Dietetyka

Studia II stopnia

Rodzaj studiów:

Studia II stopnia, magisterskie, trwają 3 semestry - studia stacjonarne (po inż.) i 4 semestry - studia niestacjonarne (po lic.). Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra

Forma:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwenci kierunku dietetyka nabywają kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej. Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup żywności i ocenie sposobu żywienia oraz stanu odżywienia oraz sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Specjalności:

-Dietetyka

-Dietetyka


   

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dietetyka, w ogólnej liczbie 1000 godzin podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy:

Grupa przedmiotów treści podstawowych oraz kształcenia ogólnego: informatyka stosowana, wychowanie fizyczne, zarządzenie i marketing, zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu, przedmiot z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych: Demografia i epidemiologia, Żywienie kliniczne, Psychologia kliniczna, Immunologia, Edukacja i poradnictwo żywieniowe, Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, Patofizjologia kliniczna, Diagnostyka laboratoryjna, Zdrowie publiczne, Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach. Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) koncentruje się w obrębie zagadnień z zakresu dietetyki, jakości i bezpieczeństwa żywności, przechowalnictwa żywności.

Współczesne trendy w dietetyce na studiach stacjonarnych, II stopnia, obejmują grupy przedmiotów specjalistycznych, w ramach poszczególnych specjalizacji (dietetyka, technologia i higiena potraw dietetycznych).

Studenci kierunku dietetyka odbywają praktyki m.in. w szpitalach, poradniach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach żywienia zbiorowego. Łączny wymiar praktyk na tym kierunku obejmuje 200 godzin w przypadku studiów II stopnia (po I semestrze).

Studenci mają również możliwość wyjazdów, w ramach wymiany, na studia i praktyki do innych uczelni krajowych i zagranicznych.                                                                                            

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR