URK
Wyszukiwarka

dr inż. Marcin Zarek


adres: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
pokój nr: 424
telefon: 12 662 51 55
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Tematyka badawcza


 • Ocena bioróżnorodności gatunków drzew leśnych i grzybów na podstawie markerów molekularnych
 • Molekularne i biochemiczne podstawy determinacji płci u roślin drzewiastych
 • Biologia cisa pospolitego Taxus baccata (L.)

Kariera naukowa


 • 2019-obecnie - adiunkt w Katedrze Ochrony Ekosystemów Leśnych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • 2008-2019 - adiunkt w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • 2006-2008 - asystent w Katedrze Fitopatologii Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • 2005 - obrona rozprawy doktorskiej pt.: „Cechy morfologiczne, fizjologiczne i biochemiczne populacji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) występujących w rezerwatach Polski południowej.”
 • 1999-2005 - studia doktoranckie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, m. in. główny wykonawca grantu promotorskiego KBN: „Wykorzystanie technik hodowli in vitro dla aktywnej ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na stanowiskach naturalnych”
 • 1999 - obrona pracy magisterskiej pt.: „Opracowanie technologii uzyskiwania nieembriogennego kalusa Abies grandis (Lindl.) do badań fizjologicznych i biochemicznych.”
 • 1994-1999 - studia magisterskie na kierunku leśnictwo, na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, specjalność fizjologia roślin z biochemią

Aktywność naukowa


Profile ResearchGate: : https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Zarek
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2hokZ0cAAAAJ&hl=pl

Doświadczenie naukowe


Udział w projektach badawczych:

 • Wykorzystanie technik hodowli in vitro dla aktywnej ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na stanowiskach naturalnych (2002-2004), główny wykonawca
 • Badanie zróżnicowania genetycznego grzybów powodujących zamieranie pędów sosny przy pomocy markerów molekularnych, (2005-2008), wykonawca
 • Wieloaspektowe badania nad zróżnicowaniem genetycznym grzybów uczestniczących w procesie zamierania jesionu (2009-2012), wykonawca
 • Mechanizmy autoregulacyjne w naturalnych lasach mieszanych - znaczenie dostępności nasion i dostępności bezpiecznych nisz regeneracyjnych dla sukcesu reprodukcyjnego Abies alba Mill. w gradiencie składów gatunkowych drzewostanów (2013-2016), główny wykonawca
 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania, projekt przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, wykonawca

Publikacje:

 • Paluch Jarosław, Zarek Marcin, Kempf Marta: The effect of population density on gene flow between adult trees and the seedling bank in Abies alba Mill, w: European Journal of Forest Research, vol. 138, nr 2, 2019, ss. 203-217, DOI:10.1007/s10342-019-01162-w
 • Zarek, M. 2016. Seasonal fluctuations of photosynthetic pigments content in Taxus baccata needles. Dendrobiology 76, 13–24. DOI:10.12657/denbio.076.002
 • Zarek M. 2016. Preliminary studies on the molecular identification of sex in Taxus baccata L. Forest Research Papers, 77 (1): 68–75 DOI: 10.1515/frp-2016-0008
 • Zarek M, Banach J. 2014. Zmienność genetyczna u Taxus baccata L. W: Banach J. Jagoda L. Mirek-Michalska B. Pawelec M. Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie, PGL LP RDLP w Krakowie
 • Kraj W., Kowalski T., Zarek M. 2013. Structure and genetic variation of Diplodia mutila on declining ashes (Fraxinus excelsior) in Poland. Journal of Plant Pathology 95(3):499-507
 • Kraj W., Zarek M., Kowalski T. 2012. Genetic variability of Chalara fraxinea, dieback cause of European ash (Fraxinus excelsior L.). Mycological Progress 11:37–45
 • Marcin Zarek, 2009, RAPD analysis of genetic structure in four natural populations of Taxus baccata from southern Poland. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 51/2: 67-75
 • Marcin Zarek, Piotr Waligórski 2009, Determination of 10-deacetylbaccatine III in Taxus baccata needles by micellar electeroninetic chromatography. HerbaPolonica, Vol. 55: 2 25-35
 • Wojciech Kraj, Tadeusz Kowalski, Marcin Zarek, 2009, Differentiation and Genetic Structure of Sclerophoma pythiophila (CORDA) V. HOEHN. Strains Associated with Various Damage and Disease Symptoms on Pinus sylvestris L. Acta Agrobotanica Vol. 62 (1): 57–65
 • Zarek M., 2007, A practical method for overcoming the dormancy of Taxus baccata isolated embryos under in vitro conditions. In Vitro Cell.Dev.Biol.-Plant, 43, 623-630.
 • Zarek M., 2007, Variability of morphological features of needles, shoots and seeds of Taxus baccata L. in nature reservations of southern Poland. EJPAU, 10(3), #05.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych:

 • Zarek M., Waligórski P. 2002 Comparison of two Methods of Taxanes Determination. Book of Abstracts. International Symposium on Electrokinetic Phenomena, Cracow, Poland, August 18-22, 2002
 • Marcin Zarek, Wojciech Kraj, Genetic Diversity of Polish Isolates of Hymenoscyphus, the Teleomorph of Chalara fraxinea, the Causal Agent of Ash Dieback. The Scientific Committee of the XVII Congress of the Federation of European Societies of plant Biology (FESPB), Valencia, 4-9 July 2010.
 • Kraj W., Zarek M., Kowalski T. 2012. Genetic Variability of Chalara fraxinea, Dieback Cause of European Ash (Fraxinus excelsior L.). MC/WG Science meeting of the Cost Action FP1103 - Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK), 12-14th of November 2012, Vilnius, Lithuania.
 • Zarek Marcin, Rogowska Marta, Sezonowe zmiany zawartości barwników asymilacyjnych i produktów ich rozpadu u różnowiekowych igieł cisa p, ospolitego Taxus baccata L. oraz cisa japońskiego Taxus cuspidata Siebold & Zucc. Seminarium Naukowo-Szkoleniowe: Rozmnażanie cisa pospolitego jako element ochrony i restytucji gatunków drzew leśnych w jednostkach Lasów Państwowych; Stary Sącz, Nawojowa, 13 czerwca 2014 r
 • Zarek Marcin, Preliminary studies on the molecular identification of sex in Taxus baccata L Międzynarodowa konferencja: the 4th International Yew Workshop in Monastery of Poblet, Spain on October 23-25, 2014
 • Marcin Zarek, Marta Kempf, Mitochondrial and chloroplast DNA haplotypes distribution patterns of Polish Carpathian silver fir. Międzynarodowa konferencja IUFRO "Perspektywy hodowli jodły w zmieniającym się środowisku". 28-30 maja 2019 roku Kraków
 • Marcin Zarek, Marta Kempf, Paluch Jarosław,The genetic variation in the Abies alba Mill. population in the Carpathians - impact of the two refugial lineages. Międzynarodowa konferencja IUFRO "Perspektywy hodowli jodły w zmieniającym się środowisku". 28-30 maja 2019 roku Kraków
 • Marcin Zarek, Dynamika zmian zawartości cukrów rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w różnowiekowych igłach męskich i żeńskich osobników cisa pospolitego Taxus baccata L. Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa Wydziału Leśnego „Z tradycją w nowoczesność dydaktyki i badań leśnych” 27-29 wrzesień 2019 r. Kraków

Recenzje dla czasopism:

 • Journal of Agricultural Science and Technology
 • Caryologia
 • Dendrobiology
 • Journal of Horticulture and Plant Research
 • Acta Scientiarum Polonorum Series Hortorum Cultus