URK
Wyszukiwarka

dr inż. Ewa Słowik-Opoka


adres: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
pokój nr: 311
telefon: 12 662 53 77
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Strona WwW     Profil ResearchGate Google Scholar PBN PBN ORCID ORCID


Ewa Słowik-Opoka jest doktorem nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, specjalność inżynieria rzeczna. Jest autorką prac twórczych, rozdziałów w monografiach a także twórcą patentów. Podejmowana problematyka badawcza koncentruje się wokół hydrologii i inżynierii leśnej ze szczególnym uwzględnieniem hydromorfologii rzek i potoków górskich, roli rumoszu drzewnego w retencji korytowej, procesów erozyjnych zachodzących w zlewniach hydrologicznych oraz eksploatacji urządzeń melioracji wodnych. Posiada doświadczenie w realizacji prac terenowych i laboratoryjnych oraz projektów naukowo-badawczych, pełniąc funkcję zarówno kierownika, jak i wykonawcy. Współpracuje z naukowcami z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych (Wielka Brytania, Węgry, USA, Chiny), również w ramach międzynarodowej akcji COST. Aktywność naukowa jest rozwijana poprzez realizację staży naukowych zagranicą (Wielka Brytania, USA) oraz czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest koordynatorem kilku kursów realizowanych na kierunku leśnictwo oraz promotorem licznych prac dyplomowych. Pełni funkcję opiekuna naukowego sekcji hydrologicznej, działającej w ramach Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie. Członkini Rady Naukowo-Programowej Parku Technologicznego EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo.


Wykształcenie


 • 2021 Kurs dokształcający: Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodę Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego (HIR). Świadectwo nr 291/HIR/2021 wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 • 2017 Studia podyplomowe: Geographic Information Systems GIS. Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

  Temat pracy dyplomowej: „Zastosowanie pochodnych NMT w analizach hydrologicznych”. Promotor pracy: dr hab. inż. Krystian Kozioł. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

 • 2012 Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki (pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej, podstawy psychologii, praktyka dydaktyczna) Zaśw. Nr 93/ST.PED./UR

 • 2002-2006 Studia doktoranckie (4-letnie, dzienne). Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Doktor Nauk Rolniczych. Inżynieria i kształtowanie środowiska, spec. Inżynieria rzeczna.

  Temat rozprawy: „Warunki hydrauliczne kształtujące dno rzeki o podłożu żwirowo-piaszczystym”. Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji AR w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej.

 • 2006 Akredytacja River Habitat Survey. Zaśw. Nr PL 0008 Competent Surveyor Accreditation. Environment Agency, Bristol, Wielka Brytania

 • 1996-2001 Studia wyższe, magisterskie na WIŚiG UR w Krakowie (jednolite, dzienne); Spec. Inżynieria wodna.

  Temat pracy dyplomowej: „Określenie rozkładu prędkości oraz zdolności transportowej rumowiska unoszonego w małym zbiorniku wodnym”. Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji AR w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej

Zatrudnienie - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - Wydział Leśny


 • od 2012 - adiunkt naukowo-dydaktyczny
 • 2010-2012 asystent naukowo-dydaktyczny

Tematyka badawcza


 • Hydrologia i inżynieria leśna
 • Badania procesów rumowiskowych kształtujących koryta rzek i potoków górskich
 • Hydromorfologia rzek i potoków górskich
 • Znaczenie rumoszu drzewnego dla retencji korytowej
 • Procesy erozyjne zachodzące w leśnych zlewniach hydrologicznych
 • Eksploatacja urządzeń melioracji wodnych

Projekty naukowo-badawcze (granty)


 • Kierownik projektu:
  • 2014-2017 Grant nr: Pol-Nor/209947/52/2013:
   Temat grantu: „Application of laboratory method of selfabrasion to determine the pace of erosion processes occuring in mountains streams”. Instytucje finansujące: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Polska) oraz Norway Research Council (Norway).
  • 2011-2012 Grant nr: BM-4402/KIL/2011:
   Temat grantu: „Badanie relacji pomiędzy szorstkością koryta a głębokością jego napełnienia”. Instytucje finansujące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 • Wykonawca projektu/udział w projekcie:
  • 2014-2017 Grant nr: Pol-Nor/209947/52/2013:
   Temat grantu: „Application of laboratory method of selfabrasion to determine the pace of erosion processes occuring in mountains streams”. Instytucje finansujące: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Polska) oraz Norway Research Council (Norway).
  • 2005-2006 Grant nr: G-1537/2005 (grant promotorski, realizacja doktoratu):
   Temat grantu: „Wpływ parametrów hydraulicznych na powstawanie i morfologię form dennych na dnie rzeki o podłożu piaszczysto-żwirowym” – wykonawca. Instytucje finansujące: British Council (Wielka Brytania) oraz Komitet Badań Naukowych (Polska).
  • 2001-2003 Grant nr: G-1374/KIW/2001-2003:
   Temat grantu: „Opracowanie formuły i weryfikacja istniejących na prognozowanie zamulenia małych zbiorników wodnych - udział. Instytucja finansująca: Komitet Badań Naukowych w Warszawie.
  • 2003 Grant nr: BW-2322/KIW/2003:
   Temat projektu: „Badania wybranych zależności pomiędzy czynnikami antropopresyjnymi a stanem koryta potoku górskiego” - udział. Instytucja finansująca: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 • Projekt dydaktyczny (wdrożeniowy)
  • 2017-2019 Koordynator Programu Operacyjnego „Wiedza–Edukacja-Rozwój” na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warszawa.

Patenty (Urząd Patentowy RP)


 • 2023 Pat.243352 Stanowisko do badania dynamiki zmian pojemności wodnej w przypowierzchniowych poziomach gleb oraz właściwości wodnych materiału roślinnego i mineralnego.
 • 2017 Pat.223735 Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego w celu wyznaczenia miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego.
 • 2017 Pat.223736 Sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego w środowisku suchym i wodnym.

Aplikacje


 • 2003 Program komputerowy do obliczania intensywności transportu rumowiska metodą Ackersa-White’a „ACERS-WHITE.exe”. (Kowalski M., Radecki-Pawlik A., Słowik-Opoka E.)

Programy europejskie / międzynarodowe


 • 2021-2022 COST (CA18135): "Fire in the Earth System: Science and Society.".
 • 2017-2021 COST (CA16219): "Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring – funkcja MC Substitute Poland".

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych


 • 2019 (24.06 - 25.09)
  staż naukowy w Columbia University, NYC, USA, jako visiting associate research scientist, Department of Earth and Environmental Sciences, Lamont-Doherty Earth Observatory (LDEO).
 • 2004 (30.08 - 10.09)
  pobyt naukowy w Laboratorium Hydrotechnicznym Southampton University, Department of Geography and Environmental Sciences, Wielka Brytania, celem realizacji dysertacji doktorskiej.
 • 2003 (01.09 - 15.09)
  pobyt naukowy w Laboratorium Hydrotechnicznym Southampton University, Department of Geography and Environmental Sciences Wielka Brytania, celem realizacji dysertacji doktorskiej.

Konferencje krajowe i międzynarodowe (referaty/postery)


 • 2023 International Conference on Fluvial Sedimentology ICFS 2023, 2 - 7 July 2023 Riva del Garda, Italy.
 • 2023 BonaRes Conference 2023 “Soil as a Sustainable Resource”, 15 – 17 May 2023 Berlin, Germany.
 • 2022 BioHydrology “Plants’ role in the hydrological cycle”. Kraków, Poland
 • 2019 International Conference IUFRO "Ecology and Silviculture of Fir. Prospects for fir management in a changeable environment". The 50th anniversary of Abies IUFRO unit.
 • 2018 Konferencje Katedr Jednoimiennych KKJ 2018: Interdyscyplinarność użytkowania lasu. 4-5. 06. 2018. Krynica Zdrój.
 • 2018 I International Scientific Conference Hydrology in natural and anthropogenic environments (HYDRO 2018). Kraków, Poland
 • 2017 Polish-Norwegian Research Programme Final Conference. Warsaw. Poland.
 • 2016 II International Scientific Conference Reforestation Challenges, Opportunities for sustainable development in a degraded forestry environment. Kraków. Poland.
 • 2015 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka". Zakopane, Polska.
 • 2015 III International Conference "Wood in World Rivers (WWR)". Padova, Italy.
 • 2014 II International Scientific Conference Forestry in the Mountains and Industrial Regions. Kraków. Poland.
 • 2014 Konferencja Naukowa Geomorfologia stosowana; Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Warszawa. Polska.
 • 2013 Konferencja Naukowa Infrastruktura leśna na terenie Nadleśnictw RDLP w Krakowie. Stary Sącz. Polska.
 • 2012 Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne. Tatrzański Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zakopane. Polska.
 • 2006 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych. Kraków – Przegorzały. Polska.
 • 2005 Conference Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters. Institute of Hydro- Engineering of the Polish Academy of Sciences. Gdańsk. Polska.
 • 2005 XII Konferencja Naukowa Rozwój infrastruktury i ekologia terenów wiejskich. Kraków – Dobczyce. Polska.
 • 2004 Seminarium doktoranckie – Tezy oraz metodyka rozprawy doktorskiej. WIŚiG UR Kraków.
 • 2003 VIII International Scientific Conference ENVIRO 2003. Kraków- Dobczyce. Poland.
 • 2002 Ogólnopolska Konferencja: Małe zbiorniki wodne i stawy rybne w środowisku przyrodniczym. Kraków-Balice. Polska.

Koła Naukowe


 • od 2022 – opiekun naukowy Sekcji Hydrologii Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie.
 • 2004 - opiekun naukowy Sekcji Inżynierii Wodnej Koła Naukowego Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie.
 • 2001 - uczestnik VII Międzynarodowej Sesji Studenckich Kół Naukowych: XIX Sejmik SKN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
 • 2000 - uczestnik V Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, XVIII Sejmik SKN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
 • 2000 - uczestnik obozu naukowego Sekcji Inżynierii Wodnej w ramach Koła Naukowego Inżynierii Środowiska i Geodezji, UR w Krakowie.

Publikacje


 • Khan M.O., Klamerus Iwan. A., Kupka D., Słowik-Opoka E. 2023. Short-term impact of different doses of spent coffe grounds, salt and sand on oil chemical and hydrological properties in an urban soil. Environ Sci Pollut Res 2023. https://doi.org/10.1007/s11356-023-28386-z

 • Klamerus-Iwan A., Kozłowski R, Sadowska-Rociek A., Słowik-Opoka E., Kupka D., Giordani P., Porada P. Van Stan J.T.. 2023. Influence of polycyclic aromatic hydrocarbons on water storage capacity of two lichens species. J. Hydrol. Hydromech., 71, 2023, 2, 139–147. doi.org/10.2478/johh-2023-0010

 • Kupka D, Khan MO, Kwika A, Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A. 2022. Experimental short-time wildfire simulation - Physicochemical changes of forest mucky topsoil. Front. For. Glob. Change 5:987010 doi:10.3389/ffgc.2022.987010.

 • Słowik-Opoka E., Michno A., Zhang W. 2020. The significance of log and boulder steps for diversification of fluvial sediments characteristics in a stream channel in a small forest catchment in the Polish Carpathians Forests 2020, 11, 676. doi:10.3390/f11060676.

 • Słowik-Opoka E. 2020. Materia organiczna w materiale zwietrzałym pozyskanym w wyniku ścierania cząstek rumowiska rzecznego pobranego z koryta potoku w małej leśnej zlewni górskiej. W: Monografia (red. Anna Klamerus-Iwan) Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. ISBN 978-83-66602-04-5.

 • Klamerus-Iwan A., Łagan S., Zarek M., Słowik-Opoka E., Wojtan B. 2020. Variability of leaf wetting and water storage capacity of branches of 12 deciduous tree species. Forests 2020, 11, 1158. doi:10.3390/f11111158

 • Słowik-Opoka E. 2020. Geneza powstawania żwirowo-piaszczystych form dennych wzdłuż ujściowego odcinka rzeki Raby – zagadnienia wybrane. W: Monografia (red. Anna Klamerus-Iwan) Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. ISBN 978-83-66602-04-5.

 • Słowik-Opoka E. 2019. Eccentricity of current annual increments in the trunks of spruce (Picea Abies (L.) H. Karst) growing along the stream channel in a small mountainous catchment in the Polish Carpathians. Acta Silvestria (2019): LVI:77-89. doi:10.15576/ActaSilvestria/2019.LVI.77

 • Słowik-Opoka E., Wrońska-Wałach D., Michno A. 2018. Analysis of sediment from steps in a small catchment in the Polish Carpathians in relation to the transition zone between the hillslope and fluvial system. Catena, 165 (2018) pp. 237-250., doi:10.1016/j.catena.2018.01.036

 • Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Słowik-Opoka E., Mszal A., Kowalski Ł. 2018. Influence of air pollution in Cracow on the interception of the sessile oak (Quercus petraea). Baltic Forestry vol. 24.

 • Gołąb J., Badach E., Słowik-Opoka E. 2016. Przestrzenny rozkład wilgotności gruntu w obszarze przyległym do wylotu urządzeń odwadniających drogi leśne. Sylwan 160 (10): 861-870. doi.org/10.26202/sylwan.2015111

 • Gołąb J., Plewniak J., Słowik-Opoka E. 2015. Wykorzystanie opisów glebowych zawartych w operacie urządzenia lasu w planowaniu sieci dróg leśnych/Using soil descriptions from the forest management plans in forest road network planning. Sylwan 159 (6): 461-468. doi.org/10.26202/sylwan.2014125

 • Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A. 2015. Badanie zmian nasiąkliwości szkieletu glebowego w wybranych poziomach genetycznych przy zastosowaniu laboratoryjnej metody ścierania na przykładzie piaskowca magurskiego. Sylwan 159 (6): 452-460. doi.org/10.26202/sylwan.2014150

 • Słowik-Opoka E., Brożek M. 2015. Badanie wpływu zmian współczynnika szorstkości na wielkość przepływu obliczeniowego. Landform Analysis 30: 49-56; doi: 10.12657/landfana.030.005

 • Słowik-Opoka E., Gąsior A. 2015. The use of equipment constructed as part of the Abrasion" project for testing the abrasibility of mountains stream rock debris in terms of the possibility of forecasting the rate of erosion processes in mountains catchments. Polish Academy of Arts and Sciences, Monograph No. 22; Utilization of Agricultural and Forest Machinery in Research and Teaching, p. 147-155. Krakow. ISSN 1733-5183.

 • Słowik-Opoka E. 2015. Przeciwdziałanie erozji wodnej w obiektach inżynierskich. Inżynier Budownictwa Nr 06/2015; 82-86. ISSN 1732-3428.

 • Słowik-Opoka E., Radecki-Pawlik A. 2007. Badania morfometryczne wydm piaszczystych o prostej linii szczytu zaobserwowanych na dnie ujściowego odcinka rzeki Raby. Acta Scientarum Polonorum, Formatio Circumiectus 6 (1), s. 43-54.

 • Słowik-Opoka E., Radecki-Pawlik A. 2006. Wybrane parametry hydrauliczne w obrębie wydm żwirowych języko-kształtnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Kom. Tech. Inf. Wsi PAN, Oddz. w Krakowie 4 (2), s. 159-172.

 • Radecki-Pawlik A., Carling P.A., Słowik-Opoka E., Książek L., Breakspeare R. 2006. Field investigations of sand-gravel bed forms within the Raba river, Poland. River Flow Monograph edited by: Rui. M.L. Ferreira, Elsa C.T.L. Alves, Jao G.A.B. Leal and Antonio H. Cardoso: Engineering, Water and Earth Science. Aabalkema, Taylor&Francis Group, Rotterdam, vol. 1, p. 979-985.

 • Radecki-Pawlik A., Carling P.A., Słowik-Opoka E., Breakspeare R. 2005. Badania terenowe form żwirowo-piaszczystych w rzece o charakterze podgórskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Kom. Tech. Inf. Wsi PAN, Oddz. w Krakowie 4. s. 119-134.

 • Bednarczyk T., Radecki-Pawlik A., Baran P., Słowik-Opoka E. 2004. The river-training works influence on sediment transport in the Łososina River in Polish Carpathians. IAHS Publication (Red Book). International Symposium Sediment Transport Through the Fluvial System. Monograph edited by: V. Golosov, V. Belyaev & E. Walling, p. 326-331. Moscow.

 • Radecki-Pawlik A., Florencka N., Słowik-Opoka E. 2003. Transport rumowiska wleczonego oraz odkładanie wybranych pierwiastków chemicznych w korycie potoku górskiego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Inż. Środ. Zesz. Nr 404, s. 281-291.

 • Bednarczyk T., Radecki-Pawlik A., Słowik-Opoka E. 2003. Wpływ regulacji technicznej rzeki Łososiny na zmianę warunków transportu rumowiska wleczonego dostarczonego do zbiornika Czchów. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 2 (2), p.13 - 24.

 • Tarnawski M., Słowik-Opoka E. 2003. Rozkład materiału dennego w zbiorniku Zesławice. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Inż. Środ. Zesz. Nr 393, s. 259-266.


Działalność dydaktyczna


 • Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne (inżynierskie) – Koordynator przedmiotu
 • Retencyjne właściwości środowiska leśnego (inżynierskie) - Koordynator przedmiotu
 • Hydroekologia (magisterskie) - Koordynator przedmiotu
 • Hydromorfologiczna ocena stanu rzek i potoków górskich (elektyw) - Koordynator przedmiotu
 • Budownictwo drogowe w leśnictwie (inżynierskie)
 • Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego (inżynierskie)
 • Kompleksowe ćwiczenia terenowe (magisterskie)
 • Inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni (magisterskie)

Opieka naukowa prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich)


 • Ocena skutków przyrodniczych związanych z funkcjonowaniem urządzeń piętrzących służących małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenie Nadleśnictwa Głogów
 • Charakterystyka stanowisk rumoszu drzewnego w korycie potoku Wolnego w Nadleśnictwie Wisła
 • Charakterystyka stanowisk rumoszu drzewnego w korycie potoku Pod Górami w Nadleśnictwie Krościenko
 • Charakterystyka stanowisk rumoszu drzewnego w korycie potoku Roztoka w Nadleśnictwie Andrychów
 • Określenie zmian parametrów kształtu cząstek rumowiska rzecznego pobranego z koryta potoku Dupniańskiego w Nadleśnictwie Wisła
 • Materia organiczna w osadach fluwialnych potoku Dupniańskiego w Nadleśnictwie Wisła
 • Charakterystyka rumoszu drzewnego w korycie potoku Cisowego w Nadleśnictwie Jeleśnia
 • Charakterystyka rumoszu drzewnego w korycie Potoku zza Bramki w Tatrzańskim Parku Narodowym
 • Charakterystyka rumoszu drzewnego w korycie potoku Małołąckiego w Tatrzańskim Parku Narodowym
 • Charakterystyka osadów fluwialnych pobranych z progów skalnych w korycie potoku Hołcyna na terenie Nadleśnictwa Ustroń
 • Charakterystyka osadów mineralnych zatrzymanych na progach skalnych w korycie potoku Saneckiego (Nadleśnictwo Brzesko)
 • Badania cech osadów fluwialnych w korycie potoku Jaszcze w Gorczańskim Parku Narodowym
 • Określenie ilości materii organicznej w zwietrzelinie pozyskanej w wyniku laboratoryjnego badania ścieralności cząstek piaskowca istebniańskiego
 • Charakterystyka osadów mineralnych zatrzymanych na progach skalnych koryta potoku Jaszcze (Nadleśnictwo Krościenko)
 • Charakterystyka osadów zlokalizowanych w obrębie progów z rumoszu drzewnego w korycie potoku Jaszcze (Nadleśnictwo Krościenko)
 • Charakterystyka form korytowych wybranego odcinka rzeki Wisłoki (Nadleśnictwo Dukla) i ich znaczenie dla środowiska
 • Określenie ilości materii organicznej w osadach mineralnych pobranych z koryta potoku Dupniańskiego (Nadleśnictwo Wisła).
 • Badania przyrostów rocznych świerków pospolitych (Picea abies (L.) H. Karst) rosnących wzdłuż biegu potoku górskiego w aspekcie możliwości prognozowania tempa procesu erozji wodnej w korycie.
 • Transport rumowiska wleczonego w korycie potoku Dupniańskiego (Nadleśnictwo Wisła).
 • Badanie ścieralności rumowiska wleczonego z uwzględnieniem parametru kształtu cząstek na przykładzie Potoku Dupniańskiego (Nadleśnictwo Wisła).
 • Określenie zmian parametrów kształtu rumowiska wleczonego Potoku Jamne w Gorcach (Nadleśnictwo Krościenko).
 • Określenie składu granulometrycznego rumowiska wleczonego Potoku Jamne (Gorce) na podstawie dokumentacji fotograficznej.
 • Określenie ścieralności rumowiska wleczonego potoku górskiego przy zastosowaniu laboratoryjnej metody badań w aspekcie możliwości prognozowania transformacji koryt rzecznych.
 • Inwentaryzacja zagrożeń stabilności koryt potoków górskich w warunkach wybranego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Myślenice.

Działalność organizacyjna


 • 2022 – 2024
  Rada Kierunku Studiów - leśnictwo
 • 2021 – 2024
  Dziekańska Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • 2019 – 2020
  Rada Kierunku Studiów - leśnictwo
 • 2016 – 2022
  Rada Naukowa Parku Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo
 • 2016 – 2021
  Rada Wydziału Leśnego UR w Krakowie
  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Leśnego UR w Krakowie
  Zespół do Oceny Efektów Kształcenia na kierunku leśnictwo
 • 2015 – 2016
  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (sekretarz)
 • 2014 – 2016
  Zespół ds. KRK na kierunku leśnictwo
  Zespół ds. KRK na kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym
 • 2014 – 2015
  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (z-ca sekretarza)
 • 2012 – 2016
  Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich

Organizacje / Stowarzyszenia


 • International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
 • International Association of Sedimentologists (IAS)
 • Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP)
 • The International Association of Geomorphologists (IAG)

Nagrody i wyróżnienia


 • 2022 Nagroda Zespołowa III° Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 2019 Nagroda Zespołowa III° Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 2019 Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na dofinansowanie kosztów podróży w celu realizacji stażu naukowego w Coulmbia University w Stanach Zjednoczonych.
 • 2014 Nagroda Zespołowa III° Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej.
 • 2011 Stypendium ufundowane w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego na realizację projektu badawczego pt. „Badanie relacji pomiędzy szorstkością koryta a głębokością jego napełnienia”. Instytucje finansujące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.” ( 2011 - 2012).
 • 2006 Wyróżnienie przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie rozprawy doktorskiej „Warunki hydrauliczne kształtujące dno rzeki o podłożu żwirowo-piaszczystym".
 • 2004 I miejsce na Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych, Sekcja IW, Akademia Rolnicza w Krakowie - funkcja współopiekuna naukowego sekcji Inżynierii Wodnej w ramach Studenckiego Koła Naukowego AR w Krakowie.
 • 2001 Wyróżnienie - VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XIX Sejmik SKN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu – referat.
 • 2001 I miejsce - VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XIX Sejmik SKN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu –referat.