iwan A. Variability in the wettability and water storage capacity of tree crowns – referat
IUFRO 125th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, 18-22 September 2017 – referat
 • Klamerus-Iwan A. Interception of tree crowns under the influence of pollution and climate change V International Conference
„FOREST and WATER”; Supraśl, Poland, 12-14.09.2017.
 • Kucza J., Ilek A., Klamerus-Iwan A., Witek W., Boczoń A. Potential and actual interception of bilberry (Vaccinium Myrtillus L.) and blackberry (Rubus Hirtus Waldst.&Kitt.) – poster
 • Kucza J., Ilek A., Klamerus-Iwan A., Witek W., Boczoń A. Interception surface of trees and stands of pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea Abies L.) – poster
International Conference „Green Infrastructure”; 04-07 April 2017, Orvieto, Italy;
 • Klamerus-Iwan A, Kucza J, Błońska E, Lasota J. The effect of polycyclic aromatic hydrocarbons contamination in the cities on the retention capability of tree crowns, poster i streszczenie w materiałach konferencyjnych

Humic Substances in Ecosystems 11, 29.05 – 01.07. 2017 Wrocław – Kudowa Zdrój, Polska
 • Błońska E., Lasota J., Piaszczyk W., Wiecheć M., Klamerus-Iwan A. 2017. The effect of landslide on soil organic carbon stock and biochemical properties of soil – poster i artykuł w Journal of Soils and Sediments
 • Lasota J., Błońska E., Klamerus-Iwan A. Nutrient dynamics under the influence of deadwood of different tree species in various stages of decomposition - poster i streszczenie w materiałach konferencyjnych

V National Conference “The use of video-computer methods in scientific research" 24 February 2017, Kraków, Poland; ustne referaty:
 • Łagan S, Klamerus-Iwan A, Selected methods of imaging in the evaluation of the properties of the surface of needle trees - preliminary report
 • Owsiak K., Klamerus-Iwan A.: Modele 3D dla gałązek sosny, świerka i jodły

III Krajowa Konferencja dla młodych naukowców "Nature – Forest - Technology” 19-20.02.2016 Poznań, Poland.
 • Klamerus-Iwan A., Skóra E., Micro-morphological changes in of the leaf surface in relation to the wettability - wyróżniony poster + streszczenie w materiałach konferencyjnych

Naukowa Konferencja "Drzewa i Lasy w zmieniającym się środowisku" organizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Kórniku oraz Komisję Nauk Leśnych w Poznaniu, 17-19.10.2016;
 • Mszal A, Kowalski Ł., Klamerus-Iwan A., Interception of trees in a changing environment – poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych

Spotkanie generalne COST Action TU1302 na Politechnice w Bukareszcie Polytechnic University in Bucharest, Romania; 22-23.-9.2015 - ustna prezentacja: GNNS accuracy implications in high tech farming and forestry exploitation

IRLA2014 - The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes, 26.11-28.11.2014 Patra, Grecja
 • Klamerus-Iwan A, Błońska E, Lasota J, Kalandyk A, Waligórski P- Relationship between forestry works and the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in mountain forest soils, and the impact on their water capacity - streszczenie w materiałach konferencyjnych

2nd International Scientific Conference; Forestry In The Mountains and Industrial Regions, 22.09-23.09. 2014, Kraków, Polska.
 • Klamerus-Iwan A., Owsiak K., Determining the interceptin surface area for coniferous trees – poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych
 • Klamerus-Iwan A., Factors and processes influencing the water storage capacity of the crow and bark of trees and the top layer of forest soil – poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych
 • Klamerus-Iwan A., Szymański W., Horizontal differentation in the water storage capacity of forest canopies; A case study of the Europian beech (Fagus sylvatica L.) – poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych
 • Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A., Gołąb J. Research on the changes in the water absorption capa city of the soil skeleton in selected genetic horizons using a laboratory metod of abrasive wear; A case study of Magura sandstone – poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych
 • Janusz G., Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A., Surface runoff of water from road surfaces in mountains forests – poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych

XX Konferencja Naukowa Infrastruktura i Środowisko 10-12.06.2013 Dobczyce, Poland
 • Klamerus-Iwan A., Metodyka badania intercepcji drzew w warunkach laboratoryjnych. Ocena modyfikacji stanowiska pomiarowego – referat i artykuł w monografii

Dydaktyka - Lista prowadzonych przedmiotów i elektywów:


 • Geodezja leśna - ćwiczenia kameralne i terenowe
 • Hydrologia leśna - ćwiczenia kameralne
 • Komunikacje leśne - wykłady i ćwiczenia kameralne
 • Budownictwo drogowe - wykłady, ćwiczenia kameralne i terenowe
 • Inżynieryjne zagospodarowanie lasu - wykłady, ćwiczenia kameralne i terenowe
 • Geograficzne badania środowiska przyrodniczego - wykłady i ćwiczenia kameralne
 • Inżynieryjne zagospodarowanie zbiorowisk roślinnych na terenach zurbanizowanych – elektów: wykłady, ćwiczenia kameralne i ćwiczenia terenowe
 • Forest engineering management – wykłady i ćwiczenia w języku angielskim

Działalność organizacyjna


 • Wydziałowa Komisja ds. zaliczania praktyki zawodowej 2014 – 2016
 • Wydziałowa Komisja ds. zaliczania praktyki zawodowej 2016 – 2020
 • Zespół ds. Oceny i Doskonalenia Programu Studiów na kierunku Leśnictwo i Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym 2016 – 2020
 • Wydziałowa Komisja ds. Oceny Kadry 2016 – 2020
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2015/2016
 • Członek Rady Wydziału 2016 – 2020
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Hydrologia w środowisku naturalnym i zurbanizowanym” 04 – 07.09.2018 Kraków, Polska
 • Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Projekt UR w ramach Funduszu Europejskiego POWR.03.05.00-00-z222/17 opracowanie programów kształcenia w j. angielskim na studiach II stopnia

Ekspertyzy


 • Opracowanie: „Ocena wpływu projektowanego ujęcia wody zwykłej w Wysowej Zdroju na drzewostany leśne”. Wykonano dla: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łosie; 2013 r.

Kursy i szkolenia


 • Tatra Mountains hydrological workshops 19 -22.09.2012, Zakopane
 • Cracow University of Technology, Pedagogy and Psychology Centre of Cracow University of Technology, Teaching Methodology course (2011 -2012)
 • Wolfram Technologies Workshop (Mathematica 10 and SystemModeler 4.0) – Kraków, 15.11.2014
 • Training: Creative thinking in the scientific work organized by the Association Career Development PhD and Doctors PolDoc. 9.12.2014 Kraków
 • Statistica – kurs podstawowy – 01-02.09.2016 (StatSoft, Kraków)
 • Training workshop "Liquidation of energetic willow plantation" 26.04.2017; Faculty of Production Engineering and Power Engineering; University of Agriculture in Kraków
 • Szkolenie: “Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych” 04.10.2017; Instytut Gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa (IGPiM) Warszawa
 • Szkolenie: „Projektowanie w otoczeniu drzew – inżynierskie metody ochrony i poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich” 07.11.2017; Instytut Gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa (IGPiM) Warszawa
 • Tytuł: Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym - wydany przez Instytut Gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa (IGPiM) Warszawa

Recenzje w czasopismach z listy A (JCR)


 • Journal of Forestry Research
 • Water
 • Atmosphere
 • Trees
 • ScientificReports (Nature)
 • PLOS ONE
 • Sustainability

 • Redaktor naukowy “Book of abstracts – Hydrology in Natural and Anthropogenic environments” I Międzynarodowej Konferencji Naukowej