Styczeń 2022
Udostępnij:

„PERŁY NAUKI” – NOWY PROGRAM MEiN


Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Kierownikiem projektu może być:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
  a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
 3. posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu.

Ponadto kierownik projektu musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. prowadzić zawansowane badania naukowe na wysokim poziomie i posiadać co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe określone w załączniku do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31.12.2021r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki” i naborze wniosków;
 2. nie być laureatem programu „Diamentowy Grant”;
 3. posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 4. nie posiadać tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 48 miesięcy.

W przypadku pierwszego naboru wniosków w ramach programu kierownikiem projektu może być także (zgodnie z częścią III ust. 5 Komunikatu):

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.;
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:
  a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
 3. posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w 2020 r.

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
a)    240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
b)    200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki.

Środki finansowe w programie przeznaczone są m.in. na:

 1. wynagrodzenie kierownika projektu  (nie może przekroczyć 3 000 zł miesięcznie) i personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu;
 2. zakup aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej, a także sprzętu, urządzeń i aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności, nieprzekraczający łącznej wartości 50 000 złotych;
 3. wykorzystanie infrastruktury badawczej i infrastruktury kulturalnej w celu realizacji projektu;
 4. usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w związku z realizacją projektu (np. konsultacji, przeprowadzania ankiet, usług badawczych, usług specjalistycznych, usług obróbki komputerowej);
 5. zakup materiałów biurowych i innych materiałów wykorzystywanych w twórczości artystycznej;
 6. wyjazdy związane z realizacją projektu, w tym opłaty konferencyjne;
 7. publikację wyników badań naukowych, w tym koszty wydawnicze (przygotowanie redakcyjne, tłumaczenia, usługi poligraficzne) – zgodnie z kalkulacją wydawniczą;
 8. zakup specjalistycznych publikacji, pomocy naukowych, subskrypcji, prenumerat, baz danych lub dostępu do tych baz;
 9. opłaty licencyjne.

Nabór wniosków w ramach programu realizowany jest zgodnie z obowiązującym w danym roku komunikatem MEiN o ustanowieniu programu „Perły nauki” i naborze wniosków.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU:
I.    Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o przesłanie informacji, na adres pracownika CAWP, Pani Urszuli Jabłońskiej - Korta u.jablonska@urk.edu.pl.

Wiadomość musi zawierać następujące informacje:
•    Dane kandydata na kierownika projektu (student/absolwent): imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
•    Informacje dotyczące statusu kierownika projektu (absolwent, student)
•    Informacje dotyczące dziedziny i dyscypliny nauki, której dotyczy projekt np.: Dziedzina nauk rolniczych/rolnictwo i ogrodnictwo
•    Dane opiekuna naukowego (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko, tel.). 
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracownikiem CAWP, Panią Urszulą Jabłońską-Korta (u.jablonska@urk.edu.pl).
II. Wnioskodawcą projektu jest Uczelnia, a nie osoba indywidualna. Konto w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) zakładane jest przez opiekuna naukowego.

III. Do pięciu dni przed podanym przez MEiN terminem składania wniosków należy do Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UR w Krakowie na adres: u.jablonska@urk.edu.pl przekazać wydruk roboczy wniosku w ramach programu „Perły nauki”.
IV. Po zaakceptowaniu przez pracowników CAWP przesłanej treści wniosku i wprowadzeniu ewentualnych poprawek i informacji we wniosku system generuje część A wniosku.
Data wygenerowania części A wniosku nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia ostatniej modyfikacji we wniosku.
Część A w wersji elektronicznej należy przekazać do CAWP w celu uzyskania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz.


Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie następujących dokumentów dotyczących kierownika projektu:
a) wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej:
 – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu, albo
– zaświadczenia z uczelni potwierdzającego ukończenie w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów,
b) wydanego za granicą dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego,
c) dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe wskazane we wniosku,
d) dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że kierownik projektu kształci się na studiach w języku obcym lub posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku obcym lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia za granicą,
e) opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez kierownika projektu;
2) informacje o dorobku naukowym opiekuna naukowego w okresie ostatnich 4 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3) oświadczenia kierownika projektu o:
a) nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
b) nieotrzymaniu środków finansowych w programie „Diamentowy Grant”,
c) wyrażeniu zgody na uczestnictwo w realizacji projektu na warunkach określonych przez wnioskodawcę – w przypadku zakwalifikowania do udziału w programie.
W przypadku gdy kierownikiem projektu jest osoba, o której mowa w części III ust. 5, do wniosku dołącza się kopie wydanego:
1) w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w 2020 r., albo
b) zaświadczenia z uczelni potwierdzającego ukończenie w 2020 r. trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów;
2) za granicą dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w 2020 r., uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku gdy kierownik projektu będący osobą, o której mowa w części III ust. 5, posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, do wniosku nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 lit. A.
V. Po otrzymaniu dofinansowania na projekt jego obsługę administracyjno-finansową koordynuje wskazany pracownik jednostki, w której realizowane będzie przedsięwzięcie.
VI. Za terminowe złożenie raportów do MEiN oraz prawidłowość wydatkowania środków odpowiada kierownik projektu oraz opiekun naukowy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie