URK
Wyszukiwarka

dr inż. Ewa Słowik-Opoka 


adres: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
pokój nr: 310
telefon: 12 662 53 77


Wykształcenie


 • 2017 Studia podyplomowe: Systemy Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems GIS)
  AGH im S. Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • 2012 Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich
  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki (Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej, podstawy psychologii, praktyka dydaktyczna) Zaśw. Nr 93/ST.PED./UR
 • 2006 Doktor Nauk Rolniczych
  Rozprawa doktorska: Warunki hydrauliczne kształtujące dno rzeki o podłożu żwirowo- piaszczystym. Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji AR w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej
 • 2002-2006 Studia doktoranckie UR w Krakowie
 • 2006 River Habitat Survey (RHS Environment Agency in Bristol, UK). Competent Surveyor Accreditation
 • 2003, 2004 Staże krótkoterminowe (Southampton University, UK)
 • 2001 Magister inżynier
  Praca magisterska: Określenie rozkładu prędkości oraz zdolności transportowej rumowiska unoszonego w małym zbiorniku wodnym. Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji AR w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej
 • 1996-2001 Studia wyższe, magisterskie na WIŚiG UR w Krakowie (jednolite); Spec. Inżynieria wodna

Zatrudnienie (UR Kraków)


 • od 2012 - aktualnie Adiunkt naukowo-dydaktyczny
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakład Inżynierii Leśnej
 • 2010-2012 Asystent naukowo-dydaktyczny
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Inżynierii Leśnej

Tematyka badawcza


 • Procesy erozyjne w leśnych zlewniach górskich
 • Procesy kształtujące koryta rzek i potoków górskich
 • Hydromorfologia koryt potoków górskich
 • Rumosz drzewny w korytach rzek i potoków górskich
 • Hydrologia i hydraulika koryt otwartych
 • Potamologia

Działalność naukowa


Profil ResearchGate : https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Slowik-Opoka
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=9uPGNbYAAAAJ

Projekty naukowo-badawcze (granty)


 • Kierownik projektu:
  • 2014-2016 Pol-Nor/209947/52/2013:
   Application of laboratory method of selfabrasion to determine the pace of erosion processes occuring in mountains streams. Instytucja finansująca: NCBiR (Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza).
  • 2011-2012 BM-4402/KIL/2011:
   Badanie relacji pomiędzy szorstkością koryta a głębokością jego napełnienia. Instytucje finansujące: MNiSW oraz UR w Krakowie.
 • Wykonawca projektu/udział w projekcie:
  • 2005-2006 G-1537/2005 (realizacja doktoratu):
   Wpływ parametrów hydraulicznych na powstawanie i morfologię form dennych na dnie rzeki o podłożu piaszczysto-żwirowym – wykonawca. Instytucje finansujące: British Council (UK) oraz Komitet Badań Naukowych (KBN).
  • 2001-2003 G-1374/KIW/2001-2003:
   Opracowanie formuły i weryfikacja istniejących na prognozowanie zamulenia małych zbiorników wodnych - udział. Instytucja finansująca: KBN Warszawa.
  • 2003 BW-2322/KIW/2003:
   Badania wybranych zależności pomiędzy czynnikami antropopresyjnymi a stanem koryta potoku górskiego - udział. Instytucja finansująca: UR w Krakowie

Patenty (Urząd Patentowy RP)


 • 2017 P.223735
  Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego w celu wyznaczenia miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego".
  Twórcy: Kucza J., Słowik-Opoka E, Klamerus-Iwan A.
 • 2017 P.223736
  Sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego w środowisku suchym i wodnym".
  Twórcy: Kucza J., Słowik-Opoka E, Klamerus-Iwan A.

 • 2003
  Program komputerowy do obliczania transportu rumowiska „ACERS-WHITE.exe”.
  Twórcy: Kowalski M., Radecki-Pawlik A., Słowik-Opoka E

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych


 • 2017-2021 COST (CA16219): Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring – funkcja MC Substitute Poland.

Konferencje krajowe i międzynarodowe (referaty/ postery)


 • 2017 Polish-Norwegian Research Programme Final Conference. Warsaw. Poland.
 • 2016 II International Scientific Conference Reforestation Challenges, Opportunities for sustainable development in a degraded forestry environment. Kraków. Poland.
 • 2015 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka". Zakopane, Polska.
 • 2015 III International Conference "Wood in World Rivers (WWR)". Padova, Italy.
 • 2014 II International Scientific Conference Forestry in the Mountains and Industrial Regions. Kraków. Poland.
 • 2014 Konferencja Naukowa Geomorfologia stosowana; Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Warszawa. Polska.
 • 2013 Konferencja Naukowa Infrastruktura leśna na terenie Nadleśnictw RDLP w Krakowie. Stary Sącz. Polska.
 • 2012 Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne. Tatrzański Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zakopane. Polska.
 • 2006 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych. Kraków – Przegorzały. Polska.
 • 2005 Conference Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters. Institute of Hydro- Engineering of the Polish Academy of Sciences. Gdańsk. Polska.
 • 2005 XII Konferencja Naukowa Rozwój infrastruktury i ekologia terenów wiejskich. Kraków – Dobczyce. Polska.
 • 2004 Seminarium doktoranckie – Tezy oraz metodyka rozprawy doktorskiej. WIŚiG UR Kraków.
 • 2003 VIII International Scientific Conference ENVIRO 2003. Kraków- Dobczyce. Poland.
 • 2002 Ogólnopolska Konferencja: Małe zbiorniki wodne i stawy rybne w środowisku przyrodniczym. Kraków-Balice. Polska.

Koła Naukowe (referaty/postery)


 • 2004 Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych Akademii Rolniczej w Krakowie, Sekcja Inżynierii Wodnej.
 • 2001 VII Międzynarodowa Sesja Studenckich Kół Naukowych: XIX Sejmik SKN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu (ISBN: 8387299863)
 • 2000 V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XVIII Sejmik SKN, AR we Wrocławiu.
 • 2000 Obóz naukowy Sekcji Inżynierii Wodnej WIŚiG UR Kraków.

Publikacje


 • Słowik-Opoka E., Wrońska-Wałach D., Michno A. 2018. Analysis of sediment from steps in a small catchment in the Polish Carpathians in relation to the transition zone between the hillslope and fluvial system. Catena, 165 (2018) pp. 237-250.,

 • Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Słowik-Opoka E., Mszal A., Kowalski Ł. 2018. Influence of air pollution in Cracow on the interception of the sessile oak (Quercus petraea). Baltic Forestry vol. 24.

 • Gołąb J., Badach E., Słowik-Opoka E. 2016. Przestrzenny rozkład wilgotności gruntu w obszarze przyległym do wylotu urządzeń odwadniających drogi leśne. Sylwan 160 (10): 861-870.

 • Gołąb J., Plewniak J., Słowik-Opoka E. 2015. Wykorzystanie opisów glebowych zawartych w operacie urządzenia lasu w planowaniu sieci dróg leśnych/Using soil descriptions from the forest management plans in forest road network planning. Sylwan 159 (6): 461-468.

 • Słowik-Opoka E., Klamerus-Iwan A. 2015. Badanie zmian nasiąkliwości szkieletu glebowego w wybranych poziomach genetycznych przy zastosowaniu laboratoryjnej metody ścierania na przykładzie piaskowca magurskiego. Sylwan 159 (6): 452-460.

 • Słowik-Opoka E., Brożek M. 2015. Badanie wpływu zmian współczynnika szorstkości na wielkość przepływu obliczeniowego. Landform Analysis 30: 49-56;

 • Słowik-Opoka E., Gąsior A. 2015. The use of equipment constructed as part of the Abrasion" project for testing the abrasibility of mountains stream rock debris in terms of the possibility of forecasting the rate of erosion processes in mountains catchments. Polish Academy of Arts and Sciences, Monograph No. 22; Utilization of Agricultural and Forest Machinery in Research and Teaching, p. 147-155. Krakow. ISSN 1733-5183.

 • Słowik-Opoka E. 2015. Przeciwdziałanie erozji wodnej w obiektach inżynierskich. Inżynier Budownictwa Nr 06/2015; 82-86. ISSN 1732-3428.

 • Słowik-Opoka E., Radecki-Pawlik A. 2007. Badania morfometryczne wydm piaszczystych o prostej linii szczytu zaobserwowanych na dnie ujściowego odcinka rzeki Raby. Acta Scientarum Polonorum, Formatio Circumiectus 6 (1), s. 43-54.

 • Słowik-Opoka E., Radecki-Pawlik A. 2006. Wybrane parametry hydrauliczne w obrębie wydm żwirowych języko-kształtnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Kom. Tech. Inf. Wsi PAN, Oddz. w Krakowie 4 (2), s. 159-172.

 • Radecki-Pawlik A., Carling P.A., Słowik-Opoka E., Książek L., Breakspeare R. 2006. Field investigations of sand-gravel bed forms within the Raba river, Poland. River Flow Monograph edited by: Rui. M.L. Ferreira, Elsa C.T.L. Alves, Jao G.A.B. Leal and Antonio H. Cardoso: Engineering, Water and Earth Science. Aabalkema, Taylor&Francis Group, Rotterdam, vol. 1, p. 979-985.

 • Radecki-Pawlik A., Carling P.A., Słowik-Opoka E., Breakspeare R. 2005. Badania terenowe form żwirowo-piaszczystych w rzece o charakterze podgórskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Kom. Tech. Inf. Wsi PAN, Oddz. w Krakowie 4. s. 119-134.

 • Bednarczyk T., Radecki-Pawlik A., Baran P., Słowik-Opoka E. 2004. The river-training works influence on sediment transport in the Łososina River in Polish Carpathians. IAHS Publication (Red Book). International Symposium Sediment Transport Through the Fluvial System. Monograph edited by: V. Golosov, V. Belyaev & E. Walling, p. 326-331. Moscow.

 • Radecki-Pawlik A., Florencka N., Słowik-Opoka E. 2003. Transport rumowiska wleczonego oraz odkładanie wybranych pierwiastków chemicznych w korycie potoku górskiego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Inż. Środ. Zesz. Nr 404, s. 281-291.

 • Bednarczyk T., Radecki-Pawlik A., Słowik-Opoka E. 2003. Wpływ regulacji technicznej rzeki Łososiny na zmianę warunków transportu rumowiska wleczonego dostarczonego do zbiornika Czchów. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 2 (2), p.13 - 24.

 • Tarnawski M., Słowik-Opoka E. 2003. Rozkład materiału dennego w zbiorniku Zesławice. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Inż. Środ. Zesz. Nr 393, s. 259-266.


Działalność dydaktyczna


 • 2017-2019
  Koordynator projektu Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (projekt wdrożeniowy) na Wydziale Leśnym UR w Krakowie.
  Instytucja finansująca: NCBiR Warszawa.
 • 2017
  Koordynator przedmiotów:
  • Hydrologia i urządzenia wodno-melioracyjne (kursowy)
  • Hydromorfologiczna ocena stanu rzek i potoków górskich (elektyw)
 • 2015 Koordynator przedmiotu:
  • Inżynieryjne zagospodarowanie środowiska przyrodniczego (na kierunku Zagospodarowanie Środowiska Przyrodniczego, WL UR w Krakowie).
 • 2010 – aktualnie: Prowadzenie zajęć z przedmiotów:
  • Hydrologia i urządzenia wodno-melioracyjne
  • Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
  • Budownictwo drogowe w leśnictwie
  • Projektowanie sieci dróg leśnych
  • Geodezja leśna
  • Komunikacje leśne

Opieka promotorska prac dyplomowych


 • 2018 Określenie ilości materii organicznej w osadach mineralnych pobranych z koryta potoku Dupniańskiego (Nadleśnictwo Wisła).
 • 2017 Badania przyrostów rocznych świerków pospolitych (Picea abies (L.) H. Karst) rosnących wzdłuż biegu potoku górskiego w aspekcie możliwości prognozowania tempa procesu erozji wodnej w korycie.
 • 2017 Transport rumowiska wleczonego w korycie potoku Dupniańskiego (Nadl. Wisła).
 • 2016 Badanie ścieralności rumowiska wleczonego z uwzględnieniem parametru kształtu cząstek na przykładzie Potoku Dupniańskiego (Nadleśnictwo Wisła).
 • 2016 Określenie zmian parametrów kształtu rumowiska wleczonego Potoku Jamne w Gorcach (Nadleśnictwo Krościenko).
 • 2016 Określenie składu granulometrycznego rumowiska wleczonego Potoku Jamne (Gorce) na podstawie dokumentacji fotograficznej.
 • 2015 Określenie ścieralności rumowiska wleczonego potoku górskiego przy zastosowaniu laboratoryjnej metody badań w aspekcie możliwości prognozowania transformacji koryt rzecznych.
 • 2014 Inwentaryzacja zagrożeń stabilności koryt potoków górskich w warunkach wybranego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Myślenice.

Działalność organizacyjna


 • 2016-2021 Rada Wydziału Leśnego UR w Krakowie
 • 2016-2021 Komisja Skrutacyjna RWL UR w Krakowie
 • 2016-2021 Zespół do Oceny Efektów Kształcenia na kierunku Leśnictwo
 • 2012-2016 Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • 2015-2016 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - sekretarz
 • 2014-2015 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - Z-ca sekretarza
 • 2014-2016 Zespół ds. KRK na kierunku Leśnictwo
 • 2014-2016 Zespół ds. KRK na kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

 • 2016-2022 Rada Naukowo-Programowa Parku Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo - sekretarz.

Organizacje/Stowarzyszenia


 • od 2014 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP)
 • The International Association of Geomorphologists (IAG)

Nagrody i wyróżnienia


 • 2014 Nagroda Zespołowa III° Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej.
 • 2006 Wyróżnienie dysertacji doktorskiej przez RW WIŚiG UR w Krakowie.
 • 2004 Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych UR w Krakowie (współopiekun naukowy) - I miejsce.
 • 2001 VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XIX Sejmik SKN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu – wyróżnienie.
 • 2001 VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XIX Sejmik SKN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu - I miejsce (zespołowo).