BanerUR
Wyszukiwarka

dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska  profesor UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 304
telefon: 12 662 42 01
fax: 12 662 43 70

Wykształcenie i stopnie/Tytuły naukowe


 • 2010 - Doktor habilitowany nauk rolniczych zakresie agronomii, specjalność gleboznawstwo, ochrona gleb
 • 1998 - Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii
 • Magister inżynier ogrodnictwa

Przebieg kariery zawodowej


 • od 1998 - Adiunkt, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 1991 – 1998 - Asystent, Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • 1989 – 1991 - Asystent stażysta, Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Krakowie

Zainteresowania naukowe


 • właściwości fizyko-chemiczne i chemiczne gleb na tle ich genezy oraz opracowywanie kryteriów klasyfikacji typologicznej gleb z zastosowaniem metod mikromorfologicznych,
 • zanieczyszczenie metalami ciężkimi i siarką gleb terenów narażonych na różne formy antropopresji,
 • aktywność biologiczna gleb zdegradowanych chemicznie m.in. z zastosowaniem mikromorfometrycznej analizy obrazu mikroskopowego.
 • metody rekultywacji gleb zdegradowanych chemicznie oraz ocena efektywności zastosowanych metod, wykorzystanie roślin z grupy metalofitów lub metalotolerancyjnych o zdolnościach adaptacyjnych do warunków silnej degradacji chemicznej i stabilizacji podłoża

Projekty badawcze


 • Wpływ agrotechniki i zanieczyszczeń przemysłowych na aktywność biologiczną gleby oraz jej właściwości chemiczne i mikromorfologiczne NN310312534 – kierownik grantu
 • „Wartość nawozowa osadów ze ścieków komunalnych oraz ich oddziaływanie na aktywność biologiczną i właściwości substancji organicznej w glebie” (1058/PO6/2005/29) – wykonawca
 • „Cynk, ołów i kadm w glebach nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego” (6 PO4G 004 10) - wykonawca

Języki obce


 • włoski i angielski – w stopniu zaawansowanym

Publikacje


Ciarkowska K., Sołek-Podwika K., Wieczorek J. 2014. Enzyme activity as an indicator of soil-rehabilitation processes at a zinc and lead ore mining and processing area. Journal of Environmental Management. 132, 250-256.
Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K. 2013. Evaluation of seed germination ability of native calamine plant species on different substrata. Polish Journal of Environmental Studies, 22, 6, 1775-1780.
Hanus-Fajerska E., Muszyńska E., Ciarkowska K., Czech T., Gajewski Z. Wkład nauki polskiej w badanie przydatności roślin do rekultywacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Episteme 20, 1, 2013, 99-108.
Ciarkowska K., Solek-Podwika K. 2012. Influence of Intensive Vegetable Cultivation in Ground and under Foil Tunnels on the Enzymatic Activity of the Soil. Polish Journal of Environmental Studies 21, 6, 1571-1575
Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K. 2012. The effect of Nicotiana tabacum L. extracts on cultures of tobacco callus. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 11, 4, 59-66.
Sołek-Podwika K., Ciarkowska K. 2012.Właściwości gleb z miejsca składowania siarki. Roczniki Gleboznawcze-Soil Science Annual 63, 2, 46-48
Ciarkowska K., Sołek-Podwika K., Durka-Kamińska N. 2012. Abundance in macronutrients of soils under vegetable cultivation in open grounds and under foil tunnel. Ecological Chemistry and Engineering, 19, 9, 1089-1098.
Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K. 2010. Możliwość powodzenia rekultywacji przyrodniczej osadnika poflotacyjnego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 551: 85-92.
Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K. 2010. Phytoremediation of zinc, lead and cadmium rich post-flotation tailings using tree clones. Ecological Chemistry and Engineering. Vol 17, 9, 1111-1116.
Ciarkowska K. 2010. Effect of the fertilization system on the structure of an upland grassland soil, Polish Journal of Environmental Studies 19, 4, 693-697.
Ciarkowska K., 2010. Wpływ agrotechniki i zanieczyszczeń przemysłowych na aktywność biologiczną gleb oraz ich właściwości fizyczno-chemiczne i mikromorfologiczne, Zesz Naukowe UR, 458, Rozprawy, Zesz. 335, ss. 134.
Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K., Gajewski Z., Doroz M. 2009. Zawartość kadmu, ołowiu i cynku oraz anatomia liści brzozy zastosowanej do obudowy odpadów z flotacyjnego wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 38, 71-79.
Ciarkowska K., Hanus-Fajerska E., Gajewski Z. 2009. The usefulness of common birch to stabilization of grounds strongly contaminated by heavy metals. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41, 449-455.
Ciarkowska K., Sołek-Podwika K., 2008. Studies on abundance in selected nutrients of differently used soils derived from loess, Ecological Chemistry and Engineering, 15, 1-2, 29-34.
Sołek-Podwika K., Ciarkowska K. 2008. Aktywność ureazy w glebach przekształconych antropogenicznie wzbogaconych w związki siarki, Rocz. Gleb. 59, 196-200.
Ciarkowska K., Hanus-Fajerska E. 2008. Remediation of soil-free grounds contaminated by zinc, lead and cadmium with the use of metallophytes, Polish Journal of Environmental Studies, 17, 5, 707-712.
Wieczorek J., Ciarkowska K. 2007. The effect of many-year sewage sludge application on physico-chemical properties properties and biological activity of soil Polish Journal of Environmental Studies 16, 2a, 654-659.
Sołek-Podwika K., Ciarkowska K. 2007. Assessment of reclamation results of soils degraded by sulfur mining. Polish Journal of Environmental Studies 16, 2a, 406-409.
Ciarkowska K., Hanus-Fajerska E. 2007. Microstructures and selected properties of reclaimed zinc and lead post-flotation wastes and soil of adjacent natural ecosystem. Soil Science (UA Pochwowiedenje) 8, 1-2, 25-32.
Sołek-Podwika K., Ciarkowska K. 2007. Content of selected trace elements in soils of the former sulphur mine „Grzybów”, Ecological Chemistry and Engineering, 14, 11, 1215-1219.
Sołek–Podwika K., Ciarkowska K. 2006. Aktywność dehydrogenaz gleb terenów byłej kopalni siarki Grzybów, Rocz. Gleb. 57, 1/ 2, 171-176.
Głąb T., Ciarkowska K. 2006. Wpływ wielokrotnych przejazdów na właściwości morfometryczne struktury gleby pod mieszanką trawiasto-koniczynową, Inżynieria Rolnicza 5, 165-170.
Ciarkowska K., Gambuś F. 2005. Micromorphometric characteristics of upper layers of soils contaminated by heavy metals in the vicinity of the zinc and lead ore plant, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 14, 4, 417- 421.
Ciarkowska K., Miechówka A. 2005. Aktywność biologiczna górskich rędzin próchnicznych wytworzonych ze skał węglanowych i siarczanowych. Część I. Mikromorfometryczne wskaźniki aktywności fauny glebowej i aktywność dehydrogenaz. Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 52, 57-64.
Ciarkowska K., Miechówka A. 2005. Aktywność biologiczna górskich rędzin próchnicznych wytworzonych ze skał węglanowych i siarczanowych. Część II. Wpływ aktywności fauny glebowej na skład frakcyjny połączeń próchnicznych. Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 52, 64-70.
Ciarkowska K., Miechówka A. 2005. Mikromorfologiczna identyfikacja procesów glebotwórczych zachodzących w kwaśnych glebach Babiogórskiego Parku Narodowego. Problemy Zagosp. Ziem Górskich. 52, 17-23.
Sołek–Podwika K., Niemyska-Łukaszuk J., Ciarkowska K. 2005. Zasiarczenie gleb pól górniczych byłej kopalni siarki Grzybów, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 505, 399-405.
Ciarkowska K., Mazurek R., Niemyska-Łukaszuk J. 2005. Wpływ pestycydów na aktywność biologiczną gleb sadu na podstawie badań mikromorfologicznych . Acta Agraria 45, 29-42.
Sołek-Podwika K., Niemyska-Łukaszuk J., Ciarkowska K. 2004. Wybrane właściwości fizykochemiczne i mikromorfologiczne gleb byłej kopalni siarki Grzybów po upływie 30 lat od zaprzestania eksploatacji i podjęciu prac rekultywacyjnych, Rocz. Gleb. 55/2, 357-364.
Ciarkowska K., Niemyska-Łukaszuk J. 2004. Wpływ warunków klimatycznych na budowę mikromorfologiczną poziomów próchnicznych i aktywność biologiczną rędzin gipsowych terenu Niecki Nidziańskiej i rejonu Vallada Agordina, Acta Agraria et Silvestria, ser. Agraria, 42, 49-58.
Ciarkowska K., Niemyska-Łukaszuk J. 2004. Budowa mikromorfologiczna i wybrane właściwości gipsowych rędzin czarnoziemnych terenu Niecki Nidziańskiej i kotliny Vallada Agordina (Dolomity Włoskie), Rocz. Gleb, 55, 4, 15-22.
Ciarkowska K., Gambuś F. 2004. Aktywność dehydrogenaz w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi w rejonie Olkusza, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 501, 79-87.
Niemyska-Łukaszuk J., Nicia P., Ciarkowska K., Zadrożny P. 2003, Oddziaływanie składowiska odpadów komunalnych na wybrane właściwości gleb. Acta Agraria et Silv., seria Agraria, 40, 111-119.
Ciarkowska K., Niemyska-Łukaszuk J. 2002. Microstructure of humus horizons of gypsic soils from Niecka Nidziańska area (South Poland), Geoderma 106, 319-329.
Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., Ciarkowska K. 2002. Heavy metals in selected non forest soils from the Tatra National Park, Ecological Chemistry and Engineering, 9, 11, 1433-1438.
Ciarkowska K., Niemyska-Łukaszuk J. Mazurek R. 2002. Charakterystyka związków próchnicznych rędzin gipsowych Niecki Nidziańskiej i rejonu Vallada Agordina (Dolomity Włoskie), Rocz. Gleb. 53, 3/4, 47-53.
Miechówka A., Ciarkowska K. 2002. Aktywność fauny glebowej w rędzinach organicznych i próchnicznych obszarów nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego, Przemiany Środowiska Przyrodniczego Tatr, 2, 111-115.
Niemyska-Łukaszuk J., Ciarkowska K., 2001. Main factors forming the content and fractional composition of humus gypsic rendzinas from the Niecka Nidziańska area, Polish Journal of Soil Science, 34/ 1, 25-34.
Ciarkowska K. 2001. Sorption properties of gypsic rendzinas from the Niecka Nidziańska area, Acta Agrophysica, 50, 71-79. Ciarkowska K. 2000. Charakterystyka brunatnych rędzin gipsowych, Roczn. Gleb. 51, 1/ 2, 101-111.
Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., Ciarkowska K. 2000. Rola ektopróchnicy w akumulacji metali ciężkich w glebach obszarów nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol. 472, 551-558.
Miechówka A., Ciarkowska K., Kowalczyk E. 2000. Soil forming processes in deep sub alpine soils derived from carbonate rocks, Comparison of Polish and German Soil Classification Systems for Soil Cartography of the Mountain and Sub-Mountain Areas, 101-111.
Niemyska-Łukaszuk J., Ciarkowska K. 1999. Zawartość cynku, ołowiu i kadmu w profilach różnych podtypów rędzin gipsowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467, 2, 439-448.
Ciarkowska K. 1999. Skład mineralny frakcji iłu koloidalnego rędzin wytworzonych z gipsów terenu Niecki Nidziańskiej. Zesz. Naukowe AR, 361, 5-19.
Ciarkowska K. 1999. Abundance of gypsic rendzinas from Niecka Nidziańska in available phosphorus, potassium and magnesium, Acta Agraria et Silvestria ser. Agraria., 37, 59-68.
Ciarkowska K., Niemyska-Łukaszuk J. 1998. Wpływ sposobu użytkowania na zawartość i jakość połączeń próchnicznych rędzin gipsowych. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol. 460, 113-120.
Miechówka A., Ciarkowska K. 1998. Mikromorfologiczne formy próchnicy tatrzańskich rędzin próchnicznych i butwinowych. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol. 464, 161-168.
Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., Ciarkowska K., 1998. Całkowita zawartość cynku w profilach rankerów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 464, 301-310. Ciarkowska K. 1996. Kierunki degradacji oraz zdolność buforowa czarnoziemów południowej części Płaskowyżu Proszowickiego. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, 24, 223-245.
Miechówka A., Mazurek R., Ciarkowska K. 1995. Odporność gleb południowej Polski na zmiany odczynu. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol. 421a, 285-294.