BanerUR
Wyszukiwarka

dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk  profesor UR


adres: al. 29 Listopada 46, 31-425  Kraków
pokój nr: 202
telefon: 12 662 50 86

Pracuje od 1991 roku w AR w Krakowie. W 2007 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk leśnych za pracę pt. „Model kategoryzacji warunków pracy dla wybranych technologii pozyskiwania drewna w drzewostanach trzebieżowych”. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo, specjalności użytkowanie lasu, arborystyka. W latach 2011-2015 był sekretarzem Studiów Podyplomowych Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego. Od 2016 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej tych studiów. Dwukrotnie, w latach 2008 i 2011 uzyskał stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Czterokrotnie, w latach 2001, 2004, 2012 i 2015 uzyskał nagrodę Rektora UR w Krakowie za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Członek: Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego – od 2011 r., Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – od 2011 r., Komisji Ergonomicznej PAN w Krakowie – kadencja 2015-2018.
Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z użytkowaniem lasu oraz pielęgnowaniem drzew, zadrzewień miejskich i zieleni parkowej. Na osiągnięcia naukowe składa się 63 samodzielnych lub współautorskich naukowych prac opublikowanych, 59 prezentacji wyników w ramach konferencji międzynarodowych lub krajowych i wykładów w jednostkach naukowych oraz 37 innych form publikacji. Spośród prac opublikowanych 11 ukazało się w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports: Sylwan, Croatian Journal of Forest Engineering i Silva Fennica. Publikacje ukazały się ponadto w czasopismach krajowych: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Acta Agraria et Silvestria, series silvestris, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Acta Scientiarum Polonorum seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Leśne Prace Badawcze, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Nauka Przyroda Technologie, Forestry Letters, Studia i Materiały CEPL w Rogowie.
Pośród opublikowanych prac zdecydowaną większość stanowią oryginalne prace naukowe o charakterze rozpraw i monografii (55). Na uwagę zasługuje samodzielnie opracowany podręcznik akademicki „Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew” wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do jego opracowania wykorzystał m.in. wyniki własnych, wieloletnich badań nad oceną stanu zdrowotnego, żywotnością i statyką drzew.
Artykuły, komunikaty naukowe i rozdziały w monografiach były przeważnie przedstawiane na sympozjach i na tym etapie prezentowano w krótkiej formie cenne wyniki prowadzonych badań własnych. Brał czynny udział w 35 konferencjach naukowych, z których 13 miało charakter międzynarodowy, podczas których prezentował swoje wyniki badań. Wygłoszone na innych forach wykłady (Komisja Ergonomiczna PAN, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Universität für Bodenkultur Wien oraz Georg August University of Goettingen) miały charakter przeglądowy, w którym ogólny stan wiedzy z zakresu użytkowania lasu konfrontowano z wynikami badań własnych.
Opracowane wdrożenia były związane ściśle z działalnością gospodarczą Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Opracowane w zespole Katedry Użytkowania Lasu UR w Krakowie metodyki szkolenia instruktorów operatorów pilarek były pierwszym materiałem szkoleniowym skierowanym do nauczycieli zawodu. Kolejne wdrożenia były ukierunkowane na doskonalenie procesów zarządzania w użytkowaniu lasu. Opracowania te poświęcone były opracowaniu modelowych rozwiązań projektowania sieci składnic oraz skonstruowaniu ramowych zasad normowania czasu pracy w pozyskiwaniu i zrywce drewna. Działania te wpisały się bardzo dobrze w promowane w polskim leśnictwie kierunki badawczo-rozwojowe związane z lepszym udostępnieniem drzewostanów oraz uaktualnieniem katalogów pracochłonności.
Spośród kilkudziesięciu ekspertyz i porad 32 uznano za ważniejsze. Były to prace przeważnie samodzielne (31). W przeważającej większości były to prace badawcze wykonane na prośbę sądów, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw. Dotyczyły one głównie oceny stanu zachowania drzew i zadrzewień, szacowania ich zdrowotności, żywotności i statyki. W pracach, obok najnowszych standardów badawczych, wykorzystano niejednokrotnie oryginalne metodyki, których podstawy zostały wypracowane w toku badań własnych.
Był wykonawcą czterech krajowych projektów badawczych finansowanych przez KBN i LP oraz kierownikiem dwóch i wykonawcą dwóch grantów uczelnianych. Wyniki badań zostały wykorzystane m.in. w opracowanych wdrożeniach oraz w materiałach dydaktycznych dla studentów.

Ważniejsze publikacje:

SZEWCZYK G., CZERNIK Z. 1998. Przegląd wybranych metod diagnostycznych oceny stanu zdrowotnego drzew. Drzewa, krzewy, park, PTChD – NOT, ISSN 1505-6041.

SOWA J. M., SZEWCZYK G., LESZCZYŃSKI K., KULAK D., STAŃCZYKIEWICZ A. 1999. Metodyka szkolenia instruktorów operatorów pilarek spalinowych. Dyrekcja Generalna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Warszawa.

SOWA J. M., SZEWCZYK G. 2000. Wpływ pokroju ścinanych drzew w drzewostanie sosnowym na szkody w podroście bukowym na przykładzie wybranych powierzchni w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Leśnictwo, zeszyt 29, s. 45-56. Kraków.

SOWA J. M., SZEWCZYK G. 2000. Rozmiar szkód powstałych w podrostach jodły i świerka w wyniku ścinki i obalania drzew w przedplonowym drzewostanie sosnowym i drzewostanie świerkowym. Acta Agraria Et Silvestria, series silvestris. Vol. XXXVIII, s.75-90. PAN Kraków.

SOWA J. M., STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G. 2000. Badania nad rozmiarem szkód pozyskaniowych w odnowieniach jodłowo – bukowych w drzewostanach podgórskich. [w:] Stan i perspektywy badań z zakresu użytkowania lasu. III Konferencja Leśna. IBL Warszawa, ISBN 83-87647-15-2.

SOWA J. M., SZEWCZYK G., KULAK D., PASIOWIEC W. 2002. Analiza struktury czasu pracy przy pielęgnacji upraw wykaszarkami spalinowymi. [w:] Mat. V Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Problemy techniki Rolniczej i Leśnej. PAN, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych – Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 486, cz.I, s. 129-138, ISSN 0084-5477.

SOWA J.M., SZEWCZYK G. 2005. The analysis of the relationship between the structure of a workday and the actual skidding distance in selected timber harvesting technologies during thinnings. [w:] Mat. Międzynar. Konfer. Nauk. nt. Ecological, ergonomic and economical optimization of forest utilization in sustainable forest management. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie nr 419, zeszyt 91: 283-290. Kraków – Krynica.

SOWA J.M., LESZCZYŃSKI K., SZEWCZYK G. 2005. Wydatek energetyczny pracowników w trzebieży późnej w górskich drzewostanach świerkowych. [w:] Mat. XI Konfer. Ergonom. ISBN 83-914990-9-X. PTErg Oddz. Poznań – AR Poznań. Poznań – Puszczykowo.

SOWA J.M., LESZCZYŃSKI K., SZEWCZYK G. 2006. Human energy expenditure in late thinning performed in mountain spruce stands. Wydatek energetyczny pracowników w trzebieży późnej w górskich drzewostanach świerkowych Acta Scientarium Polonorum seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 5(1), s. 73-80, ISSN 1644-0722.

SOWA J.M., KULAK D., LESZCZYŃSKI K., SZEWCZYK G. 2007. Związki struktury dnia roboczego z fizjologiczną gotowością do pracy na stanowisku operatora pilarki spalinowej. [w:] Mat. XII Konfer. Ergonom. ISBN 978-83-918690-3-1. PTErg Oddz. Poznań – AR Poznań. Poznań – Puszczykowo

SOWA J.M., KULAK D., SZEWCZYK. G. 2007. Costs and efficiency of timber harvesting by NIAB 5–15 processor mounted on a farm tractor (p.177-184). Croatian Journal of Forest Ingineering. VOL. 28, ISSUE 2. Zagreb.

SOWA J.M., KULAK D., SZEWCZYK G. 2008. The influence of the skidding distance on the value of damage done to the surface soil layer in the course of timber harvesting in pine thinnings. [w:] formec 08, 41 international symposium in schmallenberg / germany; ISBN: 978-3-9811335-2-3; 81-86.

SOWA J.M., KULAK D., LESZCZYŃSKI K., STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G. 2008. The level of environmental damage from timber harvesting depending on skidding methods. [w:] formec 08, 41 international symposium in schmallenberg / germany; ISBN: 978-3-9811335-2-3; 101-110.

SOWA J.M., SZEWCZYK G., KULAK D., LESZCZYŃSKI K., STAŃCZYKIEWICZ A. 2008. Zastosowanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) w planowaniu strategicznym procesów maszynowego pozyskiwania drewna. [w:] Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Poznań, ISBN: 978-83-89887-94-8, 69-77.

SOWA J.M., SZEWCZYK G. 2008. Model charakterystyk wydajnościowych prac pielęgnacyjnych w drzewostanach trzebieżowych. [w:] Integrované Ťažbovo-Dopravné Technológie, Integrated Logging Technology. Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnicka Fakulta, Katedra Lesnej Ťažby a Mechanizácie. ISBN 978-80-228-1916-9; 195-204.

SOWA J.M., SZEWCZYK G. 2008. Czasochłonność pozyskiwania drewna z użyciem procesora NIAB 5-15 w drzewostanach trzebieżowych. Acta Agraria Et Silvestria Series Silvestris, Vol. XLVI: 53-66.

SOWA J.M., SZEWCZYK G., STAŃCZYKIEWICZ A., GRZEBIENIOWSKI W. 2009. Pracochłonność pozyskiwania drewna w drzewostanach ze śniegołomami. Labour consumption during timber harvesting in snowbreak stands. Leśne Prace Badawcze, vol. 70 (4): 429-434.

SZEWCZYK G. 2009. Możliwości wykorzystania wskaźników intensywności trzebieży w kategoryzacji warunków pracy dla wybranych technologii pozyskiwania drewna na ręczno-maszynowym poziomie zmechanizowania. Possibilities of using thinning intensity indexes in classification of work conditions for selected timber harvesting technologies at the manual-machine mechanization level. Acta Agraria et Silvestria, series Silvestris. Vol. XLVII. 27-44.

SZEWCZYK G. 2010. Czasochłonność zrywki konnej w drzewostanach trzebieżowych. Time consumption of horse skidding operations in thinned stands. Sylwan CLIV (1): 52-63.

LIPKA K., SZEWCZYK G., MALEC M. 2010. The growth Dynamics of the acrotelm layer of the raised bog „Bór za lasem” in the Orawsko-Nowotarska basin. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 13, Issue 3, Topic Environmental Development.

SZEWCZYK G., WOJTALA Ł. 2010. The cost of timber harvesting with a harvester in stands under rebuilding with the use of partial cutting. Proceedings – FORMEC 2010, Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, July 11 – 14, 2010, Padova – Italy.

SOWA J.M., SZEWCZYK G. 2010. Time consumption of skidding in mature stands performed by means of winches aggregated with farm tractor. Proceedings – FORMEC 2010, Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, July 11 – 14, 2010, Padova – Italy.

SZEWCZYK G., STAŃCZYKIEWICZ A. 2010. Model szacowania pracochłonności pozyskiwania drewna w warunkach poklęskowych na przykładzie zrywki drewna w drzewostanach ze śniegołomami. [w:] Klęski żywiołowe w lasach. Poznań-Puszczykowo.

SZEWCZYK G., SOWA J.M. 2011. Analiza szeregów czasowych jako narzędzie badania struktury czasu pracy operatorów maszyn leśnych. Monografia Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii. Oficyna Wydawnicza PW – Warszawa. ISBN 978-83-930983-1-6. 384-397.

STAŃCZYKIEWICZ A., SOWA J.M., SZEWCZYK G. 2011. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku ręczno-maszynowego pozyskania drewna z wykorzystaniem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi. Sylwan 155 (2): 129-137.

SOWA J.M., KULAK D., STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G. 2011. Rozmiar i charakter naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych drzewostanów świerkowych. Sylwan 155 (5):330-339.

SOWA J.M., SZEWCZYK G., KULAK D. 2011. The productivity of stands and their accessibility via the skid trail Network. Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Monography. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow. ISBN 978-83-60633-51-9. 363-376.

SZEWCZYK G. 2011. Variability of the harvester operation time in thinning and windblow areas. Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Monography. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow. ISBN 978-83-60633-51-9. 183-196.

SZEWCZYK G. 2011. Czasochłonność zrywki drewna wyciagarkami zagregowanymi z pilarkami spalinowymi w drzewostanach trzebieżowych. Sylwan 155 (6): 401-412.

SZEWCZYK G. 2011. Sekwencyjność operacji zrywki w drzewostanach trzebieżowych i poklęskowych. [w:] XIII Konferencja Ergonomiczna Puszczykowo 22-23.09.2011. Streszczenia referatów, ISBN 978-83-918690-4-8.

SZEWCZYK G., STAŃCZYKIEWICZ A. 2012. Model szacowania pracochłonności pozyskiwania drewna w drzewostanach ze śniegołomami. Leśne Prace Badawcze, 73 (2): 167-173.

SZEWCZYK G., KULAK D., STAŃCZYKIEWICZ A., LEWCZYK Ł. 2012. Characteristics of variability of duty cycles at timber chipping. Monography: Biomass and risks in the processing of biomass. ISBN 978-80-228-2365-4. 126-137.

STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G., KULAK D., LEWCZYK Ł. 2012. Work effectiveness of aggregated chipping Wood for industrial purposes. Monography: Biomass and risks in the processing of biomass. ISBN 978-80-228-2365-4. 115-125.

KULAK D., STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G., PYRA S. 2012. Quality and energy kontent of briquettes produced from branches of selected forest tree species. Monography: Biomass and risks in the processing of biomass. ISBN 978-80-228-2365-4. 109-114.

SZEWCZYK G. 2012. Sekwencyjność operacji zrywki w drzewostanach trzebieżowych i poklęskowych. Sequence of skidding operations in thinnings and snowblow areas. Nauka Przyroda Technologie, t. 6, 3: 1-10.

KULAK D., SOWA J., STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G.. 2012. Damages to the surface layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. issue 11 (2) 2012 pp. 15-25.

STAŃCZYKIEWICZ A., SOWA J., KULAK D., LESZCZYŃSKI K., SZEWCZYK G. 2012. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. Issue 11 (2) 2012 pp. 37-51.

SZEWCZYK G., SOWA M., KULAK D., STAŃCZYKIEWICZ A. 2012. Multifactor analysis of time consumption in manipulation and cutting stacked wood into length. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. Issue 11 (2) 2012 pp. 53-62.

SZEWCZYK G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. ISBN 978-83-60633-4-69-4. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 1-176.

SZEWCZYK G., GUZ M. 2012. Dynamika zmian szerokości przyrostów rocznych jako miara żywotności drzew w zadrzewieniach parkowych i zieleni miejskiej. Forestry Letters. ISSN 0079-4708. T. 103. 47-56.

SOWA J.M., SZEWCZYK G. 2013. Time consumption of skidding in mature stands performed by winches powered by farm traktor. Croatian Journal of Forest Engineering. 34(2): 255-265.

SZEWCZYK G., KULAK D. 2013. Kosztochłonność pozyskania drewna harwesterem w drzewostanach przebudowywanych z zastosowaniem cięć częściowych. Sylwan. 157 (4):243-252.

KULAK D., SZEWCZYK G., STAŃCZYKIEWICZ A.  2014.  Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych. Nauka Przyroda Technologie.  8(1):1-10.

KULAK D., STAŃCZYKIEWICZ A., SZEWCZYK G.  2014.  Wpływ zrywki konnej na uszkodzenia wierzchnich warstw gleby w trzebieżowych drzewostanach sosnowych.Studia i Materiały CEPL. 16(39):54-66.

Szewczyk G., Sowa J., Grzebieniowski W., Kormanek M., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2014. Sequencing of harvester work during standard cuttings and in areas with windbreaks. Silva Fennica. 48(4):1-16.

SZEWCZYK G. 2014. Model strukturalny dynamiki zmienności pracy na wybranych stanowiskach roboczych w pozyskiwaniu i zrywce drewna. Wyd. UR w Krakowie. pp 174.

Stańczykiewicz A., Sowa J. M., Leszczyński K., Kulak D., Szewczyk G. 2015. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi w trzebieżowych drzewostanach świerkowych. Sylwan 159 (3): 201−210.

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Lubera A., Strojny T. 2015. Czynniki wpływające na zmiany zwięzłości gleb leśnych podczas pozyskiwania surowca drzewnego. Sylwan 159 (4): 318−325.
Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Kulak D. 2015. Damage to advance growth resulting from timber harvesting during final cuttings. Baltic Forestry 21 (1): 144-151.

Kormanek M., Głąb T., Banach J., Szewczyk G. 2015. Effects of soil bulk density on sessile oak (Quercus petraea Liebl.) seedlings. European Journal oF Forest Research. 07: 1-11. DOI 10.1007/s10342-015-0902-2.

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2015. The structure of work time and the efficiency of cableway wood extraction as exemplified by mountain beech stands. [W:] Utilization of agricultural and forest machineryin research and teaching. PAU Kraków. No. 22: 181-190.

Szewczyk G., Sowa J.M., Dvorak J., Kamiński K., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2016. Analysis of accuracy of evaluating the structure of a harvester operator’s worday by work sampling. Croatian Journal of Forest Engineering. Vol. 37 (2): 251-260.

Szewczyk G., Sowa J.M. 2016. Charakterystyka struktury czasu pracy operatora harwestera. [w:] Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii. red. Złowodzki M., Juliszewski T., Ogińska H., Taczalska A. Politechnika Krakowska, Polska Akademia Umiejętności. ISBN 978-83-7242-843-1. 315-327.

Kulak D, Leszczyński K, Stańczykiewicz A, Szewczyk G. 2016. An impact of opening a forest stand with skidding trails on the disturbance to outer soil layers caused by mechanised timber harvesting. Forestry Letters 109: 39-46.

Stańczykiewicz A., Kulak D., Szewczyk G. 2017. Productivity and Time Consumption of Timber Extraction with a Grapple Skidder in Selected Pine Stands. Croatian Journal of Forest Engineering. Vol. 38 (1): 55-63.