Lipiec 2022
Udostępnij:

UNIWERSYTET ROLNICZY REALIZUJE OPERACJĘ „MOŻLIWOŚCI I BARIERY WYKORZYSTANIA WAPNOWANIA GLEB DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ OGRANICZENIA EUTROFIZACJI WÓD POWIERZCHNIOWYCH”


 

 

„Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych”

 

Partner KSOW: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2023 r.


Celem operacji jest określenie czynników, jakie wpływają na niedostateczny poziom stosowania przez rolników nawozów wapniowych w uprawach rolnych.

Formy realizacji operacji

W ramach operacji zrealizowane zostaną:
•    dwie ekspertyzy,
•    publikacja,
•    seminarium on-line,
•    strona internetowa.


Grupa docelowa

Bezpośrednią grupą docelową operacji będą przede wszystkim rolnicy oraz pracownicy instytucji związanych z rolnictwem, tj.:
•    17 oddziałów terenowych Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) (w województwie zachodniopomorskim działają dwa oddziały terenowe),
•    16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR),
•    16 Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
•    17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych (OSCh-R),
•    11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) – oraz podległych im Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych (ZZiNW) – funkcjonujących w ramach Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie (PGWWP),
•    16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ),
•    16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
•    16 Urzędów Marszałkowskich (UM).

Przewidywane efekty

Dzięki identyfikacji czynników, które wpływają na niski poziom stosowania przez rolników nawozów wapniowych, możliwe będzie ich wyeliminowanie lub ograniczenie. W wyniku tego działania powinno nastąpić zwiększenie wykorzystania nawozów wapniowych (również wapniowo magnezowych) do odkwaszania gleb użytkowanych rolniczo.

Operacja przyczyni się do:
•    zwiększenia świadomości rolników oraz wiedzy rolników, pracowników instytucji okołorolniczych oraz decydentów na temat znaczenia zabiegu wapnowania gleb i jego wpływu na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzenia działalności rolniczej, wpływu wapnowania gleb na poprawę jakości środowiska, zróżnicowania Polski w zakresie poziomu wapnowania gleb użytkowanych rolniczo oraz stosowanych dotychczas narzędzi poprawy tej sytuacji,
•    identyfikacji barier oraz możliwości zwiększenia poziomu wapnowania gleb, a tym samym poprawy efektywności ekonomicznej funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz jakości wód gruntowych,
•    dostarczenia i promocji wytycznych do konstrukcji nowych, skuteczniejszych programów regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Odwiedź portal KSOW Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Kierownikiem operacji jest Pan dr inż. Paweł Nicia, prof. URK.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie