URK
Wyszukiwarka

dr inż. Tomasz Stachura 

Dyrektor

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: 545b
telefon: 12 662 40 25

Rozwój naukowy:
Ukończył studia na kierunku Inżynieria Środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, podczas których działał w Kole Naukowym IŚ – Sekcja Geograficznych Systemów Informacyjnych. W 2007 r. obronił pracę magisterską pt. Waloryzacja gminy Raba Wyżna pod kątem wykorzystania energii słonecznej. Następnie uczęszczał na Studium Doktoranckie UR i z wyróżnieniem obronił pracę doktorską pt. Jakość i walory użytkowe wód powierzchniowych w kontekście ich przyszłego magazynowania w zbiornikach małej retencji.

Przebieg pracy zawodowej:
Doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów zbierał od 2008 na początku zatrudniając się firmie geodezyjno-projektowej MGGP S.A. w Tarnowie gdzie pracował w systemach GIS przy projekcie dotyczącym kontroli dopłat rolniczych z Unii Europejskiej. Następnie podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie podczas, których prowadził badania naukowe oraz zajęcia dla studentów. Następnie przez pół roku był zatrudniony firmie budowlanej INVEST-INSTAL Sp. z o.o. na stanowisku inżynier budowy przy budowie autostrady A4. Od 2012 r. jest zatrudnieniowy na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, obecnie na stanowisku adiunkta.

Staże naukowe i zawodowe:
Zrealizował projekt pt. Zielone Światło Innowacji w ramach którego przez 8 miesięcy był zatrudniony jako wysoko wykfalifikowany specjalista w firmie ELFRAN działającej w branży odnawialnych źródeł energii. Uczestniczył także w 4 projektach w ramach współpracy nauki z biznesem, gdzie podczas krótkich kilku miesięcznych staży opracował dla firm dedykowane rozwiązania wykorzystując do tego systemy informacji przestrzennej. W 2015 r. był laureatem projektu „TransFormation.doc” dzięki któremu wyjechał na dwutygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką zrealizowane w IVEY Business School, Western University CANADA.

Działalność naukowa:
Obecnie jego działalność naukowa skupia się na wykorzystaniu systemów informacji geograficznej (GIS) w modelowaniu procesów przyrodniczych oraz pokazania dla nich praktycznego zastosowania. Aktualnie prowadzone prace badania to przestrzenna ocena możliwości wykorzystania energii słonecznej w południowej Polsce. Dotychczas brał także udział w następujących projektach badawczych (grantach): Zarządzanie kryzysowe obszarem Natura 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego przełomu Wisły (km 254+000-307+000) - eea grants 2014 – 2015; Jakość i walory użytkowe wód powierzchniowych w kontekście ich przyszłego magazynowania w zbiornikach małej retencji - Grant promotorski

Dorobek naukowy:
Dorobek naukowy liczy kilkanaście artykułów związanych z wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) w kształtowaniu środowiska oraz z tematyką jakości wody w małych zlewniach. Uczestniczył w kilkunastu konferencjach naukowych na których wygłaszał prezentacje i prezentował postery. Był recenzentem kilku artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu prac magisterskich oraz inżynierskich. Wypromował ponad 30 prac dyplomowych. Obecnie pełni funkcję promotora pomocniczego doktoratu, którego przewód został otwarty na AGH.

Działalność dydaktyczna:
Prowadzi wg autorskiego programu przedmiot Systemy informacji przestrzennej na kierunkach Inżyniera Środowiska, Inżynierii i Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska. Na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzi autorski przedmiot Obszary wiejskie i ich funkcje, gdzie łączy aspekty inżynierskie, społeczne oraz kulturowe. Prowadzi też ćwiczenia związane z rysunkiem technicznym i geometrią przestrzenną. Pełni funkcje promotora prac inżynierskich oraz magisterskich. Jest opiekunem Koła Naukowego Inżynierii Środowiska– Sekcja Kształtowania Środowiska, w ramach której zorganizował 2 obozy naukowe, z których prezentowane prace zdobyły 2 (2013) i 1 (2014) miejsce na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych.

Działalność organizacyjna:
Na studiach doktoranckich był przedstawicielem doktorantów na Radzie Wydziału oraz pracował w Samorządzie Doktorantów. Obecnie jest członkiem Wydziałowej Komisji Projektów i Współpracy Międzynarodowej, w której odpowiada za część informatyczną (od 2012). Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Inżynierii Środowiska (od 2013). Był w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji ENVIRO 2016.

Zainteresowania:
Rodzinne wycieczki górskie.
Kolarstwo szosowe – brał udział w kilku wyścigach kolarskich Tour de Pologne Amatorów.
Efektywna nauka, organizacja czasu, produktywność.


Aktualizacja: 2016.11.28