Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
Studia II stopnia
 

Rodzaj studiów:

II -go stopnia  (3 semestry). Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności

Forma:

Studia stacjonarne

-

Profil absolwenta:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii żywności oraz metod kształtowania jej jakości. Jest dobrze przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Posiada umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analizy sensorycznej i nowoczesnych metod analizy instrumentalnej.  Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Absolwent zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów III stopnia.

Specjalności:

- Jakość i bezpieczeństwo żywności

 

 

 

W ramach kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
na studiach stacjonarnych II-go stopnia realizowana jest jedna specjalność pod nazwą jakość i bezpieczeństwo żywności.

W ramach tej specjalności do wyboru są 3 specjalizacje:

1. Analiza instrumentalna żywności - KTGiK

2. Ocena jakości żywności i jej bezpieczeństwo - KAiOJŻ

3. Standaryzacja jakości owoców i warzyw - WBiO

 

Przedmioty objęte planem studiów II-go stopnia, w ogólnej liczbie 950 godzin podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy:


•    Grupa przedmiotów treści podstawowych oraz kształcenia ogólnego: informatyka stosowana, wychowanie fizyczne, logistyka w łańcuchu żywnościowym oraz rolnictwo zintegrowane, ekologiczne i biodynamiczne a bezpieczeństwo żywności.

•    Grupa przedmiotów treści kierunkowych: standaryzacja, monitoring i atestacja żywności, systemy zarządzania w laboratoriach badawczych, współczesne trendy w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności.

Współczesne trendy w kształtowaniu oraz zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności na studiach stacjonarnych, II-go stopnia, obejmują grupy przedmiotów specjalistycznych, w ramach poszczególnych specjalizacji.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) koncentruje się w obrębie zagadnień z zakresu nowych trendów w analityce żywności, a także kształtowania jakości żywności oraz badania autentyczności żywności.

Plan i program studiów II stopnia na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności obejmuje także realizację praktyki wakacyjnej po pierwszym semestrze studiów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa i jakości, laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; instytucjach urzędowej kontroli żywności.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR