URK
Etapy wdrożenia

 

6 października 2021r. – JM Rektor, dr hab. Sylwester Tabor prof. URK, podpisuje deklarację poparcia dla zasad i postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, po czym deklaracja zostaje przesłana do Komisji Europejskiej. Endorsment Letter znajduje się na stronie internetowej Uczelni. https://en.urk.edu.pl/index/site/8033

6 października 2021r. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej. Komisja zatwierdza deklarację i zachęca do wdrażania zasad Karty i Kodeksu https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter..

10 listopada 2021r. – JM Rektor, dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK,  podpisuje zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (zarządzenie nr 172/2021), do której zadań należy przygotowanie strategii wdrażania zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Link do zarządzenia Rektora https://akty.urk.edu.pl/index/site/7628

18 listopada 2021r. – pierwsze posiedzenie Komisji Rektorskiej; przedstawienie zakresu i planu działań Komisji; powołanie w ramach Komisji Rektorskiej Komitetu Sterującego (w skład którego wchodzą Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Nauki i Prorektor ds. Ogólnych) oraz następujących Grup Roboczych: (1) Grupa robocza ds. analizy aktów prawnych (WG1) - cel: identyfikacja luk pomiędzy zasadami Karty i Kodeksu, a regulaminami i procedurami obowiązującymi na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz przygotowanie listy kontrolnej OTM-R, (2) Grupa robocza ds. przeprowadzenia i analizy wyników badania ankietowego (WG2) - cel: przygotowanie badania ankietowego mającego na celu identyfikację luk pomiędzy zasadami Karty i Kodeksu, a przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, (3) Grupa robocza ds. przygotowania raportu i strategii HR (WG3) - cel: przygotowanie strategii HRS4R zatytułowanej: "Plan działań na rzecz wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - Strategia HRS4R URK" oraz planu działań, (4) Grupa robocza ds. kontaktów z Komisją Europejską i zarządzania danymi (WG4) - cel: przeprowadzenie kampanii informacyjnej na Uczelni dotyczącej procesu wdrażania HSR4R i przygotowania ostatecznych wersji dokumentów do wprowadzenia do systemu elektronicznego Euraxess oraz stworzenie i aktualizacja angielsko- i polskojęzycznych stron internetowych dotyczących HR Excellence in Research.

16 grudnia 2021r. - drugie posiedzenie Komisji Rektorskiej; omówienie zakresu ankiety skierowanej do pracowników i doktorantów Uczelni (interesariusze R1-R4) - analiza proponowanych pytań ankietowych identyfikujących luki pomiędzy zasadami Karty i Kodeksu, a przepisami i procedurami obowiązującymi na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

13 stycznia 2022r. - trzecie posiedzenie Komisji Rektorskiej; zatwierdzenie ostatecznej wersji ankiety skierowanej do pracowników i doktorantów Uczelni oraz przesłanie jej do Rektorskiej Komisji ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi (zgoda Komisji: 19 lutego 2022r).

24 lutego 2022r. - spotkanie z pracownikami uczelni i doktorantami informujące społeczność akademicką o procedurze ubiegania się o "HR Excellence in Research Award", a także o planowanym badaniu ankietowym.

1-5 i 23-26 Marca 2022r. - badanie prowadzone jest w formie anonimowej ankiety on-line. Odpowiedzi udziela 44,1% pracowników naukowych UAK (z ogólnej populacji 871 nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i doktorantów). Ankieta jest wykorzystywana jako główne narzędzie w pozyskiwaniu informacji do wymaganej analizy luk (GAP analysis).

Luty - Maj 2022r. - członkowie WG1 analizują wewnętrzne akty prawne i dokumenty oraz prowadzą liczne konsultacje z naukowcami z R1-R4, aby wypracować najlepsze rozwiązania, które powinny znaleźć się w strategii HRS4R URK. Analizują również wyniki przeprowadzonej ankiety oraz obowiązujących przepisów i procedur, a także wspomnianych konsultacji; równolegle członkowie WG3 przygotowują Strategię wdrażania HRS4R na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

13 kwietnia 2022r. - czwarte posiedzenie Komisji Rektorskiej; omówienie i zatwierdzenie wyników ankiety, przedstawienie mocnych i słabych stron Uczelni w obszarze HR.

26 maja 2022r. - piąte posiedzenie Komisji Rektorskiej; przedstawienie przez WG1 i zatwierdzenie przez Komisję dokumentów obejmujących analizę aktów prawnych i regulacji wewnętrznych, listę kontrolną OTM-R, a także analizę GAP; WG3 przedstawia projekt strategii HRS4R pt: "Plan działań na rzecz wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - Strategia HRS4R URK"

29 czerwca 2022r. - szóste posiedzenie Komisji Rektorskiej; omówienie i przyjęcie planu działań na rzecz wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Strategia HRS4R URK) oraz podjęcie decyzji o skierowaniu dokumentu do konsultacji z pracownikami naukowymi URK. Konsultacje odbyły się w dniach 29 czerwca - 15 lipca 2022 r.

 21 września 2022r. - Senat Uczelni opiniuje i przyjmuje Strategię HRS4R URK (wraz z planem działania) na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Uchwała nr 96/2022 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 21 września 2022 r. Dotyczy: przyjęcia Strategii HRS4R URK – Plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; link do Uchwały: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2166431,uchwala-nr-962022-senatu-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-z-dnia-21-wrzesnia-2.html

23 września 2022r. - rozpoczęcie fazy wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w URK zgodnie z wytycznymi określonymi w Planie Działania i zapisami Strategii HR4R URK; w celu monitorowania realizacji postanowień Karty i Kodeksu powołano Zespół ds. monitorowania wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w UR, zwany Zespołem Monitorującym. Skład Zespołu Monitorującego oraz zakres zadań Zespołu zostały określone Zarządzeniem Rektora nr 97/2022 z dnia 23 września 2022 r.; link do Zarządzenia: https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_97_2022.pdf

3 października 2022r. - ostateczna wersja Strategii HRS4R URK przekazana do Komisji Europejskiej za pośrednictwem EURAXESS HRS4R E-tool.

19 października 2022 r. - zatwierdzenie formalne dokumentów Gap analysis, OTM-R checklist i Action Plan przez The EURAXESS Rights team.

25 stycznia 2023 r. - JM Rektor, dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK podpisuje zarządzenie w sprawie prowadzenia polityki otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji pracowników (OTM-R) na stanowiska badawcze oraz badawczo-dydaktyczne w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

9 marca 2023 r. - otrzymanie raportu EURAXESS Rights team z dokonanej oceny dokumentów aplikacyjnych (nadanie w systemie statusu Pending minor modifications)

23 marca 2023 r. - posiedzenie Komisji Rektorskiej ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; omówienie raportu EURAXESS Rights team i zaleceń ekspertów dotyczących dokumentów aplikacyjnych;  przyjęcie planu działań grup roboczych (WG1- WG4) zmierzających do wprowadzenia niezbędnych zmian i korekt w poszczególnych dokumentach Strategii HRS4R URK; podjęcie decyzji o rozszerzeniu składu Komisji o osoby z grup R2 i R1 (zgodnie z rekomendacjami ekspertów). Pozytywnie przyjęto decyzję JM Rektora URK o wyodrębnieniu Komitetu Sterującego jako osobnego gremium nadzorującego proces wdrażania Strategii HRS4R URK; wyłoniono nowego Przewodniczącego Rektorskiej Komisji, którą została prof. dr hab. Joanna Makulska.

29 marca 2023 r. – podjęcie przez Senat URK Uchwały nr 18/2023 w sprawie zmiany w Strategii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie polegającej na wprowadzeniu zapisu integrującego Strategię HRS4R ze Strategią URK link: https://urk.edu.pl/strategia.html

4 kwietnia 2023 r. – spotkanie Komisji Rektorskiej z nowo powołanymi do Komisji przedstawicielami poszczególnych wydziałów z grupy pracowników R2 i R1; przedstawienie dotychczasowych działań w zakresie wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (przygotowanych dokumentów i strategii HRS4R URK);  pozyskanie dodatkowych informacji i postulatów od interesariuszy wewnętrznych z grupy R2 i R1 uzupełniających/korygujących uzyskane wcześniej wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników i doktorantów URK.

12 kwietnia 2023 r. – posiedzenie Komisji Rektorskiej; prezentacja skorygowanych wg zaleceń ekspertów EURAXESS Rights team dokumentów aplikacyjnych, tj. Process description, Gap Analys, OTM-R Checklist i Action Plan, oraz aktualizacji Strategii HR4R URK.     

18 kwietnia 2023 r. - zatwierdzenie końcowych wersji poszczególnych dokumentów przez członków Rektorskiej Komisji w głosowaniu elektronicznym (MS Forms).    

26 kwietnia 2023 r. - Senat Uczelni opiniuje i zatwierdza dokumenty wchodzące w skład Strategii HRS4R URK, poprawione zgodnie z rekomendacjami ekspertów KE (Uchwała Nr 27/2023 Senatu URK); link do Uchwały Senatu: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2270460,uchwala-nr-272023-senatu-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-z-dnia-26-kwietnia-2.html

8 maja 2023 r. – złożenie skorygowanych dokumentów Strategii HRS4R URK, tj. Process Description, Gap Analysis, OTM-R Checklist i Action Plan do ponownej oceny przez EURAXESS Rights team  za pośrednictwem EURAXESS HRS4R E-tool.

23 maja 2023 r.  przyznanie przez Komisję Europejską Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie odznaczenia HRS4R.

30 października 2023 r. – zebranie zespołu ds. Monitorowania wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym (agenda). 

14 listopada 2023 r. – zebranie zespołu ds. Monitorowania wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym (agenda). 

 5 grudnia 2023 r. – udział delegacji URK w konferencji przeznaczonej dla instytucji posiadających europejskie wyróżnienie HR Excellence in Research w Warszawie organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 24 kwietnia 2024 r. – Senat Uczelni Uchwałą nr 36/2024 wprowadził Regulamin Etyki Wspólnoty Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

6 maja 2024 r. –  wejście w życie Regulaminu Etyki Wspólnoty Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie (treść Regulaminu).

 28 maja 2024 r. – zebranie Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w celu przedstawienia i omówienia raportu z realizacji Planu Działań, będący integralną częścią Strategii HRS4R URK (link do raportu oraz agenda).

 4 czerwca 2024 r. – posiedzenie Komisji Rektorskiej ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracownikow naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; omówienie i zatwierdzenie kalendarza działań w kolejnym roku akademickim (link do prezentacji).

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Paulina Czuryłowska