Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Studia II stopnia

Rodzaj studiów:

II-go stopnia ( 3 semestry). Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka

Forma:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady marketingu, prawa żywnościowego oraz prawidłowego żywienia człowieka. Potrafi posługiwać się technologią komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów III stopnia.

Specjalności:

-Technologia żywności
-Żywienie człowieka z dietetyką

-Technologia żywności


                                                                                                                           


Absolwenci studiów I-go stopnia, kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, mają możliwość podjęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  II-go stopnia.
    Przedmioty objęte planem studiów stacjonarnych,  II-go stopnia, na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, w ogólnej liczbie 900 godzin  lub niestacjonarnych, obejmujących 542 godziny, podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy.
•    Grupa przedmiotów treści podstawowych: informatyka stosowana, statystyka stosowana, enzymologia.
•    Inne przedmioty kształcenia ogólnego: nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności, nutrigenomika.
•    Grupa przedmiotów treści kierunkowych: polityka wyżywienia ludności, współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu.
    
     Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu na studiach stacjonarnych, II-go stopnia, obejmują grupy przedmiotów specjalistycznych, w ramach następujących specjalizacji:

Specjalność: Technologia żywności

1.Analiza i ocena jakości żywności – KAiOJŻ
2. Bioanalityka żywności – KBŻ
3. Chłodnictwo  i przechowalnictwo żywności – KChiKS
4. Inżynieria żywności – KIiAPS
5. Przetwórstwo mięsa – KPPZ
6. Przetwórstwo mleka – KPPZ
7. Przetwórstwo owoców i warzyw – KTOWiG
8. Przetwórstwo surowców zwierzęcych – KPPZ*
9. Przetwórstwo zbóż - KTW
10. Technologia fermentacji i napojów  -KFiMT
11. Technologia węglowodanów – KTW
12. Żywienie człowieka – KŻCz*
13. Żywność prozdrowotna – KTOWiG*
14. Biotechnologia żywności - KBŻ*

*Specjalizacje dodatkowe - uruchamiane w przypadku wypełnienia limitów na specjalizacjach podstawowych

 

 Specjalność:  Żywienie człowieka z dietetyką


1. Dietetyka - KŻCz
2. Fizjologia żywienia człowieka -  KŻCz*
3. Higiena i toksykologia żywności  - KŻCz
4. Technologia gastronomiczna  - KTGiK

*Specjalizacje dodatkowe - uruchamiane w przypadku wypełnienia limitów na specjalizacjach podstawowych

 

UWAGA - Specjalizacje zaznaczone na czerwono są traktowane jako dodatkowe, pozostałe są to specjalizacje podstawowe. Studenci na deklaracjach mogą wskazywać trzy specjalizacje, zarówno podstawowe jak i dodatkowe. Na specjalizację dodatkową studenci dostają się warunkowo po wypełnieniu limitów miejsc na specjalizacjach podstawowych.


Po ukończeniu studiów stacjonarnych II-go stopnia absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka uzyskują  tytuł magistra inżyniera  w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, w specjalności:
- technologia żywności
- żywienie człowieka z dietetyką.

    Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu na studiach niestacjonarnych, II-go stopnia obejmują grupy przedmiotów specjalistycznych, w ramach następujących specjalizacji:

•    analiza i ocena jakości żywności,
•    biotechnologia żywności,
•    chłodnictwo i przechowalnictwo żywności,
•    przetwórstwo mięsa,
•    przetwórstwo mleka,
•    przetwórstwo owoców i warzyw,
•    przetwórstwo zbóż,
•    technologia fermentacji i napojów,
•    technologia węglowodanów,
•    przetwórstwo surowców zwierzęcych,
•    żywność prozdrowotna,
•    inżynieria żywności.


Po ukończeniu studiów niestacjonarnych II-go stopnia absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka uzyskują  tytuł magistra inżyniera  w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, w specjalności:
- technologia żywności.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR